31989D0135

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 februari 1989 houdende goedkeuring van vier nieuwe programma' s en van de addenda bij twee bestaande programma' s die door de Portugese Regering zijn ingediend op grond van Verordening (EEG) nr. 3828/85 van de Raad inzake een specifiek programma voor de ontwikkeling van de landbouw in Portugal (Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek) (89/135/EEG) (89/135/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 049 van 21/02/1989 blz. 0035 - 0035


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 7 februari 1989

houdende goedkeuring van vier nieuwe programma's en van de addenda bij twee bestaande programma's die door de Portugese Regering zijn ingediend op grond van Verordening (EEG) nr. 3828/85 van de Raad inzake een specifiek programma voor de ontwikkeling van de landbouw in Portugal

(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(89/135/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3828/85 van de Raad van 20 december 1985 inzake een specifiek programma voor de ontwikkeling van de landbouw in Portugal (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2182/88 (2), en met name op artikel 4, lid 2,

Overwegende dat de Portugese Regering op 17 mei 1988 mededeling heeft gedaan van drie specifieke programma's in de zin van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 3828/85 inzake, respectievelijk, nieuwe collectieve irrigatiesystemen, de vernieuwing van bestaande irrigatienetten en maatregelen met het oog op de drainering en de bescherming van de bodem; dat deze programma's ten doel hebben de waterhuishouding te verbeteren;

Overwegende dat de Portugese Regering op 13 juli 1988 mededeling heeft gedaan van een specifiek studieprogramma in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3828/85 inzake de analyse van de Portugese landbouw, dat erop gericht is de doeltreffendheid van de ten behoeve van de ontwikkeling van de landbouw in Portugal genomen maatregelen te verbeteren, zonder dat de algemene doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden doorkruist;

Overwegende dat de Portugese Regering op 25 juli 1988 mededeling heeft gedaan van een addendum bij het specifieke programma ter vernieuwing en verbetering van de traditionele irrigatiesystemen op het eiland Madeira, ten einde het toepassingsgebied van dit programma uit te breiden tot de particuliere bedrijven;

Overwegende dat de Portugese Regering op 21 oktober 1988 mededeling heeft gedaan van een addendum bij het specifieke programma van bosbouwmaatregelen, in de zin van artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 3828/85, ten einde het toepassingsgebied van dit programma uit te breiden tot de autonome regio Madeira en de maxima die worden gehanteerd bij de bepaling van de kosten per eenheid die in aanmerking komen voor bijstand uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), aan te passen;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL is geraadpleegd over de financiële aspecten;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De specifieke programma's en de addenda bij de specifieke programma's, waarvan de Portugese Regering op 17 mei, 13 juli, 25 juli en 21 oktober 1988 mededeling heeft gedaan op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3828/85, worden goedgekeurd.

Artikel 2

De uitgaven van de Portugese Regering aan steun voor in het kader van deze programma's uitgevoerde projecten komen voor vergoeding in aanmerking met ingang van 21 oktober 1988.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 7 februari 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 372 van 31. 12. 1985, blz. 5.

(2) PB nr. L 191 van 22. 7. 1988, blz. 13.