31994D0273

94/273/EG: Beschikking van de Commissie van 18 april 1994 inzake de veterinaire certificering voor het in de handel brengen in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland van honden en katten die niet afkomstig zijn uit deze landen

Publicatieblad Nr. L 117 van 07/05/1994 blz. 0037 - 0039
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 57 blz. 0076
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 57 blz. 0076


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 18 april 1994 inzake de veterinaire certificering voor het in de handel brengen in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland van honden en katten die niet afkomstig zijn uit deze landen (94/273/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, bij Richtlijn 90/425/EEG geldt (1), en met name op artikel 10, lid 3, onder a), vii),

Overwegende dat een veterinair certificaat moet worden opgesteld voor honden en katten die in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland in de handel worden gebracht en niet uit deze landen afkomstig zijn;

Overwegende dat de betrokken dieren aan de vereiste gezondheidsvoorwaarden moeten voldoen, wat moet blijken uit het certificaat en de daarin opgenomen verklaring van een erkend dierenarts;

Overwegende dat krachtens artikel 10, lid 3, onder a), vii), van Richtlijn 92/65/EEG honden en katten vergezeld moeten gaan van een individueel inentingsboekje;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het model van het in artikel 10, lid 3, onder a), vii), van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad bedoelde certificaat wordt vastgesteld in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 18 april 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 268 van 14. 9. 1992, blz. 54.

BIJLAGE

(1) Voor dieren die met hetzelfde vervoermiddel worden vervoerd, die van hetzelfde bedrijf komen en die naar dezelfde geadresseerde worden verzonden, mag één enkel gezondheidscertificaat worden opgesteld.

(2) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(3) Het certificaat geldt slechts voor één diersoort tegelijk.

(4) Het registratienummer vermelden voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's bij vervoer over de weg, het vluchtnummer bij vervoer door de lucht, de naam van het schip bij vervoer over water en de waarschijnlijke datum en tijd van aankomst bij vervoer per spoor.

(5) Doorhalen wat niet van toepassing is.