31993R1717

VERORDENING (EEG) Nr. 1717/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2224/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met hop

Publicatieblad Nr. L 159 van 01/07/1993 blz. 0102 - 0102
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0143
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 50 blz. 0143


VERORDENING (EEG) Nr. 1717/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2224/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met hop

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3714/92 van de Commissie (2), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2224/92 van de Commissie (3) de hoeveelheden van de voorzieningsbalans voor hop zijn vastgesteld waarvoor bij invoer uit derde landen geen heffing wordt toegepast of waarvoor steun van de Gemeenschap wordt toegekend; dat deze hoeveelheden moeten worden vastgesteld voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994; dat de ervaring heeft geleerd dat het aanbeveling verdient ook het bedrag van de te stellen zekerheid aan te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor hop,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2224/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt als volgt gelezen:

"Artikel 1

Voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 wordt de voorzieningsbalans voor hop van GN-code 1210 waarvoor geen heffing wordt toegepast bij rechtstreekse invoer uit derde landen in de Canarische eilanden of waarvoor steun van de Gemeenschap wordt toegekend, vastgesteld op 500 ton voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 30 juni 1994.".

2. In artikel 4, lid 1, onder b), wordt "5 ecu/100 kg" vervangen door "2,5 ecu/100 kg".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(2) PB nr. L 378 van 23. 12. 1992, blz. 23.

(3) PB nr. L 218 van 1. 8. 1992, blz. 89.