31990R1685

VERORDENING (EEG) Nr. 1685/90 VAN DE COMMISSIE van 21 juni 1990 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2681/83 houdende toepassingsbepalingen inzake de steunregeling voor oliehoudende zaden

Publicatieblad Nr. L 157 van 22/06/1990 blz. 0033 - 0033
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0261
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 32 blz. 0261


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1685/90 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2681/83 houdende toepassingsbepalingen inzake de steunregeling voor oliehoudende zaden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1225/89 (2), en met name op artikel 24 bis, lid 3,

Overwegende dat het kenmerk van koolzaad en raapzaad »dubbel nul" een lager gehalte aan glucosinolaten is, waardoor dat zaad gemakkelijker in diervoeder kan worden bijgemengd; dat in artikel 2, punt 4, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 2681/83 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 534/90 (4), is bepaald dat het toegestane maximumgehalte aan glucosinolaten van zaad met die benaming 20 micromol per gram zaad is; dat de tweede alinea van hetzelfde punt evenwel een tijdelijke afwijking van die norm behelst die zich tot het einde van het verkoopseizoen 1990/1991 uitstrekt om de handelaren in staat te stellen zich aan de nieuwe kwaliteitseisen aan te passen; dat uit de ervaring blijkt dat voor die aanpassing een nieuwe afwijking nodig is;

Overwegende dat het dienstig is de duur te verlengen van de in artikel 32 van Verordening (EEG) nr. 2681/83 vastgestelde afwijking inzake het gebruik van de gemeenschappelijke methode voor de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2681/83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2, punt 4, tweede alinea, wordt in plaats van de woorden »de verkoopseizoenen 1986/1987 tot en met 1990/1991" gelezen: »de verkoopseizoenen 1986/1987 tot en met 1991/1992".

2. In artikel 32, tweede alinea, wordt in plaats van de woorden »de verkoopseizoenen 1986/1987 tot en met 1989/1990" gelezen: »de verkoopseizoenen 1986/1987 tot en met 1990/1991".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB nr. L 128 van 11. 5. 1989, blz. 15.

(3) PB nr. L 266 van 28. 9. 1983, blz. 1.

(4) PB nr. L 55 van 2. 3. 1990, blz. 8.