31994L0024

Richtlijn 94/24/EG van de Raad van 8 juni 1994 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand

Publicatieblad Nr. L 164 van 30/06/1994 blz. 0009 - 0014
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 13 blz. 0194
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 13 blz. 0194


RICHTLIJN 94/24/EG VAN DE RAAD

van 8 juni 1994

tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overeenkomstig de procedure van artikel 189 C van het Verdrag,

Overwegende dat bijlage II bij Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (3) moet worden aangepast in het licht van de recente kennis over de situatie van de avifauna;

Overwegende dat verschillende Lid-Staten de Commissie hebben gevraagd bijlage II/2 te wijzigen door bepaalde soorten, die tot op heden niet mochten worden bejaagd, hierin op te nemen;

Overwegende dat de Lid-Staten er krachtens artikel 7, lid 4, van de reeds aangehaalde richtlijn op dienen toe te zien dat bij de beoefening van de jacht de principes van een verstandig gebruik en een ecologisch evenwichtige regulering van de betrokken vogelsoorten in acht worden genomen;

Overwegende dat de geografische verspreiding en de omvang van de populatie van bepaalde soorten in sommige landen van zodanige aard zijn dat zij plaatselijk mogen worden bejaagd of gereguleerd, zodat bepaalde verzoeken om uitbreiding van bijlage II/2 kunnen worden ingewilligd;

Overwegende dat de soorten Limosa limosa, Limosa lapponica en Numenius arquata uit bijlage II/2 moeten worden geschrapt, voor zover het Italië betreft, ten einde de wereldwijd bedreigde soort Numenius tenuirostis te beschermen waarmee zij, zowel wat leefwijze als habitus betreft, zoveel gelijkenis vertonen dat het gevaar voor verwarring uitzonderlijk groot is;

Overwegende dat de vergunning voor het jagen op de in bijlage II/2 genoemde soorten voor de Lid-Staten slechts een mogelijkheid vormt waarvan zij al dan niet gebruik kunnen maken; dat zij derhalve niet verplicht zijn daartoe strekkende maatregelen te treffen, maar dat zij die maatregelen, ingeval zij daartoe besluiten, ook na de vastgestelde toepassingsdatum van de onderhavige richtlijn kunnen treffen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II/2 bij Richtlijn 79/409/EEG wordt vervangen door de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 30 september 1995 aan deze richtlijn te voldoen.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 8 juni 1994.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. PAPAZOI

(1) PB nr. C 255 van 2. 10. 1992, blz. 5.

(2) PB nr. C 191 van 22. 7. 1991, blz. 14.

(3) PB nr. L 103 van 25. 4. 1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/244/EEG (PB nr. L 115 van 8. 5. 1991, blz. 41).

BIJLAGE

"ANEXO II/2 - BILAG II/2 - ANHANG II/2 - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ/2 - ANNEX II/2 - ANNEXE II/2 - ALLEGATO II/2 - BIJLAGE II/2 - ANEXO II/2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>