31992R2146

VERORDENING (EEG) Nr. 2146/92 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2742/90 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2204/90 van de Raad -

Publicatieblad Nr. L 214 van 30/07/1992 blz. 0023 - 0023


VERORDENING (EEG) Nr. 2146/92 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2742/90 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2204/90 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2204/90 van de Raad van 24 juli 1990 tot vaststelling van aanvullende algemene voorschriften van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ten aanzien van kaas (1), en met name op artikel 1, tweede alinea, en op artikel 3, lid 3, tweede alinea,

Overwegende dat in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2742/90 van de Commissie (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 837/91 (3), het voor de zonder toestemming gebruikte hoeveelheden caseïne en caseïnaten verschuldigde bedrag is vastgesteld, rekening houdend met de in het vierde kwartaal van 1990 op de markt geconstateerde prijs van caseïne en caseïnaten; dat dit bedrag moet worden verlaagd wegens de stijging van deze prijzen in de eerste helft van 1992;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2742/90 wordt gelezen:

"1. Het op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2204/90 verschuldigde bedrag is, rekening houdend met de in de eerste helft van 1992 op de markt geconstateerde prijzen van caseïne en caseïnaten, 240 ecu per 100 kg caseïne en caseïnaten.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 7. (2) PB nr. L 264 van 27. 9. 1990, blz. 20. (3) PB nr. L 85 van 5. 4. 1991, blz. 15.