31993R1963

Verordening (EEG) nr. 1963/93 van de Commissie van 20 juli 1993 tot wijziging, ten aanzien van met name bepaalde agromonetaire aspecten, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten

Publicatieblad Nr. L 177 van 21/07/1993 blz. 0019 - 0020
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 51 blz. 0020
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 51 blz. 0020


VERORDENING (EEG) Nr. 1963/93 VAN DE COMMISSIE van 20 juli 1993 tot wijziging, ten aanzien van met name bepaalde agromonetaire aspecten, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), en met name op artikel 9, lid 2, artikel 12, lid 6, artikel 13, lid 6, en artikel 21, alsmede op de overeenkomstige bepalingen van de overige verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor landbouwprodukten,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3813/92 een nieuwe agromonetaire regeling is ingesteld waarbij de monetaire compenserende bedragen per 1 januari 1993 worden afgeschaft; dat Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2101/92 (4), aan deze nieuwe regeling dient te worden aangepast;

Overwegende dat in artikel 12, lid 4, vierde streepje, van Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie van 30 april 1993 houdende nadere voorschriften voor de vaststelling en de toepassing van de omrekeningskoersen in de landbouwsector (5) een ontstaansfeit voor de landbouwomrekeningskoers is vastgesteld dat voor de bij de certificaataanvraag te stellen zekerheden dient te worden gepreciseerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3719/88 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 3 worden de leden 4 en 6 geschrapt.

2. In artikel 5 wordt lid 3 als volgt gelezen:

"3. De Lid-Staten zijn gemachtigd geen uitvoercertificaat te eisen voor produkten en/of goederen die door particulieren of verenigingen worden verzonden om deze in derde landen in het kader van humanitaire hulpacties gratis uit te delen, voor zover aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

a) de belanghebbenden die om deze vrijstelling verzoeken, maken geen aanspraak op enige restitutie,

b) de zendingen hebben een incidenteel karakter en bestaan uit uiteenlopende produkten en/of goederen, en de lading per vervoermiddel bedraagt niet meer dan 30 000 kg, en

c) de bevoegde autoriteiten beschikken over voldoende bewijzen wat de bestemming van de produkten en/of goederen en wat de goede uitvoering van de actie betreft.

In vak 44 van de uitvoeraangifte wordt de volgende vermelding aangebracht: "Geen restitutie - artikel 5, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3719/88.".".

3. Artikel 8, lid 1, eerste alinea, wordt als volgt gelezen:

"1. Het invoer-, respectievelijk het uitvoercertificaat, brengt het recht en de verplichting mede om op grond van het certificaat, behoudens overmacht, de daarin vermelde hoeveelheid van het betrokken produkt en/of goed tijdens de geldigheidsduur van het certificaat in, respectievelijk uit te voeren. Vaststelling vooraf van de heffing of van de restitutie en van het compenserende bedrag toetreding, naar gelang van het geval, geschiedt of kan geschieden onder de in de regeling voor de betrokken sector vermelde voorwaarden.".

4. Aan artikel 14, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Voor het bedrag van de zekerheid is de dag van indiening van de aanvraag in de zin van de eerste alinea bepalend voor het ontstaansfeit van de landbouwomrekeningskoers.".

5. In artikel 30, lid 1, worden de tweede en de derde alinea geschrapt.

6. Artikel 44, lid 9, onder d), wordt als volgt gelezen:

"d) Bij de vergelijking van de vooraf vastgestelde restitutie met de op de laatste dag van de geldigheidsduur van het certificaat geldende restitutie wordt rekening gehouden met, in voorkomend geval, de compenserende bedragen "toetreding" en met de andere bedragen die in de communautaire voorschriften zijn vastgesteld.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(2) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(3) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

(4) PB nr. L 210 van 25. 7. 1992, blz. 18.

(5) PB nr. L 108 van 1. 5. 1993, blz. 106.