31989D0382

89/382/EEG, Euratom: Besluit van de Raad van 19 juni 1989 tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. L 181 van 28/06/1989 blz. 0047 - 0047
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0021
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 19 blz. 0021


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 19 juni 1989

tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen

(89/382/EEG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gezien het door de Commissie ingediende ontwerp-besluit,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de resolutie van de Raad van 19 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma van prioritaire maatregelen op het gebied van de statistische informatie: Statistisch Programma van de Europese Gemeenschappen 1989-1992 (2) de noodzaak heeft aangetoond van een algemeen en samenhangend statistisch programma ter ondersteuning van de doelstellingen van de Europese Gemeenschappen;

Overwegende dat de uitvoering van het statistische programma besluiten vereist die beantwoorden aan de behoeften van de Gemeenschap, zoals het vaststellen van hun prioriteit en de toepassing van procedures die de bestaande nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie nog versterken;

Overwegende dat er, ten einde deze samenwerking te bewerkstelligen, een comité moet worden opgericht dat tot taak heeft de Commissie bij te staan bij de uitvoering van de statistische programma's van de Europese Gemeenschappen;

Overwegende dat het wenselijk is deze samenwerking uit te breiden tot alle door statistische programma's van de Europese Gemeenschappen bestreken gebieden,

BESLUIT:

Artikel 1

Er wordt een Comité statistisch programma opgericht, hierna »Comité" te noemen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de bureaus voor de statistiek van de Lid-Staten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie (de directeur-generaal van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen).

Artikel 2

Het Comité staat de Commissie bij op het punt van de algemene cooerdinatie van de statistische meerjarenprogramma's, ten einde te zorgen voor samenhang tussen de te ondernemen acties en die waartoe in de nationale statistische programma's is besloten.

Artikel 3

De Commissie raadpleegt het Comité over:

a) de acties die zij voornemens is te ondernemen om de met de statistische meerjarenprogramma's beoogde doelstellingen te bereiken, alsmede over de middelen en tijdschema's voor het bereiken van deze doelstellingen;

b) de ontwikkelingen van de statistische meerjarenprogramma's;

c) alle andere, met name methodologische, problemen in verband met de opstelling of uitvoering van statistische programma's, die door zijn voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van een Lid-Staat, aan de orde worden gesteld.

Artikel 4

Bovendien oefent het Comité de functies uit waarmee het uit hoofde van de door de Raad op het gebied van de statistiek vastgestelde bepalingen zal worden belast, op de wijze die, overeenkomstig Besluit 87/373/EEG (3), in deze bepalingen zal worden vastgesteld.

Artikel 5

Het Comité stelt ieder jaar een verslag op met een overzicht van de statistische werkzaamheden die het heeft onderzocht. Dit verslag wordt door de Commissie aan het Europese Parlement en aan de Raad toegezonden.

Artikel 6

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) PB nr. C 158 van 26. 6. 1989.

(2) PB nr. C 162 van 29. 6. 1989, blz. 1.

(3) PB nr. L 197 van 18. 7. 1987, blz. 33.