31990Y0116(01)

Resolutie van de Raad van 21 december 1989 betreffende een globale aanpak op het gebied van de conformiteitsbeoordeling

Publicatieblad Nr. C 010 van 16/01/1990 blz. 0001 - 0002


RESOLUTIE VAN DE RAAD van 21 december 1989 betreffende een globale aanpak op het gebied van de conformiteitsbeoordeling (90/C 10/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HERINNEREND aan zijn resolutie van 7 mei 1985 betreffende een nieuwe aanpak op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie (1), waarin hij verklaarde dat de nieuwe aanpak moet worden aangevuld met een beleid inzake de evaluatie van de overeenstemming; VERWIJZENDE naar de doelstellingen van de Europese Akte, met inbegrip van de economische en sociale samenhang; BEKLEMTOONT het belang van een globale aanpak op dit gebied, die de Commissie heeft uiteengezet in haar mededeling van 24 juli 1989 (2), en waarbij wordt beoogd de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de tenuitvoerlegging van het beginsel van de wederzijdse erkenning van de bewijzen van overeenstemming, zowel op het gebied van de regelgeving als daarbuiten; REKENING HOUDEND met de hoofdlijnen van deze aanpak; NEEMT de onderstaande richtsnoeren AAN van een Europees beleid op het gebied van de conformiteitsbeoordeling:- in de communautaire wetgeving dient een samenhangende aanpak tot stand te komen door de opstelling van modules voor de verschillende fasen van de conformiteitsbeoordelingsprocedures en van de criteria voor het gebruik hiervan, de aanwijzing van de instanties die bij deze procedures moeten optreden en de kennisgeving hiervan, en het gebruik van het EG-merkteken;-het algemeen gebruik van Europese normen betreffende de kwaliteitswaarborging (EN 29 000) en de eisen waaraan deze instanties moeten voldoen (EN 45 000), het opzetten van systemen voor erkenning, het gebruik van technieken voor onderlinge vergelijking moeten in alle Lid-Staten van de Gemeenschap alsmede op communautair niveau worden bevorderd; -het bevorderen van het sluiten van overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning van certificatie en keuring tussen instanties die actief zijn op terreinen die niet aan regelgeving zijn onderworpen, is van wezenlijk belang voor de voltooiing van de interne markt; de oprichting van een soepel functionerende en niet-bureaucratische keurings- en certificatieorganisatie op Europees niveau, die voornamelijk tot taak zou hebben de sluiting van zulke overeenkomsten te bevorderen en een geschikt forum te bieden voor de opstelling ervan, zou in aanzienlijke mate moeten bijdragen tot het bereiken van dat doel; -van de verschillen in ontwikkeling die in de Gemeenschap en in de industriële sectoren kunnen bestaan qua kwaliteitsbewakingsinfrastructuur (met name ijking en meetsystemen, keuringslaboratoria, certificatie- en controle-instanties, stelsels van erkenning), en die de werking van de interne markt nadelig kunnen beïnvloeden, dient een studie te worden gemaakt zodat zo spoedig mogelijk een programma van communautaire, waaronder budgettaire, maatregelen kan worden opgesteld; -in haar betrekkingen met derde landen streeft de Gemeenschap ernaar om internationale uitwisselingen betreffende aan voorschriften onderworpen produkten te bevorderen, in het bijzonder door op basis van artikel 113 van het Verdrag overeenkomsten betreffende wederzijdse erkenning te sluiten, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Gemeenschap; in dat laatste geval draagt zij er zorg voor dat: - de bekwaamheid van de instanties van derde landen van hetzelfde niveau is en blijft als van de overeenkomstige instanties in de Gemeenschap wordt geëist; -de regeling van de wederzijdse erkenning beperkt blijft tot verslagen, certificaten en merktekens, die rechtstreeks door de in de overeenkomsten aangewezen instanties worden opgesteld en afgegeven; -ingeval de Gemeenschap erkenning van haar eigen instanties wenst, er dank zij de overeenkomsten, voor alle kwesties inzake de conformiteitsbeoordeling voor de betrokken produkten, een evenwichtige situatie ontstaat wat betreft de voordelen die voor de partijen uit die overeenkomsten voortvloeien. De Commissie wordt verzocht zo spoedig mogelijk aanbevelingen voor gedetailleerde onderhandelingsmandaten uit hoofde van artikel 113 van het Verdrag aan de Raad voor te leggen. De Raad verzoekt de Commissie ook om de nodige maatregelen voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze resolutie uit te werken. (1) PB nr. C 136 van 4. 6. 1985, blz. 1.

(2) PB nr. C 231 van 8. 9. 1989, blz. 3, enPB nr. C 267 van 19. 10. 1989, blz. 3.