31992D0303

92/303/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 mei 1992 houdende goedkeuring van maatregelen betreffende het opzetten door de Bondsrepubliek Duitsland van proefprojecten voor de uitroeiing of de preventie van rabies (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 162 van 16/06/1992 blz. 0022 - 0022


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 mei 1992 houdende goedkeuring van maatregelen betreffende het opzetten door de Bondsrepubliek Duitsland van proefprojecten voor de uitroeiing of de preventie van rabies (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (92/303/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 89/455/EEG van de Raad van 24 juli 1989 tot instelling van een communautaire actie betreffende het opzetten van proefprojecten voor de bestrijding van rabies met het oog op de uitroeiing of de voorkoming daarvan (1), en met name op artikel 4,

Overwegende dat de Bondsrepubliek Duitsland, overeenkomstig artikel 1 van Beschikking 89/455/EEG, grootschalige proefprojecten als bedoeld in artikel 3 moet opzetten voor de uitroeiing of de preventie van rabies bij in het wild levende dieren in de Gemeenschap door middel van entstoffen voor orale immunisatie van vossen;

Overwegende dat het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende proefproject ook betrekking heeft op de grensgebieden van Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Polen;

Overwegende dat het proefproject past in het kader van een grensoverschrijdende samenwerking met Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Polen;

Overwegende dat de Bondsrepubliek Duitsland de Commissie bij schrijven van 20 augustus 1991 in kennis heeft gesteld van proefprojecten voor de uitroeiing of de preventie van rabies;

Overwegende dat het proefproject is onderzocht en in overeenstemming is bevonden met Beschikking 89/455/EEG; dat derhalve aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap is voldaan;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende proefprojecten voor de uitroeiing en de preventie van rabies in april en mei 1992 worden goedgekeurd.

Artikel 2

Uiterlijk op 1 april 1992 doet de Bondsrepubliek Duitsland de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden voor de tenuitvoerlegging van de in artikel 1 bedoelde proefprojecten.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland. Gedaan te Brussel, 22 mei 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 223 van 2. 8. 1989, blz. 19.