31989L0394

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 14 juni 1989 houdende derde wijziging van Richtlijn 75/726/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake vruchtesappen en bepaalde soortgelijke produkten (89/394/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 186 van 30/06/1989 blz. 0014 - 0016


RICHTLIJN VAN DE RAAD van 14 juni 1989 houdende derde wijziging van Richtlijn 75/726/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake vruchtesappen en bepaalde soortgelijke produkten ( 89/394/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 43 en 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

In samenwerking met het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat Richtlijn 75/726/EEG ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, niet voorziet in de mogelijkheid om vruchtennectars te bereiden zonder toevoeging van suikers; dat, gezien de evolutie in de voedingsgewoonten, het bestaan van dergelijke produkten mogelijk dient te worden gemaakt;

Overwegende dat het niet mogelijk is om uit bepaalde exotische vruchten het sap af te scheiden zonder het vruchtvlees; dat het derhalve nodig blijkt te voorzien in het eventuele gebruik van vruchtenmoes bij de bereiding van bepaalde vruchtesappen;

Overwegende dat de mogelijkheid om de totale hoeveelheid suikers binnen de vastgestelde grenzen door honing te vervangen, tot alle vruchtennectars dient te worden uitgebreid en de mogelijkheid om in bepaalde nectars suikers en honing in onderlinge combinatie te gebruiken, dient te worden opgeheven;

Overwegende dat het zoeten van bepaalde geconcentreerde vruchtesappen slechts mag worden toegestaan indien deze voor rechtstreekse verkoop aan de consument zijn bestemd en dat bij dit zoeten in het eindstadium de toegestane grenzen niet mogen worden overschreden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1 Richtlijn 75/726/EEG wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 1, punt 7, wordt vervangen door :

"7 . Vruchtennectar :

a ) Het niet gegiste maar vergistbare produkt dat is verkregen door toevoeging van water en suikers

aan vruchtesap, geconcentreerd vruchtesap, vruchtenmoes, geconcentreerd vruchtenmoes, of een mengsel van deze produkten, en dat bovendien met de bijlage in overeenstemming is .

b ) Volgens de procedure van artikel 14 kan echter worden besloten dat nectar van bepaalde vruchten waarvan het sap van nature een hoog suikergehalte heeft, zonder toevoeging van suiker mag worden bereid .'';

2 . artikel 4, lid 1, onder a ), wordt vervangen door :

"a ) het onderling mengen van één of meer soorten vruchtesappen en/of vruchtenmoes ( als omschreven in artikel 1, punten 2 en 5 );'';

3. artikel 7, lid 2, onder c ) en d ), wordt vervangen door :

"c) de volledige vervanging van de suikers door honing, met inachtneming van de onder a ) op 20 % vastge -

stelde grens;

"d ) voor de bereiding van vruchtennectars als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder c ), wanneer zij bereid zijn op basis van appelen, peren of perziken, of van een mengsel van deze vruchten, de toevoeging van citroenzuur tot een hoeveelheid van niet meer dan 5 g per liter eindprodukt; het citroenzuur mag evenwel volledig of gedeeltelijk worden vervangen door een gelijkwaardige hoeveelheid citroensap .'';

4 . in artikel 7 worden de leden 3 en 4 geschrapt;

5 . artikel 8, onder a ), wordt vervangen door :

"a ) de behandelingen en procédés, genoemd in artikel 4, met uitzondering van de bepalingen van lid 2, onder a ). De toevoeging van suikers bedoeld in artikel 4, lid 2, onder a ), is evenwel slechts toegestaan voor voorverpakt geconcentreerd vruchtesap dat voor de eindverbruiker bestemd is, op voorwaarde dat deze toevoeging van suikers in de benaming is vermeld; in dat geval mag de totale hoeveelheid toegevoegde suikers, uitgedrukt ten opzichte van het volume "uit geconcentreerd . . . verkregen'' sap de in artikel 4, lid 2, onder a ), i ) en ii ), toegestane grens niet overschrijden .

Voor het verbeteren van niet voor de eindverbruiker bestemd geconcentreerd sinaasappelsap mogen er, gedurende een tijdvak van tien jaar, te rekenen vanaf 14 juni 1989, suikers aan worden toegevoegd tot een in droge stof uitgedrukte hoeveelheid van ten hoogste 15 g per liter .

In het in de tweede alinea genoemde geval moet de verwerker volgens de handelsgebruiken van de toevoeging van suikers in kennis worden gesteld .

Bij het verstrijken van de in de tweede alinea bedoelde termijn besluit de Raad, op voorstel van de Commissie, of de in die alinea vermelde afwijking al dan niet wordt gehandhaafd.'';

6 . het volgende artikel wordt ingevoegd :

"Artikel 11 ter

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de artikelen 4, 7, 8 en 9 alsmede de bijlage aan de vooruitgang van de techniek aan te passen, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 14, met uitzondering van wijzigingen betreffende additieven.'';

7 . artikel 13 wordt vervangen door :

"Artikel 13

De identiteits - en zuiverheidseisen betreffende de voor toevoeging en behandeling gebruikte produkten als bedoeld in de artikelen 4 en 7, worden voor zover nodig volgens de procedure van artikel 14 vastgesteld .'';

8 . artikel 14 wordt vervangen door :

"Artikel 14

1 . In de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzitter deze procedure bij het Permanent Comité voor levensmiddelen in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie . Het Comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven . Bij de stemming in het Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers der Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel . De voorzitter neemt niet aan de stemming deel .

3 . a De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Comité .

b ) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité of indien geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen . De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen .

Indien de Raad na een termijn van drie maanden vanaf de indiening van het voorstel bij de Raad, geen besluit heeft genomen, stelt de Commissie de voorgestelde maatregelen vast .'';

9 . artikel 15 wordt geschrapt;

10 . artikel 16, lid 1, onder f ), wordt geschrapt;

11 . artikel 16, lid 2, wordt vervangen door :

"2 . Aan de in lid 1, onder c ), d ), e ), g ) en h ), bedoelde afwijkingen inzake additieven komt een einde wanneer de desbetreffende voorschriften op communautair niveau van toepassing worden .'';

12 . de bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze richtlijn .

Artikel 2 De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

Zij passen deze maatregelen zodanig toe dat:

- de handel in de produkten die met deze richtlijn in overeenstemming zijn uiterlijk op 14 juni 1990 wordt toegestaan,

- de handel in de produkten die niet met deze richtlijn in overeenstemming zijn, wordt verboden met ingang van 14 juni 1991 .

Artikel 3 Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Luxemburg, 14 juni 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . SOLBES

( 1 ) PB nr . C 24 van 31 . 1 . 1987, blz . 12 .

( 2 ) PB nr . C 122 van 9 . 5 . 1988, blz . 78, en PB nr . C 120 van 16 . 5 . 1989.

( 3 ) PB nr . C 150 van 2 . 6 . 1987, blz . 16 .

( 4 ) PB nr . L 311 van 1 . 12 . 1975, blz . 40 . BIJLAGE BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE VRUCHTENNECTARS III .

Nectar van

Minimum -

zuurgehalte,

uitgedrukt

in gram

wijnsteenzuur

per liter

eindprodukt

Minimumgehalte

aan sap en

eventueel aan

vruchtenmoes,

uitgedrukt in

gewichtspercenten

van het

eindprodukt

III .

Vruchten met zuur sap dat onbewerkt niet geschikt is voor menselijke consumptie

Passievruchten ( Passiflora edulis )

8 (¹)

25

Gele terongs ( Solanum quitoense )

5 (¹)

25

Zwarte aalbessen

8 (¹)

25

Witte aalbessen

8 (¹)

25

Rode aalbessen

8 (¹)

25

Kruisbessen

9 (¹)

30

Duindoornbessen ( Hippophaë )

9 (¹)

25

Sleepruimen

8 (¹)

30

Pruimen

6 (¹)

30

Kwetsen

6 (¹)

30

Lijsterbessen

8 (¹)

30

Rozebottels

8 (¹)

40

Zure kersen ( morellen )

8 (¹)

35

Andere kersen

6 (¹)

40

Bosbessen

4 (¹)

40

Vlierbessen

7 (¹)

50

Frambozen

7 (¹)

40

Abrikozen

3 (¹)

40

Aardbeien

5 (¹)

40

Bramen ( braambessen )

6 (¹)

40

Rode bosbessen

9 (¹)

30

Kweeperen

7 (¹)

50

Citroenen en lemmetjes

-(¹)

25

Andere vruchten van deze categorie

-(¹)

25

III .

Zuurarme vruchten of vruchten met veel vruchtvlees of zeer aromatische vruchten, met sap dat onbewerkt niet geschikt is voor menselijke consumptie

Mango's

-(¹)

35

Bananen

-(¹)

25

Guaves

-(¹)

25

Papaja's

-(¹)

25

Litchi's

-(¹)

25

Azarolmispels

-(¹)

25

Zuurzakken ( Annona Muricata )

-(¹)

25

Boeah nona's ( Annona reticulata )

-(¹)

25

Cherimoya's

-(¹)

25

Granaatappelen

-(¹)

25

Acajounoten of cashewnoten ( Anarcardium occidentale )

-(¹)

25

Rode mombinpruimen ( Spondias purpurea )

-(¹)

25

Imbu-mombinpruimen ( Spondias tuberosa arruda )

-(¹)

30

Andere vruchten van deze categorie

-(¹)

25

III .

Vruchten met sap dat onbewerkt geschikt is voor menselijke consumptie

Appelen

3 (¹)

50

Peren

3 (¹)

50

Perziken

3 (¹)

45

Citrusvruchten met uitzondering van citroenen en lemmetjes

5 (¹)

50

Ananassen

4 (¹)

50

Andere vruchten van deze categorie

-(¹)

50

(¹) Deze grens geldt niet voor het in artikel 3, lid 2, onder c ), bedoelde produkt .