31992R3825

Verordening (EEG) nr. 3825/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot vaststelling van de contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

Publicatieblad Nr. L 387 van 31/12/1992 blz. 0038 - 0039


VERORDENING (EEG) Nr. 3825/92 VAN DE COMMISSIE van 28 december 1992 tot vaststelling van de contingenten voor de invoer in Spanje van produkten van de sector rundvlees uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 491/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de nadere voorschriften inzake de kwantitatieve beperkingen bij invoer in Spanje van sommige landbouwprodukten uit derde landen (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 1, lid 3, en artikel 3,

Overwegende dat in artikel 77 van de Toetredingsakte is bepaald dat Spanje tot en met 31 december 1995 kwantitatieve beperkingen kan toepassen bij de invoer uit derde landen; dat dergelijke beperkingen gelden voor produkten die vallen onder de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (ARH) in de sector rundvlees; dat de oorspronkelijke volumecontingenten voor de onderscheiden produkten of groepen van produkten van de sector rundvlees en de uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de in deze sector geldende kwantitatieve beperkingen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1870/86 van de Commissie (3);

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 3831/92 van de Commissie van 28 december 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 816/89 houdende vaststelling van de lijst van produkten van de sector verse groenten en fruit waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer van toepassing is, en tot vaststelling, wat de leveringen aan Spanje betreft, van de produkten waarvoor deze regeling blijft gelden (4) de ARH in de rundvleessector slechts voor levende runderen van toepassing blijft;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De contingenten voor de in bijlage III van Verordening (EEG) nr. 491/86 bedoelde produkten van de sector rundvlees waarvoor de ARH geldt en die in 1993 van toepassing zijn bij de invoer in Spanje uit derde landen, worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

2. Artikel 1, lid 3, en de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 1870/86 blijven van toepassing.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 54 van 1. 3. 1986, blz. 25. (2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7. (3) PB nr. L 162 van 18. 6. 1986, blz. 16. (4) Zie bladzijde 47 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE

Groep GN-code Omschrijving Contingent

1993 1 0102 90 - Levende runderen, andere dan fokdieren van zuiver ras en dieren voor stieregevechten

(in stuks) 1 250