31993R3499

Verordening (EG) nr. 3499/93 van de Commissie van 20 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2837/93 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad wat de instandhouding van olijfgaarden in de traditionele olijventeeltgebieden betreft

Publicatieblad Nr. L 319 van 21/12/1993 blz. 0022 - 0022


VERORDENING (EG) Nr. 3499/93 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2837/93 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad wat de instandhouding van olijfgaarden in de traditionele olijventeeltgebieden betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad van 19 juli 1993 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (1), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2837/93 van de Commissie (2) de bepalingen zijn vastgesteld voor de uitvoering van de steunregeling voor de instandhouding van de olijfgaarden op de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee, alsmede bepalingen inzake controle en sancties;

Overwegende dat de controles op de inachtneming van de voorwaarden voor de toekenning van de steun wat het jaar 1993 betreft binnen een bepaalde periode moeten plaatsvinden, en in elk geval vóór 31 december 1993;

Overwegende dat, vanwege de grote afstand tussen de eilanden in de Egeïsche Zee en de problemen met de tenuitvoerlegging van de nieuwe steunregeling, de termijn voor de betaling moet worden verlengd met de tijd die nodig is om alle vereiste controles te kunnen uitvoeren;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2837/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, lid 1, tweede alinea, wordt de datum "31 december 1993" vervangen door "31 januari 1994".

2. In artikel 5, laatste alinea, wordt de datum "28 februari 1994" vervangen door "31 maart 1994".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 184 van 27. 7. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 260 van 19. 10. 1993, blz. 5.