31993D0420

93/420/EEG: Beschikking van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Bulgarije, tot wijziging van de Beschikkingen 93/372/EEG en 92/325/EEG en tot intrekking van Beschikking 91/536/EEG

Publicatieblad Nr. L 191 van 31/07/1993 blz. 0133 - 0134
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 4 Deel 5 blz. 0076
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 4 Deel 5 blz. 0076


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 juli 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Bulgarije, tot wijziging van de Beschikkingen 93/372/EEG en 92/325/EEG en tot intrekking van Beschikking 91/536/EEG

(93/420/EEG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesprodukten uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1601/92 (2), en met name op artikel 6, lid 2, artikel 14, lid 3, onder c), en artikel 16,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 92/438/EEG (4), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor produkten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/118/EEG (6), en met name op artikel 19, lid 7,

Overwegende dat een uitbraak van mond- en klauwzeer in Bulgarije is bevestigd;

Overwegende dat de Commissie een missie naar Bulgarije heeft gezonden om er de situatie ten aanzien van mond- en klauwzeer te onderzoeken;

Overwegende dat bij Beschikking 93/372/EEG van de Commissie van 24 juni 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Bulgarije, houdende derde wijziging van Beschikking 93/242/EEG en tot intrekking van Beschikking 93/343/EEG (7) is bepaald dat voor Bulgarije regionaal gedifferentieerde maatregelen kunnen worden vastgesteld voor de uitvoer van bepaalde levende dieren en produkten naar de Gemeenschap;

Overwegende dat Bulgarije na de uitbraak van mond- en klauwzeer toepassing van ringvaccinatie heeft toegestaan;

Overwegende dat bij Richtlijn 72/462/EEG bepalingen zijn vastgesteld voor de invoer van levende dieren, vers vlees en vleesprodukten uit derde landen in de thans inzake mond- en klauwzeer in Bulgarije heersende situatie;

Overwegende dat bij Beschikking 93/242/EEG van de Commissie van 30 april 1993 inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde levende dieren en produkten daarvan uit bepaalde Europese landen met betrekking tot mond- en klauwzeer (8), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 93/397/EEG (9), aanvullende bepalingen zijn vastgesteld ten aanzien van certificering en voorafgaande melding van zendingen uit bepaalde landen en delen van landen;

Overwegende dat de gezondheidsvoorschriften en de gezondheidscertificering voor de invoer van runderen en varkens (huisdieren) uit Bulgarije zijn vastgesteld bij Beschikking 92/325/EEG (10), gewijzigd bij Beschikking 92/526/EEG (11);

Overwegende dat de gezondheidsvoorschriften en de gezondheidscertificering voor de invoer van vers vlees uit Bulgarije zijn vastgesteld bij Beschikking 92/222/EEG van de Commissie (12);

Overwegende dat het noodzakelijk is de voorwaarden voor de invoer van bepaalde levende dieren en produkten daarvan in de Gemeenschap uit Bulgarije te verduidelijken, in verband met de bepalingen van Richtlijn 72/462/EEG en Beschikking 93/242/EEG;

Overwegende dat het noodzakelijk is de maatregelen aan te passen en de gezondheidsvoorschriften en de gezondheidscertificering te wijzigen voor levende dieren en vers vlees wat betreft de aanvullende maatregelen die in verband met de toepassing van vaccinatie moeten worden genomen;

Overwegende dat de Beschikkingen 93/372/EEG en 92/325/EEG derhalve moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat na een vorige uitbraak van mond- en klauwzeer in Bulgarije Beschikking 91/536/EEG van de Commissie (13) is vastgesteld; dat Beschikking 91/536/EEG kan worden ingetrokken en vervangen door deze beschikking;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 93/372/EEG van de Commissie wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd:

"3. Onverminderd de desbetreffende bepalingen van Beschikking 93/242/EEG geldt voor de invoer van runderen, varkens, schapen, geiten en andere evenhoevigen uit in lid 1 niet vermelde districten in Bulgarije het bepaalde in artikel 3 van Beschikking 92/325/EEG van de Commissie (*).

(*) PB nr. L 177 van 30. 6. 1992, blz. 52.".

2. Het volgende artikel 2 wordt toegevoegd:

"Artikel 2

1. De Lid-Staten verbieden de invoer van vers vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen uit de in artikel 1, lid 1, vermelde districten van Bulgarije.

2. Onverminderd de desbetreffende bepalingen van Beschikking 93/242/EEG geldt voor de invoer van vers vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen uit niet in artikel 1, lid 1, vermelde regio's in Bulgarije het bepaalde in Beschikking 92/222/EEG van de Commissie (**).

(**) PB nr. L 108 van 25. 4. 1992, blz. 38.".

3. De artikelen 2, 3, 4 en 5 worden dienovereenkomstig vernummerd.

4. Artikel 3 wordt als volgt gelezen:

"Artikel 3

De Lid-Staten verbieden de invoer van niet in artikel 2 vermelde produkten van runderen, schapen, geiten, varkens en andere evenhoevigen uit in artikel 1, lid 1, vermelde districten van Bulgarije.".

Artikel 2

Beschikking 92/325/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 3, lid 1, worden de woorden "tot en met 29 augustus 1992" geschrapt.

2. In artikel 3, lid 1, wordt de laatste alinea geschrapt.

3. In de bijlagen A en B, onder V, wordt punt 1 als volgt gelezen:

"1. dat Bulgarije sedert twaalf maanden vrij is van runderpest, besmettelijke boviene pleuropneumonie, vesiculaire stomatitis en blue tongue, en dat in de voorbije twaalf maanden niet tegen deze ziekten is ingeënt.".

4. In de bijlagen A en B, onder V, punt 2, onder c), wordt het tweede streepje geschrapt.

5. In de bijlagen A en B, onder VI, worden de woorden "(Doorhalen, tenzij de Lid-Staat van invoer deze vermelding eist op grond van artikel 3, lid 1, van Beschikking 92/325/EEG)" geschrapt.

6. In de bijlagen C en D, onder V, wordt in de eerste alinea punt 1 als volgt gelezen:

"1. dat Bulgarije sedert 12 maanden vrij is van vesiculaire stomatitis, klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest, besmettelijke varkensverlamming (Teschener ziekte), vesiculaire varkensziekte en vesiculeus exantheem (exanthema coïtale vesicularum); dat in de voorbije twaalf maanden niet tegen deze ziekten is ingeënt; dat inenting tegen klassieke varkenspest sinds ten minste twaalf maanden is verboden en dat de invoer van tegen klassieke varkenspest ingeënte dieren is verboden.".

7. In de bijlage C en D, onder VI, worden de woorden "(Doorhalen, tenzij de Lid-Staat van invoer deze vermelding eist op grond van artikel 3, lid 1, van Beschikking 92/325/EEG)" geschrapt.

Artikel 3

Beschikking 91/536/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(2) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(3) PB nr. L 268 van 24. 9. 1991, blz. 56.

(4) PB nr. L 243 van 25. 8. 1992, blz. 27.

(5) PB nr. L 373 van 31. 12. 1990, blz. 1.

(6) PB nr. L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.

(7) PB nr. L 155 van 26. 6. 1993, blz. 91.

(8) PB nr. L 110 van 4. 5. 1993, blz. 36.

(9) PB nr. L 173 van 16. 7. 1993, blz. 36.

(10) PB nr. L 177 van 30. 6. 1992, blz. 52.

(11) PB nr. L 332 van 18. 11. 1992, blz. 21.

(12) PB nr. L 108 van 25. 4. 1992, blz. 38.

(13) PB nr. L 291 van 23. 10. 1991, blz. 20.