31994D0198

94/198/EG: Beschikking van de Commissie van 7 april 1994 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurprodukten van oorsprong uit Brazilië

Publicatieblad Nr. L 093 van 12/04/1994 blz. 0026 - 0032


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 april 1994 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurprodukten van oorsprong uit Brazilië (94/198/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van visserijprodukten (1), en met name op artikel 11,

Overwegende dat deskundigen van de Commissie zich in Brazilië hebben vergewist van de omstandigheden bij produktie, opslag en verzending van voor de Gemeenschap bestemde visserijprodukten;

Overwegende dat de voorschriften van Brazilië inzake inspectie en gezondheidscontrole van de visserijprodukten kunnen worden aangemerkt als gelijkwaardig aan die van Richtlijn 91/493/EEG;

Overwegende dat de Federale Inspectiedienst (SIF), de bevoegde instantie in Brazilië, de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend kan controleren;

Overwegende dat volgens de in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat een certificaatmodel moet worden vastgesteld en moet worden bepaald in welke taal of talen het certificaat moet worden opgesteld, alsmede welke de hoedanigheid van de ondertekenaar moet zijn;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG op de verpakkingen van visserij- en aquacultuurprodukten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer van de inrichting van herkomst zijn vermeld;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG een lijst van de erkende inrichtingen moet worden opgesteld; dat deze lijst moet worden opgesteld aan de hand van een mededeling van de SIF aan de Commissie; dat de SIF zich er derhalve van moet vergewissen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd;

Overwegende dat de SIF officieel garanties heeft gegeven ten aanzien van de inachtneming van hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG en, wat de erkenning van de inrichtingen betreft, van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die van genoemde richtlijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Brazilië bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserij- en aquacultuurprodukten te controleren en de desbetreffende certificaten af te geven is de Federale Inspectiedienst (SIF).

Artikel 2

Ten aanzien van visserij- en aquacultuurprodukten van oorsprong uit Brazilië gelden de volgende eisen:

1. Iedere zending moet vergezeld gaan van een genummerd, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend origineel van een eenbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage A.

2. De produkten moeten afkomstig zijn van erkende, op de lijst in bijlage B voorkomende inrichtingen.

3. Tenzij het in bulk ingevroren visserijprodukten voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "Brazilië" en het erkenningsnummer van de inrichting van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet ten minste worden opgesteld in een van de officiële talen van de Lid-Staat waar de controle wordt verricht.

2. Naam, hoedanigheid en handtekening van de vertegenwoordiger van de SIF, alsmede het officiële stempel van de SIF moeten in een andere kleur op het certificaat worden aangebracht dan de overige vermeldingen.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juni 1994.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 7 april 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 15.

BIJLAGE A

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT betreffende visserij- en aquacultuurprodukten van oorsprong uit Brazilië en bestemd voor de Europese Gemeenschap, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht in welke vorm

Referentienummer:

Land van verzending: Brazilië

Bevoegde instantie: Ministerie van Landbouw - Federale Inspectiedienst (SIF)

I. Identificatie van de visserijprodukten

Omschrijving van het visserij- of het aquacultuurprodukt (1):

- soort (wetenschappelijke naam):

- staat (2) en aard van de behandeling:

Codenummer (eventueel):

Aard van de verpakking:

Aantal verpakkingen:

Nettogewicht:

Vereiste temperatuur bij opslag en tijdens het vervoer:

II. Oorsprong van de visserijprodukten

Naam (namen) en officieel (officiële) erkenningsnummer(s) van de inrichting(en) erkend door de SIF voor uitvoer naar de Gemeenschap:

III. Bestemming van de visserijprodukten

De visserij- of aquacultuurprodukten worden verzonden

van:

(Plaats van verzending)

naar:

(Land en plaats van bestemming)

per (vervoermiddel):

Naam en adres van de afzender:

Naam van de geadresseerde en leveringsadres:

IV. Gezondheidsverklaring

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven beschreven visserij- of aquacultuurprodukten:

1. zijn gevangen en aan boord van de vaartuigen zijn behandeld overeenkomstig de bij Richtlijn 92/48/EEG vastgestelde hygiënische voorschriften;

2. zijn gelost, behandeld en, eventueel, op hygiënische wijze zijn verpakt, bewerkt, verwerkt, ingevroren, ontdooid of opgeslagen met inachtneming van de voorschriften van de hoofdstukken II, III en IV van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

3. zijn gecontroleerd overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

4. zijn verpakt, geïdentificeerd, opgeslagen en verzonden overeenkomstig de hoofdstukken VI, VII en VIII van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

5. niet afkomstig zijn van giftige soorten of van soorten die biotoxines bevatten;

6. voldoen aan de organoleptische, parasitologische, chemische en microbiologische normen die bij Richtlijn 91/493/EEG en de desbetreffende toepassingsbesluiten zijn vastgesteld voor bepaalde categorieën visserijprodukten.

Gedaan te ,

(plaats)

(datum)

Officieel

stempel

Handtekening van de officiële inspecteur

(Naam in hoofdletters, titel en hoedanigheid van de ondertekenaar)

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Levend, gekoeld, ingevroren, gezouten, gerookt, in conserven, enz.

BIJLAGE B

LIJST VAN INRICHTINGEN "" ID="1">0002> ID="2">Ital Fish Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Barra do Itapemirim"> ID="1">0017> ID="2">Belém Pesca S/A> ID="3">Belém"> ID="1">0020> ID="2">Itasul - Indústria e Comércio de Pescado S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">0024> ID="2">Indústria de Pesca do Ceará S/A - Ipecea> ID="3">Luis Correa"> ID="1">0066> ID="2">Litoral Depósito Frigorífico Ltda> ID="3">Sao Sebastiao"> ID="1">0096> ID="2">Pesca Alto Mar S/A Pam> ID="3">Areia Branca"> ID="1">0121> ID="2">Atlântica Pesca Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">0123> ID="2">Mariscos Industrial de Cascavel Ltda> ID="3">Cascavel"> ID="1">0145> ID="2">Ciapesc Cia Amazônica de Pesca> ID="3">Niterói"> ID="1">0159> ID="2">S/A Alcyon Indústria da Pesca> ID="3">Santos"> ID="1">0198> ID="2">Ciapesc Cia Amazônica de Pesca> ID="3">Belém"> ID="1">0199> ID="2">Pesqueira Pioneira da Costa> ID="3">Porto Belo"> ID="1">0209> ID="2">Friesp - Frigorífico Espiritosantense de Pescado Ltda> ID="3">Conceiçao da Barra"> ID="1">0211> ID="2">Lins - Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Sao Bernardo do Campo"> ID="1">0241> ID="2">Torquato Pontes Pescados S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0274> ID="2">Edemir Alexandre Camargo> ID="3">Tijucas"> ID="1">0295> ID="2">Mf Gomes Comércio e Indústria S/A> ID="3">Macapá"> ID="1">0314> ID="2">Quaker Alimentos Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">0327> ID="2">Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">0349> ID="2">Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">0369> ID="2">Damm Produtos Alimentícios Ltda> ID="3">Osasco"> ID="1">0376> ID="2">Empesca S/A - Construções Navais, Pesca e Exportaçao> ID="3">Acarau"> ID="1">0378> ID="2">Atlantic - Industrial de Conservas S/A> ID="3">Itaborai"> ID="1">0442> ID="2">Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A> ID="3">Belém"> ID="1">0496> ID="2">Delmar Produtos do Mar S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">0558> ID="2">Femepe Empresa de Pescados Ltda> ID="3">Navegantes"> ID="1">0563> ID="2">Pesqueria Tutóia Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">0569> ID="2">Caiçara Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">0574> ID="2">Mederia Venâncio de Almeida Corumbá Júnior> ID="3">Paranaguá"> ID="1">0586> ID="2">Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira> ID="3">Guarujá"> ID="1">0624> ID="2">Empresa Pesqueira da Barra de Sao Joao Ltda> ID="3">Casimiro de Abreu"> ID="1">0633> ID="2">Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca> ID="3">Niterói"> ID="1">0634> ID="2">Empesca S/A - Construções Navais, Pesca e Exportaçao> ID="3">Aracati"> ID="1">0647> ID="2">Baía de Sao Marcos Pescados Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">0696> ID="2">Indústrias Alimentícias Beira Alta S/A> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">0715> ID="2">Norte Pesca S/A> ID="3">Natal"> ID="1">0766> ID="2">Vivamar S/A Indústria e Comércio> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">0770> ID="2">Barrapesca-Cia de Pesca de Conceiçao da Barra> ID="3">Conceiçao da Barra"> ID="1">0786> ID="2">Braslo - Produtos de Carne Ltda> ID="3">Embú"> ID="1">0802> ID="2">Fragata Comércio de Pescados Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">0856> ID="2">Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira> ID="3">Guarujá"> ID="1">0864> ID="2">Crisal Exportaçao e Importaçao Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">0886> ID="2">Infrapesca - Indústria de Frios e Pesca Ltda> ID="3">Acaraú"> ID="1">0948> ID="2">Leal Santos Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0958> ID="2">Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">0961> ID="2">Pontal Pesca S/A> ID="3">Aracati"> ID="1">0971> ID="2">Icapel Icapui Pesca Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">0983> ID="2">Fridusa Frigoríficos Industriais de Alimentos S/A> ID="3">Niterói"> ID="1">1040> ID="2">Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportaçao> ID="3">Óbidos"> ID="1">1059> ID="2">Frigoríficos Figueira Ltda> ID="3">Manacapuru"> ID="1">1061> ID="2">Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1074> ID="2">Sao Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Campos"> ID="1">1080> ID="2">Frigoríficos Santa Andréa Ltda> ID="3">Campos"> ID="1">1100> ID="2">Surubim Frigorífico da Amazônia S/A> ID="3">Manaus"> ID="1">1161> ID="2">Indústria de Frios e Pesca Ltda - Ifril> ID="3">Maceió"> ID="1">1176> ID="2">Comércio e Representações Meso Ltda> ID="3">Vitória"> ID="1">1214> ID="2">Aracati Comércio, Exportaçao e Representações Ltda> ID="3">Ravos"> ID="1">1229> ID="2">Ranário Fujioka Nishi Ltda> ID="3">Hidrolândia"> ID="1">1246> ID="2">Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Duque de Caxias"> ID="1">1257> ID="2">Pesqueira Pioneira da Costa S/A> ID="3">Florianópolis"> ID="1">1267> ID="2">Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda> ID="3">Iguape"> ID="1">1275> ID="2">Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">1285> ID="2">Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Touros"> ID="1">1312> ID="2">Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importaçao e Exportaçao> ID="3">Ubatuba"> ID="1">1354> ID="2">Ebbe-Empresa Barasileira de Benefício de Pescados e Exportaçao Ltda> ID="3">Fortaleza"> ID="1">1406> ID="2">Irmaos Hoshina e Cia Ltda> ID="3">Paranaguá"> ID="1">1430> ID="2">Salseiros Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">1681> ID="2">Miami - Comércio e Exportaçao de Pescados Ltda> ID="3">Cananéia"> ID="1">1745> ID="2">Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">1768> ID="2">Janasa Jan Produtos do Mar S/A> ID="3">Camocim"> ID="1">1786> ID="2">Produmar - Cia Exportadora de Produtos do Mar> ID="3">Natal"> ID="1">1801> ID="2">Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentaçao> ID="3">Pelotas"> ID="1">1802> ID="2">Gomes Da Costa Alimentos S/A> ID="3">Niterói"> ID="1">1839> ID="2">Taiyo Indústria de Pesca S/A> ID="3">Santos"> ID="1">1858> ID="2">Quaker Alimentos Ltda> ID="3">Sao Gonçalo"> ID="1">1872> ID="2">Indústria e Comércio Figueiredo S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1889> ID="2">Comard S/A> ID="3">Italai"> ID="1">1910> ID="2">Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">1926> ID="2">Frigorífico Rio Pel S/A-Indústria de Carnes, Derivados e Conservas> ID="3">Capao do Leao"> ID="1">1929> ID="2">Norte Pesca S/A> ID="3">Recife"> ID="1">1939> ID="2">Brafish Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2028> ID="2">Furtado S/A Comércio e Indústria> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2037> ID="2">Ibrac Indústria Brasileira de Alimentícios Congelados S/A> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">2067> ID="2">Uniao Brasileira de Pesca e Conservas S/A> ID="3">Sao Gonçalo"> ID="1">2072> ID="2">Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda> ID="3">Penha"> ID="1">2076> ID="2">Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar> ID="3">Belém"> ID="1">2082> ID="2">Atlântica Pescados Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2083> ID="2">Pescal S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2087> ID="2">Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">2116> ID="2">Cia Industrial de Conservas Santa Iria> ID="3">Niterói"> ID="1">2119> ID="2">Worldwide Indústria, Comércio, Importaçao e Exportaçao Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2132> ID="2">Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2141> ID="2">Empesca Norte S/A> ID="3">Belém"> ID="1">2154> ID="2">Ipecea - Indústria de Pesca do Ceará S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">2167> ID="2">Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio> ID="3">Itajai"> ID="1">2169> ID="2">Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2176> ID="2">Frimorite Frigorífico Ltda> ID="3">Sao Gonçalo"> ID="1">2214> ID="2">Alvarenga - Comércio e Indústria da Pesca Ltda> ID="3">Vitoria"> ID="1">2242> ID="2">Amasa - Amazonas Indústrias Alimentícias S/A> ID="3">Belém"> ID="1">2347> ID="2">Interfrios - Intercâmbio de Frios Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">2359> ID="2">Liotécnica Química Ltda> ID="3">Embú"> ID="1">2369> ID="2">Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda> ID="3">Guarujá"> ID="1">2370> ID="2">Interfrios Intercâmbio de Frios S/A> ID="3">Fortaleza"> ID="1">2383> ID="2">Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Nova Iguaçu"> ID="1">2400> ID="2">Acqua S/A Aquicultura> ID="3">Bananal"> ID="1">2413> ID="2">Transporte e Comércio de Pescados Magalhaes Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2427> ID="2">Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A> ID="3">Itajai"> ID="1">2446> ID="2">Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda> ID="3">Penha"> ID="1">2503> ID="2">Koden Indústria, Comércio, Importaçao e Exportaçao Ltda> ID="3">Praia Grande"> ID="1">2524> ID="2">Norte Pesca Maranhao S/A> ID="3">Turiaçú"> ID="1">2537> ID="2">Pescanave S/A Pesca e Exportaçao> ID="3">Camocim"> ID="1">2554> ID="2">Comércio de Pescados Cairçara Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">2574> ID="2">Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda> ID="3">Simões Filho"> ID="1">2592> ID="2">Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda> ID="3">Santa Cruz Cabrália"> ID="1">2605> ID="2">Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">2644> ID="2">Leal Santos Pescados S/A> ID="3">Macapá"> ID="1">2721> ID="2">Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda> ID="3">Santos"> ID="1">2740> ID="2">Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A> ID="3">Salinas Margarida"> ID="1">2759> ID="2">Pesqueira Nacional S/A> ID="3">Rio Grande"> ID="1">2786> ID="2">Maricultura da Bahia S/A> ID="3">Valença"> ID="1">2797> ID="2">Maripesca-Indústria, Comércio e Exportaçao de Pescado Ltda> ID="3">Barra Itapemirim"> ID="1">2834> ID="2">Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus> ID="3">Ilhéus"> ID="1">2840> ID="2">Rander-Agroindústria, Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Gama"> ID="1">2908> ID="2">Freitas Lemos Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">2935> ID="2">Irmaos Braga Exportadora Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">2945> ID="2">Da Hora Indústria, Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Cabo Frio"> ID="1">2953> ID="2">Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Cananéia"> ID="1">3010> ID="2">Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Rio Grande"> ID="1">3020> ID="2">Proculmar Importaçao e Exportaçao S/A> ID="3">Santa Luzia Norte"> ID="1">3087> ID="2">Alimar Pesca e Exportaçao Ltda> ID="3">Ilhéus"> ID="1">3088> ID="2">Empesca S/A-Construções Navais, Pesca e Exportaçao> ID="3">Touros"> ID="1">3093> ID="2">Atlântico Marinho Ltda> ID="3">Recife"> ID="1">3110> ID="2">Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda> ID="3">Guarapari"> ID="1">3174> ID="2">Furtado S/A Comércio e Indústria> ID="3">Itajai"> ID="1">3187> ID="2">Solmar Exportadora Ltda> ID="3">Tutóia/Ma"> ID="1">3197> ID="2">Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda> ID="3">Belém"> ID="1">3208> ID="2">Pesca Alto Mar S/A> ID="3">Natal"> ID="1">3210> ID="2">Empesca S/A-Construções Navais Pesca e Exportaçao> ID="3">Natal"> ID="1">3237> ID="2">Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">3289> ID="2">M.J. Couto de Abreu> ID="3">Santos"> ID="1">3291> ID="2">Capiata Aquicultura Comércio o Exportaçao Ltda> ID="3">Coruripe"> ID="1">3303> ID="2">Braspesca - Indústria e Comércio Ltda> ID="3">Sao Luis"> ID="1">3307> ID="2">Surgelpesca Brasil Comércio e Exportaçao Ltda> ID="3">Rio de Janeiro"> ID="1">3373> ID="2">Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda> ID="3">Aracati"> ID="1">3417> ID="2">Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importaçao e Exportaçao> ID="3">Fortaleza"> ID="1">3419> ID="2">Pesca Alto Mar S/A> ID="3">Aracati"> ID="1">3446> ID="2">Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda> ID="3">Itajai"> ID="1">3454> ID="2">Odisseia Pesca Ltda> ID="3">Lauro de Freitas"> ID="1">3471> ID="2">Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importaçao e Exportaçao> ID="3">Fortaleza"> ID="1">3541> ID="2">Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru nº 58)> ID="3">Santos"> ID="1">3542> ID="2">Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru nº 85)> ID="3">Santos"> ID="1">3543> ID="2">Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru nº 1)> ID="3">Santos"> ID="1">3588> ID="2">Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A> ID="3">Luis Correa"> ID="1">3611> ID="2">Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66)> ID="3">Belém"> ID="1">3612> ID="2">Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111)> ID="3">Belém"> ID="1">3613> ID="2">Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116)> ID="3">Belém"> ID="1">3625> ID="2">Soela - EK-0598> ID="3">Rio de Janeiro">