31991R1327

VERORDENING (EEG) Nr. 1327/91 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 1991 met betrekking tot de levering van butteroil in het kader van de voedselhulp -

Publicatieblad Nr. L 127 van 23/05/1991 blz. 0012 - 0014


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1327/91 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 1991 met betrekking tot de levering van butteroil in het kader van de voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3972/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1930/90 ( 2 ), en met name op artikel 6, lid 1, onder c ),

Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr . 1420/87 van de Raad van 21 mei 1987 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 3972/86 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp ( 3 ) is bepaald welke landen en organisaties voor voedselhulp in aanmerking komen en de algemene criteria zijn vastgesteld voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium;

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp, aan bepaalde landen en begunstigde instellingen 60 ton butteroil heeft toegewezen;

Overwegende dat dit produkt moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vaststelling van algemene voorschriften voor de beschikbaarstelling in de Gemeenschap van produkten voor levering als communautaire voedselhulp ( 4 ); dat met name de termijnen en de leveringsvoorwaarden alsmede de voor de vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten te volgen procedure moeten worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD : Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden in de Gemeenschap zuivelprodukten beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigde met inachtneming van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 en de in de bijlage vermelde voorwaarden . De levering wordt toegewezen via aanbesteding .

De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden . Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of voorbehoud is nietig . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 22 mei 1991 . Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 370 van 30 . 12 . 1986, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 174 van 7 . 7 . 1990, blz . 6 . ( 3 ) PB nr . L 136 van 26 . 5 . 1987, blz . 1 . ( 4 ) PB nr . L 204 van 25 . 7 . 1987, blz . 1 .

BIJLAGE

1 . Maatregel nr . ( 1 ): 868/90

2 . Programma : 1989

3 . Begunstigde : Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest

4 . Vertegenwoordiger van de begunstigde ( 3 ): zie PB nr . C 103 van 16 . 4 . 1987

5 . Plaats of land van bestemming : Egypte

6 . Beschikbaar te stellen produkt : butteroil

7 . Kenmerken en kwaliteit van het produkt ( 2 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ): zie PB nr . C 114 van 29 . 4 . 1991, blz . 6 ( E 1 )

8 . Totale hoeveelheid : 60 ton

9 . Aantal partijen : 1

10 . Verpakking en opschriften : 5 kg ( 9 ) ( 10) ( 11 )

en PB nr . C 114 van 29 . 4 . 1991, blz . 7 en 8 ( E2 - E3 )

Vermeldingen in de Engelse taal

Bijkomende vermeldingen op de verpakking :

"EGYPT / CAM / 902024 / CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION"

11 . Wijze van beschikbaarstelling van het produkt : op de markt van de Gemeenschap

12 . Leveringsconditie : franco laadhaven

13 . Laadhaven : -

14 . Door de begunstigde opgegeven loshaven : -

15 . Loshaven : -

16 . Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : -

17 . Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 3 - 17 . 7 . 1991

18 . Uiterste termijn voor de levering : -

19 . Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten : inschrijving

20 . Bij aanbesteding, datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes ( 4 ): 10 . 6 . 1991 om 12.00 uur

21 . Bij tweede aanbesteding :

a ) uiterste datum voor de indiening van de offertes : 24 . 6 . 1991 om 12.00 uur

b ) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 17 - 31 . 7 . 1991

c ) uiterste termijn voor de levering : -

22 . Bedrag van de inschrijvingszekerheid : 20 ecu/ton

23 . Bedrag van de leveringszekerheid : 10 % van het bedrag van de offerte in ecu

24 . Adres voor de inzending van de offertes : Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N . Arend, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles ( telex 22037 AGREC B of 25670 AGREC B )

25 . Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie ( 5 ): restitutie toepasselijk op 26 . 4 . 1991, vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1049/91 van de Commissie ( PB nr . L 106 van 26 . 4 . 1991, blz . 46 )

Voetnoten

( 1 ) Het nummer van de maatregel dient bij iedere briefwisseling te worden aangehaald .

( 2 ) Degene aan wie is gegund, bezorgt aan de begunstigde voor ieder nummer van maatregel/verscheping een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren produkt de in de betrokken Lid-Staat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden .

Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 worden vermeld .

( 3 ) Afgevaardigde van de Commissie met wie degene aan wie wordt gegund contact moet opnemen : zie de lijst in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr . C 114 van 29 . 4 . 1991, bladzijde 35 ( Jordanië ).

( 4 ) Ten einde de telex niet te overbelasten, wordt de kredietinstellingen verzocht om vóór de datum en het uur vastgesteld in punt 20 van deze bijlage het bewijs te leveren dat de in artikel 7, lid 4, onder a ), van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 bedoelde inschrijvingszekerheid is gesteld, zulks bij voorkeur :

- hetzij door afgifte op het in punt 24 van deze bijlage genoemde bureau;

- hetzij per telekopieerapparaat op een van de volgende nummers te Brussel :

235 01 32

236 10 97

235 01 30

236 20 05 .

( 5 ) Verordening ( EEG ) nr . 2330/87 van de Commissie ( PB nr . L 210 van 1 . 8 . 1987, blz . 56 ) is van toepassing voor de restitutie bij uitvoer en, in voorkomend geval, de monetaire compenserende bedragen en de compenserende bedragen toetreding, de representatieve koers en de monetaire coëfficiënt . De datum bedoeld in artikel 2 van de genoemde verordening is die bedoeld in punt 25 van deze bijlage .

( 6 ) De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde bij de levering een certificaat van oorsprong voor ieder nummer van maatregel/verscheping .

( 7 ) De inschrijver aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde bij de levering een gezondheidscertificaat voor ieder nummer van maatregel/verscheping .

( 8 ) Het stralingscertificaat moet worden afgegeven door de officiële instantie en worden bekrachtigd voor Egypte .

( 9 ) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/LCL . De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven . De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van de containers uit de terminal . Artikel 13, punt 2, tweede alinea, van Verordening ( EEG ) nr . 2200/87 is niet van toepassing .

( 10 ) De leverancier moet een afschrift van de originele factuur zenden naar :

De Keyzer & Schuetz BV,

Postbus 1438,

Blaak 16,

NL-3000 BK Rotterdam .

( 11 ) Degene aan wie is gegund, overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een lijst met de volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal verpakkingseenheden per verladingsnummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving .

Degene aan wie is gegund, moet elke container afsluiten met een genummerd slot, waarvan het nummer moet worden medegedeeld aan de expediteur van de begunstigde .