31991R1134

Verordening (EEG) nr. 1134/91 van de Raad van 29 april 1991 betreffende de tariefregeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de bezette gebieden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3363/86

Publicatieblad Nr. L 112 van 04/05/1991 blz. 0001 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 17 blz. 0003
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 17 blz. 0003


VERORDENING (EEG) Nr. 1134/91 VAN DE RAAD van 29 april 1991 betreffende de tariefregeling die van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de bezette gebieden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3363/86

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produkten van oorsprong uit de door Israël bezette gebieden van de westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, hierna "bezette gebieden" genoemd, bij invoer in de Gemeenschap in aanmerking komen voor een preferentiële regeling uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 3363/86 van de Raad van 27 oktober 1986 betreffende de tariefregeling van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van produkten van oorsprong uit de bezette gebieden (1);

Overwegende dat de preferentiële regeling in vrije toegang tot de markt van de Gemeenschap voor industriële produkten en in een preferentiële tariefbehandeling voor bepaalde landbouwprodukten voorziet;

Overwegende dat het dienstig is maatregelen te nemen om op korte termijn de voorwaarden voor de toegang tot de markt van de Gemeenschap voor landbouwprodukten van oorsprong uit de bezette gebieden te verbeteren; dat te dien einde Verordening (EEG) nr. 3363/86 door een nieuwe verordening dient te worden vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Andere produkten dan die welke zijn vermeld in de lijst van bijlage II bij het Verdrag, van oorsprong uit de bezette gebieden, mogen in de Gemeenschap worden ingevoerd zonder kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking en met vrijstelling van de douanerechten en heffingen van gelijke werking.

2. Voor de goederen vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3033/80 van de Raad van 11 november 1980 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwprodukten (2), waarvan de lijst in bijlage I bij de onderhavige verordening is opgenomen, is de eerste alinea slechts van toepassing op het vaste element van de belasting bij invoer van die goederen in de Gemeenschap.

Artikel 2

Voor de in bijlage II genoemde landbouwprodukten van oorsprong uit de bezette gebieden worden de douanerechten bij invoer per 1 januari 1992 en 1 januari 1993 in twee gelijke delen afgeschaft, gedurende de aldaar vermelde tijdvakken.

Artikel 3

1. Voor verse aardbeien van GN-code 0810 10 90 is artikel 2 van toepassing binnen de grenzen van een communautair tariefcontingent van 1 200 ton.

2. In bijlage II is voor bepaalde produkten een referentiehoeveelheid vermeld.

Indien de invoer van een van deze produkten de referentiehoeveelheid overschrijdt en de ingevoerde hoeveelheden op de communautaire markt moeilijkheden dreigen te veroorzaken, kan voor het betrokken produkt een communautair tariefcontingent worden ingesteld waarvan de omvang gelijk is aan die van de referentiehoeveelheid.

3. Voor de in bijlage II genoemde produkten, met uitzondering van die vermeld in de leden 1 en 2, kunnen referentiehoeveelheden worden vastgesteld indien de ingevoerde hoeveelheden op de communautaire markt moeilijkheden dreigen te veroorzaken.

Voor deze produkten kunnen later, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 2, tariefcontingenten worden vastgesteld.

4. De in bijlage II vermelde tariefverlagingen worden toegepast op de boven de contingenten ingevoerde hoeveelheden.

5. Vanaf het tijdstip waarop door de toepassing van artikel 2 de douanerechten een niveau van 2 % of minder hebben bereikt, wordt de inning ervan volledig geschorst.

Artikel 4

De toe te passen regels van oorsprong zijn die welke bij Verordening (EEG) nr. 4129/86 van de Commissie (3) zijn vastgesteld.

Artikel 5

Verordening (EEG) nr. 3363/86 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1992. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 29 april 1991. Voor de Raad

De Voorzitter

R. GOEBBELS

(1) PB nr. L 306 van 1. 11. 1986, blz. 103. (2) PB nr. L 323 van 29. 11. 1980, blz. 1. (3) PB nr. L 381 van 31. 12. 1986, blz. 1.

BIJLAGE I

GN-code Omschrijving ex 0403 Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: 0403 10 51

tot en met

0403 10 99 - yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao 0403 90 71

tot en met

0403 90 99 - andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao 0710 40 00 Suikermaïs, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren 0711 90 30 Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie ex 1517 Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan bedoeld bij post 1516: 1517 10 10 - margarine, met uitzondering van vloeibare margarine, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten 1517 90 10 - andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten 1702 50 00 Chemisch zuivere fructose ex 1704 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), met uitzondering van zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose, zonder andere toegevoegde stoffen, van onderverdeling 1704 90 10 1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten 1901 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen ex 1902 Deegwaren, met uitzondering van gevulde deegwaren bedoeld bij de onderverdelingen 1902 20 10 en 1902 20 30 1903 Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke 1904 Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid 1905 Brood; gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van meel of van zetmeel 2001 90 30 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur 2001 90 40 Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur 2004 90 10 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren 2005 80 00 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren 2008 99 85 Maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd zonder toevoeging van suiker noch alcohol 2008 99 91 Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd zonder toevoeging van suiker noch alcohol 2101 30 19 Gebrande koffiesurrogaten, met uitzondering van gebrande cichorei 2101 30 99 Extracten, essences en concentraten van gebrande koffie, met uitzondering van gebrande cichorei 2102 10 31

2102 10 39 Bakkersgist 2105 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend ex 2106 Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die genoemd bij de onderverdelingen 2106 10 10 en 2106 90 91, en andere dan suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99 Alcoholvrije dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 2009, bevattende produkten van de posten 0401, 0402 en 0404 of melkvet 2905 43 00 Mannitol 2905 44 D-Glucitol (sorbitol) ex 3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne ex 3505 10 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel, met uitzondering van zetmeel door ethervorming of door verestering gewijzigd van onderverdeling 3505 10 50 3505 20 Lijm, met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel 3809 10 Preparaten voor het appreteren, op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen 3823 60 Sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44

BIJLAGE II

GN-code Omschrijving Verminderings- percentage van de douanerechten (1) ex 0702 00 10 Tomaten, vers of gekoeld: van 1 december tot en met 31 maart (2) 60 % ex 0703 10 Uien, vers of gekoeld: van 15 februari tot en met 15 mei 60 % ex 0709 30 00 Aubergines, vers of gekoeld: van 15 januari tot en met 30 april (3) 60 % ex 0709 60 Vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", vers of gekoeld: 0709 60 10 niet-scherpsmakende pepers (4) 40 % 0709 60 99 andere 80 % ex 0709 90 70 Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers of gekoeld: van 1 december tot einde februari (5) 60 % ex 0709 90 90 Andere groenten, vers of gekoeld: wilde uien van de soort Muscari comosum: van 15 februari tot en met 15 mei 60 % ex 0710 80 Andere groenten, niet gestoomd of in water gekookt, bevroren: 0710 80 59 vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", andere dan niet-scherpsmakende pepers 80 % 0711 90 10 Vruchten van de soorten "Capsicum" en "Pimenta", met uitzondering van scherpsmakende pepers, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie 80 % ex 0805 10 Sinaasappelen, vers (6) 60 % ex 0805 20 Mandarijnen, vers (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten: vers (7) 60 % ex 0805 30 Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum): vers (8) 40 % 0805 40 00 Pompelmoezen en pomelo's 80 % ex 0807 10 90 Meloenen, vers: van 1 november tot en met 31 mei (9) 50 % ex 0810 10 90 Aardbeien, vers: van 1 november tot en met 31 maart (10) 0 % ex 0812 90 20 Sinaasappelen, fijngemaakt, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie 80 % 0904 20 39 Peper, gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen, andere dan niet-scherpsmakende pepers 80 % 2001 90 20 Vruchten van het geslacht "Capsicum", andere dan niet-scherpsmakende pepers, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur 80 % 2005 90 10 Vruchten van het geslacht "Capsicum", andere dan niet-scherpsmakende pepers, bereid of verduurzaamd anders dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren 80 %

(1) Voor de ingevoerde hoeveelheden die het eventuele tariefcontingent overschrijden.

(2) Referentiehoeveelheid 1 000 ton.

(3) Referentiehoeveelheid 3 000 ton.

(4) Referentiehoeveelheid 1 000 ton.

(5) Referentiehoeveelheid 300 ton.

(6) Referentiehoeveelheid 25 000 ton.

(7) Referentiehoeveelheid 500 ton.

(8) Referentiehoeveelheid 800 ton.

(9) Referentiehoeveelheid 10 000 ton.

(10) Tariefcontingent 1 200 ton. BIJLAGE I

GN-code Omschrijving ex 0403 Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao: 0403 10 51

tot en met

0403 10 99 - yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao 0403 90 71

tot en met

0403 90 99 - andere, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao 0710 40 00 Suikermaïs, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren 0711 90 30 Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie ex 1517 Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan bedoeld bij post 1516: 1517 10 10 - margarine, met uitzondering van vloeibare margarine, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten 1517 90 10 - andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten 1702 50 00 Chemisch zuivere fructose ex 1704 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), met uitzondering van zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose, zonder andere toegevoegde stoffen, van onderverdeling 1704 90 10 1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten 1901 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 50 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van produkten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 10 gewichtspercenten cacaopoeder bevattend, elders genoemd noch elders onder begrepen ex 1902 Deegwaren, met uitzondering van gevulde deegwaren bedoeld bij de onderverdelingen 1902 20 10 en 1902 20 30 1903 Tapioca en soortgelijke produkten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke 1904 Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren (bij voorbeeld cornflakes); granen, andere dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid 1905 Brood; gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze produkten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke produkten van meel of van zetmeel 2001 90 30 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur 2001 90 40 Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur 2004 90 10 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren 2005 80 00 Suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren 2008 99 85 Maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata), op andere wijze bereid of verduurzaamd zonder toevoeging van suiker noch alcohol 2008 99 91 Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd zonder toevoeging van suiker noch alcohol 2101 30 19 Gebrande koffiesurrogaten, met uitzondering van gebrande cichorei 2101 30 99 Extracten, essences en concentraten van gebrande koffie, met uitzondering van gebrande cichorei 2102 10 31

2102 10 39 Bakkersgist 2105 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend ex 2106 Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan die genoemd bij de onderverdelingen 2106 10 10 en 2106 90 91, en andere dan suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99 Alcoholvrije dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 2009, bevattende produkten van de posten 0401, 0402 en 0404 of melkvet 2905 43 00 Mannitol 2905 44 D-Glucitol (sorbitol) ex 3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne ex 3505 10 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel, met uitzondering van zetmeel door ethervorming of door verestering gewijzigd van onderverdeling 3505 10 50 3505 20 Lijm, met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel 3809 10 Preparaten voor het appreteren, op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen 3823 60 Sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44

BIJLAGE II

GN-code Omschrijving Verminderings- percentage van de douanerechten (1) ex 0702 00 10 Tomaten, vers of gekoeld: van 1 december tot en met 31 maart (2) 60 % ex 0703 10 Uien, vers of gekoeld: van 15 februari tot en met 15 mei 60 % ex 0709 30 00 Aubergines, vers of gekoeld: van 15 januari tot en met 30 april (3) 60 % ex 0709 60 Vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", vers of gekoeld: 0709 60 10 niet-scherpsmakende pepers (4) 40 % 0709 60 99 andere 80 % ex 0709 90 70 Kleine pompoenen (zogenaamde courgettes), vers of gekoeld: van 1 december tot einde februari (5) 60 % ex 0709 90 90 Andere groenten, vers of gekoeld: wilde uien van de soort Muscari comosum: van 15 februari tot en met 15 mei 60 % ex 0710 80 Andere groenten, niet gestoomd of in water gekookt, bevroren: 0710 80 59 vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", andere dan niet-scherpsmakende pepers 80 % 0711 90 10 Vruchten van de soorten "Capsicum" en "Pimenta", met uitzondering van scherpsmakende pepers, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie 80 % ex 0805 10 Sinaasappelen, vers (6) 60 % ex 0805 20 Mandarijnen, vers (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten: vers (7) 60 % ex 0805 30 Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum): vers (8) 40 % 0805 40 00 Pompelmoezen en pomelo's 80 % ex 0807 10 90 Meloenen, vers: van 1 november tot en met 31 mei (9) 50 % ex 0810 10 90 Aardbeien, vers: van 1 november tot en met 31 maart (10) 0 % ex 0812 90 20 Sinaasappelen, fijngemaakt, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie 80 % 0904 20 39 Peper, gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen, andere dan niet-scherpsmakende pepers 80 % 2001 90 20 Vruchten van het geslacht "Capsicum", andere dan niet-scherpsmakende pepers, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur 80 % 2005 90 10 Vruchten van het geslacht "Capsicum", andere dan niet-scherpsmakende pepers, bereid of verduurzaamd anders dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren 80 %

(1) Voor de ingevoerde hoeveelheden die het eventuele tariefcontingent overschrijden.

(2) Referentiehoeveelheid 1 000 ton.

(3) Referentiehoeveelheid 3 000 ton.

(4) Referentiehoeveelheid 1 000 ton.

(5) Referentiehoeveelheid 300 ton.

(6) Referentiehoeveelheid 25 000 ton.

(7) Referentiehoeveelheid 500 ton.

(8) Referentiehoeveelheid 800 ton.

(9) Referentiehoeveelheid 10 000 ton.

(10) Tariefcontingent 1 200 ton.