31990D0510

90/510/EEG: Eerste beschikking van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit bepaalde landen of gebieden

Publicatieblad Nr. L 285 van 17/10/1990 blz. 0029 - 0030
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0251
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0251


*****

EERSTE BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 9 oktober 1990

betreffende de uitbreiding van de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten tot personen uit bepaalde landen of gebieden

(90/510/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten (1), inzonderheid op artikel 3, lid 7,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het recht op bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten in de Gemeenschap geldt voor personen die hiervoor krachtens artikel 3, leden 1 tot en met 5, van Richtlijn 87/54/EEG in aanmerking komen;

Overwegende dat het recht op bescherming bij beschikking van de Raad kan worden uitgebreid tot personen die geen bescherming genieten krachtens genoemde bepalingen;

Overwegende dat zoveel mogelijk voor de Gemeenschap als geheel dient te worden besloten tot uitbreiding van de bescherming;

Overwegende dat de bescherming reeds eerder op tijdelijke basis ten aanzien van bepaalde landen en gebieden is uitgebreid krachtens Beschikking 87/532/EEG (2) en Beschikking 88/311/EEG (3), die beide op 7 november 1990 vervallen;

Overwegende dat de bescherming op permanente basis dient te worden uitgebreid tot die landen of gebieden die over een passende nationale wettelijke regeling betreffende de bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten beschikken en die deze bescherming op permanente basis verlenen aan personen uit de Lid-Staten van de Gemeenschap die krachtens Richtlijn 87/54/EEG recht op bescherming genieten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Lid-Staten breiden het recht op bescherming uit hoofde van Richtlijn 87/54/EEG als volgt uit:

a) natuurlijke personen die onderdaan van een in de bijlage genoemd land of gebied zijn of die hun normale verblijfplaats op het grondgebied van een dezer landen of gebieden hebben, worden behandeld als waren zij onderdaan van een Lid-Staat;

b) vennootschappen of andere rechtspersonen van een in de bijlage genoemd land of gebied die daadwerkelijk een industriële of commerciële vestiging in een dergelijk land of gebied hebben, worden behandeld als hadden zij daadwerkelijk een industriële of commerciële vestiging op het grondgebied van een Lid-Staat.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 8 november 1990.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 9 oktober 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. ROMITA

(1) PB nr. L 24 van 27. 1. 1987, blz. 36.

(2) PB nr. L 313 van 4. 11. 1987, blz. 22.

(3) PB nr. L 140 van 7. 6. 1988, blz. 13.

BIJLAGE

Australië

Oostenrijk

Territoriale gemeenschap Mayotte

Territoriale gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon

Japan

Frans-Polynesië

Franse Australe en Zuidpoolgebieden

Nieuw-Caledonië met onderhorigheden

Zweden

Wallis-archipel en Futuna-eiland