31988R4249

VERORDENING (EEG) Nr. 4249/88 VAN DE RAAD van 21 december 1988 betreffende de uitvoerregeling voor bepaalde resten en afvallen van non-ferrometalen -

Publicatieblad Nr. L 373 van 31/12/1988 blz. 0053 - 0054


VERORDENING ( EEG ) Nr . 4249/88 VAN DE RAAD van 21 december 1988 betreffende de uitvoerregeling voor bepaalde resten en afvallen van non-ferrometalen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2603/69 van de Raad van 20 december 1969 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1934/82 ( 2 ), inzonderheid op artikel 7,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1023/70 van de Raad van 25 mei 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 3951/87 ( 4 ) de uitvoer van resten en afvallen van aluminium en van lood voor 1988 werd onderworpen aan een voorafgaande invoervergunning die door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten volgens bepaalde regels wordt afgegeven; dat deze regeling op 31 december 1988 afloopt en het wenselijk is haar voor 1989 te handhaven ten einde de ontwikkeling van de uitvoer van de betrokken produkten nauwgezet te kunnen volgen;

Overwegende dat de uitvoer van resten en afvallen van zink aan dezelfde procedure moet worden onderworpen;

Overwegende dat de raffinadeurs van de Gemeenschap blijven kampen met moeilijkheden bij de voorziening van alle koperhoudende grondstoffen; dat deze moeilijkheden met name voortvloeien uit de huidige onevenwichtige situatie ten aanzien van de tarifaire en niet-tarifaire maatregelen op de wereldmarkt voor koper; dat het derhalve passend is voor 1989 voor de uitvoer van assen en residuen en van resten en afvallen van koper de in 1988, uit hoofde van Verordening ( EEG ) nr . 3951/87, geldende contingenteringsregeling te handhaven;

Overwegende dat de ramingen van de behoeften een bruikbaar criterium voor de verdeling van de contingenten voor uitvoer naar derde landen vormen;

Overwegende dat de bij onderhavige verordening bedoelde maatregelen alleen van toepassing zijn op de uitvoer van de goederen welke beantwoorden aan de voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het Verdrag naar landen buiten het douanegebied van de Gemeenschap;

Overwegende dat de bepalingen betreffende de controle op het intracommunautaire handelsverkeer, neergelegd in Verordening ( EEG ) nr . 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen alsmede vereenvoudigingsbepalingen van de regeling voor communautair douanevervoer ( 5 ), slechts van toepassing zijn voor zover de maatregelen waarbij de uitvoerbeperkingen worden ingesteld de toepassing ervan voorschrijven;

Overwegende dat het Comité, ingesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 2603/69, is geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 1 . Voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1989 is de uitvoer, uit het douanegebied van de Gemeenschap, van resten en afvallen van aluminium vallende onder GN-code 7602 00 00, van resten en afvallen van lood vallende onder GN-code 7802 00 00 en van resten en afvallen van zink vallende onder GN-code 7902 00 00, die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 9 en 10 van het Verdrag, onderworpen aan de overlegging van een uitvoervergunning . Deze uitvoervergunning moet zonder kosten voor alle gevraagde hoeveelheden worden afgegeven, met inachtneming van de leden 2 en 3 .

2 . De uitvoervergunning wordt binnen een termijn van ten hoogste vijftien werkdagen na de indiening van de aanvraag op vertoon door verzoeker van een verkoopcontract voor het totaal van de gevraagde hoeveelheden afgegeven .

De vergunning is geldig voor twee maanden .

3 . Wat de resten en afvallen van zink betreft, wordt in de uitvoervergunning bovendien, bij wijze van aanvullende inlichting, vermeld of de transactie specifiek betrekking heeft op de afvallen van zinklegeringen afkomstig van het non - ferro gedeelte van zwaar metaal, van buiten gebruik gestelde goederen ( auto's, elektrische huishoudelijke apparatuur ).

Artikel 2 Voor 1989 worden de volgende communautaire uitvoercontingenten ingesteld :

( in ton ) GN-code Omschrijving Hoeveelheid ex 2620 Assen en residuen van koper en koperlegeringen 28 500 ex 7404 00 Resten en afvallen van koper en koperlegeringen 41 430 Artikel 3 De in artikel 2 vastgestelde contingenten worden verdeeld overeenkomstig de raming van de behoeften .

Artikel 4 De tijdelijke uitvoer van de in artikel 2 genoemde goederen wordt op de invoerquota van de uitvoerende Lid-Staat afgeboekt .

Er kan evenwel volgens de procedure van artikel 11, lid 2 en lid 3, van Verordening ( EEG ) nr . 1023/70 een besluit worden genomen waarbij door aanwending van de regeling passieve veredeling bedoeld in Verordening ( EEG ) nr . 2473/86 ( 6 ) niet -afboeking wordt toegestaan .

Artikel 5 Titel III van Verordening ( EEG ) nr . 223/77 ( 7 ) is op het verkeer binnen de Gemeenschap van de in artikel 2 genoemde produkten van toepassing .

Artikel 6 De Raad stelt te zijner tijd en in ieder geval vóór 1 januari 1990 de maatregelen vast welke na het verstrijken van de geldigheidsduur van deze verordening voor de uitvoer van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde produkten moeten worden genomen .

Artikel 7 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1989 en geldt tot en met 31 december 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 21 december 1988 .

Voor de Raad De Voorzitter V . PAPANDREOU EWG:L373UMBH18.95 FF : 0UHO; SETUP : 01; Hoehe : 815 mm; 138 Zeilen; 5975 Zeichen;

Bediener : MARL Pr .: C;

Kunde : ................................

( 1 ) PB nr . L 324 van 27 . 12 . 1969, blz . 25 . ( 2 ) PB nr . L 211 van 20 . 7 . 1982, blz . 1 . ( 3 ) PB nr . L 124 van 8 . 6 . 1970, blz . 1 . ( 4 ) PB nr . L 371 van 30 . 12 . 1987, blz . 6.(5 ) PB nr . L 107 van 22 . 4 . 1987, blz . 1.(6 ) PB nr . L 212 van 2 . 8 . 1986, blz . 1 . ( 7 ) PB nr . L 38 van 9 . 2 . 1977, blz . 20 .