31993R2944

Verordening (EEG) Nr. 2944/93 van de Commissie van 25 oktober 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1839/92 wat de controleformulieren voor pendelvervoer met logies en voor het ongeregeld vervoer betreft

Publicatieblad Nr. L 266 van 27/10/1993 blz. 0002 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 5 blz. 0005
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 5 blz. 0005


VERORDENING (EEG) Nr. 2944/93 VAN DE COMMISSIE van 25 oktober 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1839/92 wat de controleformulieren voor pendelvervoer met logies en voor het ongeregeld vervoer betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad van 16 maart 1992 houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (1), inzonderheid op artikel 11,

Na raadpleging van de Lid-Staten overeenkomstig de bovengenoemde bepalingen,

Overwegende dat de Commissie Verordening (EEG) nr. 1839/92 van 1 juli 1992 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad wat de documenten voor het internationaal vervoer van personen betreft (2) heeft vastgesteld, die een model van een reisblad bevat voor ongeregeld internationaal vervoer en een model van een reisblad voor pendelvervoer met logies;

Overwegende dat het, om de gang van zaken te vereenvoudigen, noodzakelijk is de bij Verordening (EEG) nr. 684/92 ingestelde controleformulieren voor ongeregeld internationaal vervoer en pendelvervoer met logies eenvormig te maken;

Overwegende dat de Lid-Staten een bepaalde tijd nodig hebben om de nieuwe formulieren te laten drukken en verspreiden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1839/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt lid 1 vervangen door de volgende tekst:

"1. Het controleformulier voor pendelvervoer met logies als bedoeld in artikel 2, punt 2.2, van Verordening (EEG) nr. 684/92 alsmede voor de ongeregelde diensten als bedoeld in artikel 2, punt 3.1, onder a), b), c) en d), van genoemde verordening bestaat uit het reisblad en het boekje met de vertalingen daarvan. Het reisblad moet in overeenstemming zijn met het in bijlage I bij de onderhavige verordening opgenomen model.".

2. Aan artikel 1, lid 2, wordt de volgende tekst toegevoegd:

"De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om deze eisen af te stemmen op computerverwerking van de reisbladen.".

3. Artikel 2 wordt geschrapt.

4. Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door de volgende tekst:

"1. Het in artikel 1 bedoelde boekje wordt afgegeven op naam van de vervoerder; het is niet overdraagbaar.".

5. De bijlagen I en I bis worden respectievelijk vervangen door de bijlagen I en I bis bij de onderhavige verordening.

6. De bijlagen II en II bis komen te vervallen.

Artikel 2

Voor de pendeldiensten met logies en de ongeregelde diensten kunnen de Lid-Staten tot uiterlijk 28 februari 1994 het gebruik toestaan van de formulieren van de reisbladen die zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1016/68 (3) en (EEG) nr. 1172/72 (4) van de Commissie, mits zij leesbaar, onuitwisbaar en adequaat, voor zover zulks noodzakelijk is, worden gewijzigd om met het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 684/92 en in Verordening (EEG) nr. 1839/92 in overeenstemming te zijn.

De Lid-Staten kunnen ook tot en met 28 februari 1994 het gebruik toestaan van de formulieren van de reisbladen die zijn opgesteld overeenkomstig de afgeschafte of gewijzigde bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1839/92.

De overige Lid-Staten zijn gehouden deze formulieren tot en met 28 februari 1994 op hun grondgebied te aanvaarden.

Artikel 3

De Lid-Staten stellen de voor de uitvoering van deze verordening noodzakelijke bepalingen vast. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1994.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 oktober 1993.

Voor de Commissie

Abel MATUTES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 74 van 20. 3. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 187 van 7. 7. 1992, blz. 5.

(3) PB nr. L 173 van 22. 7. 1968, blz. 8.

(4) PB nr. L 134 van 12. 6. 1972, blz. 1.

BIJLAGE

BIJLAGE " I

BIJLAGE I bis

Schutblad van het boekje

(Papier - A 4)

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van de Lid-Staat van vestiging van de vervoerder

LAND DAT HET BOEKJE AFGEEFT

- Kenteken van het land (1) - Benaming van de bevoegde instantie

REISBLADENBOEKJE Nr. . . . . . .

voor een internationale pendeldienst met logies of

voor internationaal ongeregeld vervoer

verricht met touringcars en autobussen tussen de Lid-Staten,

afgegeven op grond van Verordening (EEG) nr. 684/92

aan

(Naam en voornaam of firmanaam van de vervoerder)

(Volledig adres en telefoonnummer) (Plaats en datum van afgifte) (Handtekening en stempel van de autoriteit of instantie die het boekje afgeeft)

Tweede schutblad van het boekje

Tekst in de officiële taal (talen) of een van de officiële talen van het land van vestiging van de vervoerder

Belangrijke mededeling

A. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR PENDELDIENST MET LOGIES EN ONGEREGELD VERVOER

1. Het reisblad is voor het gehele traject geldig.

2. De houder van het reisblad is bevoegd voor internationaal pendelvervoer met logies, voor internationaal ongeregeld vervoer, evenals om plaatselijke excursies te maken. Deze plaatselijke excursies zijn slechts bestemd voor reizigers-niet-ingezetenen die eerder door dezelfde vervoerder in het kader van hetzij internationaal pendelvervoer met logies hetzij internationaal ongeregeld vervoer zijn vervoerd. De excursies geschieden met hetzelfde voertuig of met een voertuig van dezelfde vervoerder of groep vervoerders.

3. Het reisblad moet voor elk vervoer dat in de vorm van een internationale pendeldienst met logies of ongeregeld vervoer wordt verricht, vóór de aanvang van elke reis in tweevoud hetzij door de vervoerder hetzij door de bestuurder worden ingevuld. Wat plaatselijke excursies betreft, deze moeten vóór het vertrek van het voertuig voor de betrokken excursie worden geregistreerd. De onderneming bewaart de kopie van het reisblad. De bestuurder behoudt het origineel gedurende de gehele reis in het voertuig. Het reisblad moet op ieder verzoek van de met de controle belaste personen aan dezen worden voorgelegd.

4. De bestuurder geeft het reisblad na de beëindiging van de reis terug aan de onderneming van afgifte. De vervoerder is verantwoordelijk voor het regelmatig bijhouden van deze documenten. Deze moeten in leesbare, onuitwisbare drukletters worden ingevuld.

5. In geval van pendeldienst met logies of ongeregeld vervoer, die of dat door een groep voor rekening van dezelfde opdrachtgever werkende vervoerders wordt geëxploiteerd, tijdens welke pendeldienst of welk vervoer eventueel onderweg door de reizigers op een voertuig van een andere vervoerder van dezelfde groep wordt overgestapt, moet het origineel van het reisblad zich in het betreffende voertuig bevinden. Een kopie van het reisblad dient op het hoofdkantoor van de vervoerder te worden bewaard en een kopie van het reisblad dient in de maand volgende op die waarin het vervoer werd verricht, aan de autoriteiten van de Lid-Staat van vestiging van de leidende onderneming te worden toegezonden, behalve indien de Lid-Staat deze vervoerders voor een of meer Lid-Staten van deze verplichting heeft ontslagen.

Derde schutblad van het boekje

B. PENDELDIENST MET LOGIES

1. Volgens artikel 2, punten 2.1 en 2.2, van Verordening (EEG) nr. 684/92 is "pendelvervoer met logies" vervoer van vooraf samengestelde groepen reizigers in verscheidene heen- en terugreizen van dezelfde zone van vertrek naar dezelfde zone van bestemming.

Onder "zone van vertrek" en "zone van bestemming" wordt verstaan, de plaats van vertrek en bestemming alsmede de plaatsen die binnen een straal van 50 km gelegen zijn.

De zone van vertrek of van bestemming en de bijkomende punten waar reizigers worden opgenomen of afgezet, kunnen op het grondgebied van één of van meer Lid-Staten zijn gelegen.

Onder een "vooraf samengestelde groep" wordt verstaan, een groep waarvan een overeenkomstig de voorschriften van de Staat van vestiging verantwoordelijke instelling of persoon zich met het sluiten van de overeenkomst voor of de collectieve betaling van de prestatie heeft belast of alle boekingen en betalingen vóór het vertrek heeft ontvangen.

2. Pendelvervoer met logies is pendelvervoer waarbij, afgezien van het vervoer, op de plaats van bestemming en in voorkomend geval tijdens de reis aan ten minste 80 % van de reizigers logies met of zonder maaltijd wordt geboden en de verblijfsduur van de reizigers op de plaats van bestemming ten minste twee nachten bedraagt.

3. Volgens artikel 14, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 684/92 moeten reizigers die gebruik maken van pendelvervoer, voor de volledige duur van de reis van een persoonlijk of collectief reisdocument zijn voorzien waarin de volgende gegevens zijn vermeld:

- plaatsen van vertrek en bestemming,

- de geldigheidsduur van het vervoerdocument en

- de prijs van het vervoer, de totale prijs van de reis, met inbegrip van logies, en de naam van de logies verstrekkende inrichting.

C. ONGEREGELD VERVOER

1. In artikel 11, lid 1, en in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 684/92 is bepaald dat van het ongeregelde vervoer het volgende vervoer (d.w.z. het in artikel 2, punt 3.1, onder a), b) en c), van die verordening omschreven vervoer) onder dekking van een controleformulier geschiedt:

a) rondritten, d.w.z. vervoer waarbij met hetzelfde voertuig een of meer vooraf samengestelde groepen reizigers worden vervoerd en elke groep naar de plaats van vertrek wordt teruggebracht;

b) vervoer

- voor vooraf samengestelde groepen reizigers, waarbij de reizigers niet tijdens dezelfde reis naar de plaats van vertrek worden teruggebracht en

- dat, in geval van een verblijf op de plaats van bestemming, eveneens het logies of andere, niet bij het vervoer of het logies behorende toeristische diensten omvat;

c) vervoer dat ter gelegenheid van speciale evenementen, zoals studiedagen, conferenties en culturele en sportevenementen, wordt georganiseerd;

d) alsmede het volgende vervoer:

i) rondritten met gesloten deuren, d.w.z. vervoer met hetzelfde voertuig dat dezelfde groep reizigers over het gehele traject vervoert en naar de plaats van vertrek terugbrengt,

ii) vervoer van reizigers van een plaats van vertrek naar een plaats van bestemming, gevolgd door een lege rit tot de plaats van vertrek van het voertuig,

iii) vervoer dat wordt voorafgegaan door een lege rit van een Lid-Staat naar een andere Lid-Staat op het grondgebied waarvan reizigers worden opgenomen, mits die reizigers:

- tot groepen behoren die op basis van vóór hun aankomst in het land waar zij worden opgenomen, afgesloten vervoersovereenkomsten zijn gevormd of

- eerder door dezelfde vervoerder onder de in ii) genoemde voorwaarden in het land waar zij worden opgenomen, zijn gebracht en buiten dat land worden vervoerd of

- zijn uitgenodigd zich naar een andere Lid-Staat te begeven, waarbij de vervoerkosten ten laste komen van de uitnodiger. De reizigers moeten een homogene groep vormen die niet uitsluitend met het oog op deze reis mag zijn samengesteld.

Een "vooraf samengestelde groep" is een groep waarvan een overeenkomstig de voorschriften van de Staat van vestiging verantwoordelijke instelling of persoon zich met het sluiten van de overeenkomst voor of de collectieve betaling van de prestatie heeft belast of alle boekingen en betalingen vóór het vertrek heeft ontvangen en die bestaat uit een aantal personen dat ten minste:

- twaalf of meer bedraagt, of

- gelijk is aan of hoger is dan 40 % van de capaciteit van het voertuig, de bestuurder niet inbegrepen (artikel 2, punt 3.2).

2. Ongeregeld vervoer verliest niet zijn karakter van ongeregeld vervoer doordat het met een zekere regelmaat wordt verricht."

(1) België (B), Denemarken (DK), Duitsland (D), Griekenland (GR), Spanje (E), Frankrijk (F), Ierland (IRL), Italië (I), Luxemburg (L), Nederland (NL), Portugal (P) en Verenigd Koninkrijk (GB).