31991R0296

VERORDENING (EEG) Nr. 296/91 VAN DE RAAD van 4 februari 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 4059/89 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder niet in een Lid-Staat woonachtige vervoerondernemers aldaar tot het binnenlands goederenvervoer over de weg worden toegelaten -

Publicatieblad Nr. L 036 van 08/02/1991 blz. 0008 - 0008


VERORDENING ( EEG ) Nr . 296/91 VAN DE RAAD van 4 februari 1991 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 4059/89 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder niet in een Lid-Staat woonachtige vervoerondernemers aldaar tot het binnenlands goederenvervoer over de weg worden toegelaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ),

Overwegende dat de uitbreiding van de Gemeenschap naar aanleiding van de Duitse eenwording een vergroting van de markt voor het goederenvervoer over de weg tot gevolg heeft;

Overwegende dat derhalve het in artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 4059/89 ( 3 ) bedoelde contingent met ingang van 1 januari 1991 moet worden uitgebreid en de verdeling van de bijkomende cabotagevergunningen over de Lid-Staten moet worden vastgesteld; dat deze verdeling de in de voormalige Duitse Democratische Republiek gevestigde vervoerders in de gelegenheid moet stellen toegang te krijgen tot de nationale markten van de andere Lid-Staten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD : Artikel 1

Verordening ( EEG ) nr . 4059/89 wordt als volgt gewijzigd :

1 . Aan artikel 2, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd :

"Het aantal cabotagevergunningen wordt met ingang van 1 januari 1991 met 298 verhoogd en op 15 298 gebracht .".

2 . Aan artikel 2, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De bijkomende vergunningen worden met ingang van 1 januari 1991 als volgt over de Lid-Staten verdeeld :

- België 20

- Denemarken 19

- Duitsland 97

- Griekenland 11

- Spanje 21

- Frankrijk 26

- Ierland 10

- Italië 28

- Luxemburg 10

- Nederland 27

- Portugal 12

- Verenigd Koninkrijk 17 .". Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 4 februari 1991 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . F . POOS ( 1 ) PB nr . C 19 van 28 . 1 . 1991 . ( 2 )

Advies uitgebracht op 18 december 1990 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ). ( 3 )

PB nr . L 390 van 30 . 12 . 1989, blz . 3 .