31993D0436

93/436/EEG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijprodukten van oorsprong uit Chili

Publicatieblad Nr. L 202 van 12/08/1993 blz. 0031 - 0041
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 4 Deel 5 blz. 0100
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 4 Deel 5 blz. 0100


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijprodukten van oorsprong uit Chili

(93/436/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van visserijprodukten (1), en met name op artikel 11,

Overwegende dat deskundigen van de Commissie in Chili de omstandigheden bij produktie, opslag en verzending van voor de Gemeenschap bestemde visserijprodukten hebben onderzocht;

Overwegende dat de voorschriften van de Chileense wetgeving inzake gezondheidscontrole van de visserijprodukten als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd met die welke bij Richtlijn 91/493/EEG zijn vastgesteld;

Overwegende dat de Servicio Nacional de Pesca (Sernap), de bevoegde instantie in Chili, en de daaronder ressorterende dienst "Sanidad Pesquera" zodanig gestructureerd zijn dat zij de toepassing van de geldende wetgeving efficiënt kunnen controleren;

Overwegende dat bij de vaststelling van de in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat een model van certificaat moet worden vastgesteld, moet worden bepaald in welke taal of talen het certificaat moet worden opgesteld en over welke kwalificatie de ondertekenaar moet beschikken;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG, op de verpakkingen van visserijprodukten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer van de inrichting van herkomst of van het fabrieksvaartuig zijn vermeld;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG, een lijst moet worden opgesteld van de ingeschreven inrichtingen en/of fabrieksvaartuigen; dat die lijst opgesteld moet worden op grond van een mededeling van de Sernap aan de Commissie; dat de Sernap zich er derhalve van moet vergewissen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd;

Overwegende dat de Sernap officieel garanties heeft gegeven ten aanzien van de inachtneming van hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG en, wat betreft de erkenning van de inrichtingen en de fabrieksvaartuigen, van voorschriften die gelijkwaardig zijn met die welke bij de genoemde richtlijn zijn vastgesteld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Chili bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserijprodukten te controleren en desbetreffende certificaten af te geven is de Sernap van het Ministerie van Economische Zaken, Openbare Werken en Wederopbouw.

Artikel 2

Ten aanzien van visserijprodukten van oorsprong uit Chili, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht in welke vorm, gelden de volgende eisen:

1. Iedere zending moet vergezeld gaan van het genummerd, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend origineel van een eenbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage A.

2. De bedoelde produkten moeten afkomstig zijn van erkende inrichtingen of fabrieksvaartuigen, die voorkomen op de lijst in bijlage B.

3. Tenzij het ingevroren visserijprodukten voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "Chili" en het erkenningsnummer van de inrichting van herkomst of van het fabrieksvaartuig zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de Lid-Staat waar de controle wordt verricht.

2. Op het certificaat moeten, in inkt van een andere kleur dan de voor de overige vermeldingen gebruikte inkt, naam, hoedanigheid en handtekening van de vertegenwoordiger van de Sernap alsmede het officiële stempel van de Sernap voorkomen.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 juli 1993.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 15.

BIJLAGE A

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT betreffende visserijprodukten van oorsprong uit Chili en bestemd voor de Europese Economische Gemeenschap, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht in welke vorm

Referentienr.:

Land van verzending: Chili

Bevoegde instantie: "Servicio Nacional de Pesca" (Sernap)

I. Identificatie van de visserijprodukten

Omschrijving van het produkt:

- soort (wetenschappelijke naam):

- staat en aard van de behandeling (1):

Codenummer (eventueel):

Aard van de verpakking:

Aantal verpakkingen:

Nettogewicht:

Vereiste temperatuur bij opslag en tijdens het vervoer:

II. Oorsprong van de visserijprodukten

Naam (namen) en officieel (officiële) erkenningsnummer(s) van de inrichting(en) of van het (de) door de Sernap voor uitvoer naar de EEG erkend(e) fabrieksvaartuig(en):

III. Bestemming van de visserijprodukten

De visserijprodukten worden verzonden

van:

(Plaats van verzending)

naar:

(Land en plaats van bestemming)

per (vervoermiddel):

Naam en adres van de afzender:

Naam van de geadresseerde en adres:

IV. Gezondheidsverklaring

Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart hierbij dat de vorengenoemde visserijprodukten:

1. zijn gevangen en aan boord van de vaartuigen zijn behandeld overeenkomstig de bij Richtlijn 92/48/EEG vastgestelde hygiënische voorschriften of, ingeval het van een fabrieksvaartuig afkomstige produkten betreft, overeenkomstig de in hoofdstuk I van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde hygiënische voorschriften;

2. zijn gelost, behandeld en in voorkomend geval op hygiënische wijze zijn verpakt, bewerkt, verwerkt, ingevroren, ontdooid of opgeslagen met inachtneming van de voorschriften van de hoofdstukken II, III en IV van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

3. een gezondheidscontrole hebben ondergaan overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

4. zijn verpakt, geïdentificeerd, opgeslagen en verzonden overeenkomstig de hoofdstukken VI, VII en VIII van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

5. niet afkomstig zijn van giftige soorten of soorten die biotoxines bevatten;

6. voldoen aan de organoleptische, chemische of microbiologische parasitologische normen die bij Richtlijn 91/493/EEG en de desbetreffende toepassingsbesluiten voor bepaalde categorieën visserijprodukten zijn vastgesteld.

Gedaan te ,

(Plaats)

(Datum)

Officieel

stempel

Handtekening van de officiële inspecteur (Naam in hoofdletters, titel en

hoedanigheid van de ondertekenaar)

(1) Levend, gekoeld, ingevroren, gezouten, gerookt, in conserven, . . ..

BIJLAGE B

LIJST VAN ERKENDE INRICHTINGEN EN FABRIEKSVAARTUIGEN I. Inrichtingen

/* Tabellen: zie PB */

II. Fabrieksvaartuigen

/* Tabellen: zie PB */

(1) Geldigheidsduur van de erkenning of onbeperkte geldigheidsduur.

(1) Geldigheidsduur van de erkenning of onbeperkte geldigheidsduur.