31993L0046

Richtlijn 93/46/EEG van de Commissie van 22 juni 1993 ter vervanging en wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

Publicatieblad Nr. L 159 van 01/07/1993 blz. 0134 - 0136
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0204
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0204


RICHTLIJN 93/46/EEG VAN DE COMMISSIE van 22 juni 1993 ter vervanging en wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 92/109/EEG van de Raad inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/109/EEG van de Raad van 14 december 1992 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (1), inzonderheid op artikel 10, lid 3,

Overwegende dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan het besluit van de Commissie voor verdovende middelen van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties van april 1992 om de stoffen safrool, piperonal en isosafrool op te nemen in tabel I van de bijlage van het VN-Verdrag van 1988 door de genoemde stoffen in bijlage I van de richtlijn over te brengen van categorie 2 naar categorie 1 en in bijlage II te schrappen;

Overwegende dat deze overbrenging de richtlijn in overeenstemming zal brengen met Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13 december 1990 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 900/92 (3) en ten uitvoer gelegd en gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3769/92 van de Commissie (4),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II van Richtlijn 92/109/EEG worden vervangen door de bijlagen I en II van deze richtlijn.

Artikel 2

De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om vóór 1 juli 1993 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 22 juni 1993.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 370 van 19. 12. 1992, blz. 76.

(2) PB nr. L 357 van 20. 12. 1990, blz. 1.

(3) PB nr. L 96 van 10. 4. 1992, blz. 1.

(4) PB nr. L 383 van 29. 12. 1992, blz. 17.

BIJLAGE I

CATEGORIE 1

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

CATEGORIE 2

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

CATEGORIE 3

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>