31994D0032

94/32/EG: BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 januari 1994 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering ingediende programma met in 1993 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 021 van 26/01/1994 blz. 0019 - 0019


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 januari 1994 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering ingediende programma met in 1993 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek) (94/32/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 85/360/EEG van de Raad van 16 juli 1985 inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 92/582/EEG (2), en met name op artikel 4,

Overwegende dat de Griekse Regering overeenkomstig artikel 4, lid 1, van genoemde beschikking het jaarprogramma met de beoogde maatregelen heeft ingediend dat:

- het rapport betreffende de opgedane ervaringen over het in werking stellen van het voorgaande jaarprogramma (jaar 1992) en

- het programma van de te nemen maatregelen voor het volgende jaar (1994)

omvat;

Overwegende dat het ingediende programma gericht is op het bereiken van het doel om in Griekenland een stelsel van statistische landbouwenquêtes in te voeren, waardoor volledig kan worden voldaan aan de communautaire eisen op het gebied van de statistische informatie ter zake;

Overwegende dat de beoogde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Griekse Regering ingediende programma met in 1993 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Griekenland wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 7 januari 1994.

Voor de Commissie

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 191 van 23. 7. 1985, blz. 53.

(2) PB nr. L 394 van 31. 12. 1992, blz. 28.