31989L0680

Richtlijn 89/680/EEG van de Raad van 21 december 1989 tot wijziging van Richtlijn 77/536/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

Publicatieblad Nr. L 398 van 30/12/1989 blz. 0026 - 0026
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0124
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0124


RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 21 december 1989

tot wijziging van Richtlijn 77/536/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

(89/680/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om in een periode die afloopt op 31 december 1992, geleidelijk de interne markt tot stand te brengen; dat deze interne markt een gebied zonder binnengrenzen vormt, waarin vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal verzekerd is;

Overwegende dat in artikel 9 van Richtlijn 77/536/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/354/EEG (5), het toepassingsgebied van genoemde richtlijn wordt beperkt tot trekkers met een massa tussen 1,5 en 4,5 ton; dat er uit het oogpunt van de verkeersveiligheid en de arbeidsveiligheid op het veld geen belangrijke bezwaren bestaan tegen een verhoging van de tot nog toe geldende maximale massa met 1,5 ton;

Overwegende dat de kantelbeveiligingsinrichtingen op trekkers met een massa tussen 4,5 en 6 ton kunnen worden gelijkgesteld met die op trekkers met een massa tussen 1,5 en 4,5 ton en dat derhalve dezelfde voorschriften erop van toepassing kunnen zijn,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 9, vierde streepje, van Richtlijn 77/536/EEG worden de woorden "een massa tussen 1,5 en 4,5 ton'' vervangen door "een massa tussen 1,5 en 6 ton''.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk twaalf maanden te rekenen vanaf 3 januari 1990 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 december 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. CRESSON

PB nr. C 256 van 9. 10. 1989, blz. 75.

(1) PB nr. C 324 van 17. 12. 1988, blz. 14.

(2) PB nr. C 120 van 16. 5. 1989, blz. 71, en (3) PB nr. C 102 van 24. 4. 1989, blz. 8.

(4) PB nr. L 220 van 29. 8. 1977, blz. 1.

(5) PB nr. L 192 van 11. 7. 1987, blz. 43.