31992R3814

Verordening (EEG) nr. 3814/92 van de Raad van 28 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81 en houdende toepassing van de bij die verordening voor de sector suiker vastgestelde prijzen

Publicatieblad Nr. L 387 van 31/12/1992 blz. 0007 - 0008
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 47 blz. 0042
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 47 blz. 0042


VERORDENING (EEG) Nr. 3814/92 VAN DE RAAD van 28 december 1992 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1785/81 en houdende toepassing van de bij die verordening voor de sector suiker vastgestelde prijzen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 42 en 43,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 70, lid 3, onder b),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat de totstandbrenging van de interne markt per 1 januari 1993 het wenselijk maakt dat de belemmeringen in het handelsverkeer niet alleen tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985, maar ook tussen die Lid-Staten en de nieuwe Lid-Staten zoveel mogelijk uit de weg worden geruimd;

Overwegende dat in het handelsverkeer in de sector suiker tussen Spanje en de overige Lid-Staten tot het einde van het verkoopseizoen 1994/1995 compenserende bedragen toetreding van toepassing zijn, aangezien in Verordening (EEG) nr. 1716/91 van de Raad van 13 juni 1991 betreffende de aanpassing aan de gemeenschappelijke prijzen van de in Spanje toe te passen prijzen voor suiker en suikerbieten (2) is bepaald dat de aanpassing van de Spaanse prijzen aan de gemeenschappelijke prijzen aan het einde van die periode voltooid dient te zijn;

Overwegende dat het, onverminderd de maatregelen die moeten worden genomen bij de vaststelling van een nieuwe produktieregeling in de sector suiker of ten gevolge van de bijzondere consequenties van de internationale verbintenissen van de Gemeenschap voor Spanje, mogelijk is om voor deze produkten per 1 januari 1993 een vervroegde prijsaanpassing tot stand te brengen en bijgevolg de compenserende bedragen toetreding af te schaffen door de Spaanse producenten van suikerbieten een tijdelijke en degressieve steun toe te kennen waarvan het aanvankelijke bedrag gebaseerd is op het verschil tussen de suikerbietenprijzen; dat, ingeval de prijsverlaging voor suikerbieten consequenties zou hebben voor de markt van in Spanje geoogst suikerriet, een soortgelijke steun dient te worden vastgesteld voor producenten van dit produkt;

Overwegende dat de marktsituatie in Spanje ertoe leidt in dit land de bij deze verordening vastgestelde prijzen toe te passen;

Overwegende dat de vervroegde prijsaanpassing het wenselijk maakt maatregelen vast te stellen om de nodige structurele aanpassingen in de Spaanse suikerindustrie te vergemakkelijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De op grond van artikel 70 van de Toetredingsakte uit te voeren aanpassing van de in Spanje toe te passen prijzen voor suiker en suikerbieten geschiedt per 1 januari 1993 en met vaststelling van deze prijzen op de in lid 2 vermelde bedragen.

2. De in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1749/92 (3) vastgestelde prijzen worden, voor in de periode van 1 januari 1993 tot en met 30 juni 1993 afgezette suiker en suikerbieten, vervangen door de volgende prijzen:

a) interventieprijs voor witte suiker: 54,41 ecu per 100 kg;

b) prijs voor suikerbieten:

- basisprijs: 41,82 ecu per ton;

- minimumprijs voor A-suikerbieten: 41,02 ecu per ton;

- minimumprijs voor B-suikerbieten: 29,02 ecu per ton, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 28, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 (4).

Artikel 2

1. Voor de verkoopseizoenen 1993/1994 en 1994/1995 wordt steun toegekend aan de suikerbietenproducenten in Spanje. De steun bedraagt 2,84 ecu per ton voor het eerste verkoopseizoen en wordt met de helft verlaagd voor het tweede.

Bovendien wordt aan diezelfde producenten steun van 4,26 ecu per ton toegekend voor de hoeveelheden suikerbieten die tussen 1 januari 1993 en 30 juni 1993 tot suiker zijn verwerkt in het kader van contracten op basis van de in artikel 1, lid 2, onder b), vastgestelde prijzen.

2. Aan de producenten van suikerriet in Spanje wordt voor de verkoopseizoenen 1993/1994 en 1994/1995 steun verleend. Deze steun wordt vastgesteld op 2,27 ecu per ton suikerriet voor het eerstgenoemde verkoopseizoen en op de helft daarvan voor het tweede. Bovendien wordt aan dezelfde producenten steun van 3,41 ecu per ton toegekend voor de hoeveelheden suikerriet die tussen 1 januari 1993 en 30 juni 1993 tot suiker zijn verwerkt in het kader van contracten op basis van de in artikel 1, lid 2, onder b), vastgestelde prijzen.

3. Voor de produkten die onder de quota vallen en die zich op 31 december 1992 om 24 uur in opslag, met uitzondering van de minimumopslag, bevinden bij degenen die ingevolge artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 recht hebben op terugbetaling van de opslagkosten voor deze voorraden, wordt steun toegekend van 5,16 ecu per 100 kg suiker uitgedrukt in witte suiker.

4. De in de leden 1, 2 en 3 vastgestelde steun wordt beschouwd als een interventiemaatregel in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/70 (5).

Artikel 3

Aan artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 wordt het volgende lid toegevoegd:

"8. Spanje wordt gemachtigd om onder de hierna vermelde voorwaarden in de verkoopseizoenen 1993/1994 tot en met 1995/1996 aanpassingssteun toe te kennen aan de suikerproducerende ondernemingen.

De steun wordt slechts toegekend voor A- en B-suiker als omschreven in artikel 24 bis, lid 1, en in het kader van herstructureringsplannen tot rationalisatie van de suikerindustrie in Spanje. Deze plannen worden aan de Commissie meegedeeld. De steun mag voor de in de eerste alinea bedoelde periode niet meer bedragen dan 37,8 miljoen landbouwecu.

De Gemeenschap vergoedt Spanje, als interventiemaatregel, 50 % van de per verkoopseizoen toegekende steun.".

Artikel 4

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 41 van Verordening (EEG) nr. 1785/81.

De maatregelen die nodig zijn voor een harmonische overgang van de regeling die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1716/91 naar de bij de onderhavige verordening vastgestelde regeling worden vastgesteld volgens dezelfde procedure.

Artikel 5

Verordening (EEG) nr. 1716/91 wordt per 1 januari 1993 ingetrokken.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 december 1992. Voor de Raad

De Voorzitter

J. GUMMER

(1) Advies uitgebracht op 18 december 1992 (nog niet verschenen in het Publikatieblad). (2) PB nr. L 162 van 26. 6. 1991, blz. 18. (3) PB nr. L 150 van 1. 7. 1992, blz. 14. (4) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 61/92 (PB nr. L 6 van 11. 1. 1992, blz. 19). (5) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 1).