31988L0388

Richtlijn 88/388/EEG van de Raad van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's

Publicatieblad Nr. L 184 van 15/07/1988 blz. 0061 - 0066
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 17 blz. 0077
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 17 blz. 0077


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 22 juni 1988

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's

(88/388/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat verschillen tussen de nationale wetgeving met betrekking tot aroma's het vrije verkeer van levensmiddelen belemmeren en aanleiding kunnen geven tot ongelijke concurrentievoorwaarden en uit dien hoofde rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de totstandbrenging of werking van de gemeenschappelijke markt;

Overwegende dat de onderlinge aanpassing van die wetgevingen noodzakelijk is met het oog op het vrije verkeer van levensmiddelen;

Overwegende dat in elke wetgeving betreffende aroma's voor gebruik in levensmiddelen niet alleen rekening moet worden gehouden met de eisen inzake de bescherming van de gezondheid van de mens, maar ook met de economische en technische behoeften binnen de door de bescherming van de gezondheid gestelde grenzen;

Overwegende dat allereerst in een kaderrichtlijn voorschriften dienen te worden vastgelegd inzake algemene zuiverheidscriteria, definities en etikettering, alsmede de beginselen aan de hand waarvan daarna verschillen in de wetgeving kunnen worden weggewerkt;

Overwegende dat de Raad aan de hand van een op basis van Besluit 88/389/EEG (4) door de Commissie op te stellen lijst van stoffen en uitgangsmaterialen die worden gebruikt voor de bereiding van aroma's, later volgens de procedure van artikel 100 A van het Verdrag passende bepalingen dient aan te nemen betreffende afzonderlijke categorieën aromastoffen en uitgangsmaterialen voor aroma's, alsmede de nodige maatregelen betreffende het gebruik en de bereidingswijze daarvan;

Overwegende dat volgens de jongste wetenschappelijke en technische bevindingen bepaalde componenten van plantaardige of dierlijke grondstoffen die voor de bereiding van aroma's als uitgangsmateriaal worden gebruikt in levensmiddelen behoren te worden beperkt;

Overwegende dat er voor bepaalde aroma's specifieke zuiverheidscriteria, en voor aroma's microbiologische criteria moeten worden vastgesteld, alsmede methoden voor de analyse en monsterneming van aroma's en de in de bijlagen vermelde stoffen in en op levensmiddelen;

Overwegende dat, indien mocht blijken dat het gebruik in een aroma van een stof of materiaal waarvoor op basis van deze richtlijn of van later aangenomen bepalingen machtiging is verleend of dat de aanwezigheid van een van de in bijlage II genoemde stoffen gevaar kan opleveren voor de gezondheid, de Lid-Staten moet worden toegestaan dat gebruik op te schorten of te beperken of de vastgestelde maximumgehaltes te verlagen totdat op communautair niveau een besluit is genomen;

Overwegende dat de opstelling van de lijst van stoffen en materialen die zijn toegestaan als toevoegingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de opslag en het gebruik van aroma's, als oplosmiddelen en als verdunningsmiddelen van technologische hulparoma's, alsmede de vaststelling

van specifieke zuiverheidscriteria voor aroma's, de vaststelling van de wijze van monsterneming en de methoden voor de analyse van aroma's in of op levensmiddelen en de controle op de naleving van de in de bijlagen vastgestelde maximumgehaltes, technische uitvoeringsmaatregelen zijn; dat, ter vereenvoudiging en bespoediging van de procedure, het nemen van deze maatregelen moet worden toevertrouwd aan de Commissie;

Overwegende dat voor alle gevallen waarin de Raad de bevoegdheid voor de tenuitvoerlegging van de voorschriften in de sector aroma's voor gebruik in levensmiddelen aan de Commissie overdraagt, moet worden voorzien in een procedure voor nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor levensmiddelen, ingesteld bij Besluit 69/414/EEG (5);

Overwegende dat, onverminderd de toepassing van nationale bepalingen die, zolang er geen bijzondere richtlijnen betreffende aroma's zijn, gelden voor bepaalde groepen aroma's, de in deze richtlijn gestelde eisen zo moeten worden toegepast dat de handel in en het gebruik van aroma's die in overeenstemming zijn met deze richtlijn, twee jaar na aanneming van deze richtlijn worden toegestaan en dat de handel in en het gebruik van aroma's die niet in overeenstemming zijn met de richtlijn, drie jaar na aanneming ervan worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op aroma's, gebruikt of bestemd voor gebruik in of op levensmiddelen om hieraan geur en/of smaak te geven en op uitgangsmaterialen die worden gebruikt bij de bereiding van aroma's.

2. In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) »aroma": een aromastof, een aromatiserend preparaat, een verwerkingsaroma, een rookaroma of mengsels daarvan;

b) »aromastof": een gedefinieerde chemische stof met aromatiserende eigenschappen, die is verkregen door:

i) geschikte fysische procédés (met inbegrip van distillatie en vloeistofextractie) of enzymatische of microbiologische procédés uit een produkt van plantaardige of dierlijke oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van traditionele levensmiddelenbereidingswijzen (met inbegrip van drogen, roosten en fermenteren);

ii) chemische synthese of geïsoleerd door chemische procédés en die chemisch identiek is met een stof die van nature voorkomt in een produkt van plantaardige of dierlijke oorsprong als omschreven onder i);

iii) chemische synthese, maar die chemisch niet identiek is met een stof die van nature voorkomt in een produkt van plantaardige of dierlijke oorsprong als omschreven onder i);

c) »aromatiserend preparaat": een ander produkt dan de stoffen als bedoeld onder b), i), al dan niet geconcentreerd, met aromatiserende eigenschappen, verkregen door geschikte fysische procédés (met inbegrip van distillatie en vloeistofextractie) of enzymatische of microbiologische procédés uit produkten van plantaardige of dierlijke oorsprong, hetzij als zodanig, hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van traditionele levensmiddelenbereidingswijzen (met inbegrip van drogen, roosten en fermenteren);

d) »verwerkingsaroma": een produkt dat via deugdelijke fabricageprocédés wordt verkregen door verhitting, op een temperatuur van ten hoogste 180 °C gedurende ten hoogste 15 minuten, van een mengsel van bestanddelen die niet noodzakelijkerwijs zelf aromatiserende eigenschappen bezitten en waarvan er ten minste één stikstof (amino) bevat en een ander een reducerende suiker is;

e) »rookaroma": een rookextract dat wordt gebruikt in de traditionele procédés voor het roken van levensmiddelen.

3. Aroma's kunnen levensmiddelen bevatten, alsmede andere stoffen als omschreven in artikel 6, punt 1.

Artikel 2

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

- eetbare stoffen en produkten bestemd om als zodanig te worden gebruikt, al of niet na reconstitutie,

- stoffen die uitsluitend een zoete, zure of zoute smaak hebben,

- stoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong met intrinsieke aromatiserende eigenschappen wanneer zij niet worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's.

Artikel 3

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te verzekeren dat aroma's niet in de handel worden gebracht of gebruikt wanneer zij niet aan de in deze richtlijn neergelegde voorschriften voldoen.

Artikel 4

De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat:

a) - aroma's geen toxicologisch gevaarlijke hoeveelheden van enig element of enige stof bevatten,

- aroma's, onder voorbehoud van eventuele afwijkingen op grond van de in artikel 6, punt 2, derde streepje, bedoelde specifieke zuiverheidscriteria, niet meer dan 3 mg/kg arseen, 10 mg/kg lood, 1 mg/kg cadmium en 1 mg/kg kwik bevatten;

b) het gebruik van aroma's niet leidt tot de aanwezigheid in levensmiddelen zoals deze worden verbruikt van een in bijlage I voorkomende ongewenste stof in een hoeveelheid die de aldaar vastgestelde hoeveelheden overschrijdt;

c) het gebruik van aroma's en andere ingrediënten van levensmiddelen met aromatiserende eigenschappen niet leidt tot de aanwezigheid van een in bijlage II voorkomende stof in een hoeveelheid die de aldaar vastgestelde hoeveelheden overschrijdt.

Artikel 5

De Raad stelt volgens de procedure van artikel 100 A van het Verdrag de volgende voorschriften vast:

1. passende voorschriften betreffende:

- het uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's bestaande uit levensmiddelen en kruiden en specerijen die gewoonlijk als voedingsmiddelen worden beschouwd,

- het uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's bestaande uit plantaardige of dierlijke grondstoffen die gewoonlijk niet als voedingsmiddelen worden beschouwd,

- de door passende fysische dan wel enzymatische of microbiologische procédés uit plantaardige of dierlijke grondstoffen verkregen aromastoffen,

- de door chemische synthese verkregen of chemisch geïsoleerde aromastoffen die chemisch identiek zijn met aromastoffen die van nature aanwezig zijn in levensmiddelen en in kruiden en specerijen die gewoonlijk als voedingsmiddelen worden beschouwd,

- de door chemische synthese verkregen of chemisch geïsoleerde aromastoffen die chemisch identiek zijn met aromastoffen die van nature aanwezig zijn in plantaardige of dierlijke grondstoffen die gewoonlijk niet als voedingsmiddelen worden beschouwd,

- andere door chemische synthese verkregen of chemisch geïsoleerde aromastoffen dan die welke bij het vierde en het vijfde streepje worden bedoeld,

- grondstoffen die voor de bereiding van rookaroma's of verwerkingsaroma's worden gebruikt, alsmede de omstandigheden waaronder het chemische proces plaatsvindt;

2. alle bijzondere bepalingen die ter bescherming van de volksgezondheid of het handelsverkeer noodzakelijk kunnen zijn met betrekking tot:

- het gebruik en de bereidingsmethoden van aroma's met inbegrip van de fysische dan wel enzymatische of microbiologische procédés voor de bereiding van de in artikel 1, lid 2, onder b), i), en onder c), bedoelde aromatiserende preparaten en aromastoffen,

- de voorwaarden voor het gebruik van de in artikel 6, punt 1, bedoelde stoffen en materialen;

3. de wijzigingen betreffende de in de bijlagen opgenomen maximumgehaltes.

Artikel 6

Volgens de procedure van artikel 10 worden vastgesteld:

1. de lijst van de stoffen of materialen waarvan het gebruik in de Gemeenschap is toegestaan als:

- toevoegingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de opslag en het gebruik van aroma's,

- produkten die worden gebruikt voor het oplossen en verdunnen van aroma's,

- toevoegingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor de bereiding van aroma's (technologische hulpmiddelen), voor zover deze niet onder andere communautaire voorschriften vallen;

2. indien nodig:

- de analysemethoden die nodig zijn voor de controle op de inachtneming van de in artikel 4 bedoelde maximumgehalten,

- de regels voor de monsterneming en de methoden voor de kwalitatieve en in voorkomend geval kwantitatieve analyse van aroma's in of op levensmiddelen,

- de specifieke zuiverheidscriteria voor bijzondere aroma's;

3. - de microbiologische criteria voor aroma's,

- de criteria voor de definitie van de meer specifieke benamingen bedoeld in artikel 9, lid 1, onder b);

4. de vóór 1 juli 1990 te nemen passende maatregelen ten einde deze richtlijn aan te vullen met etiketteringsvoorschriften voor aroma's die bestemd zijn voor de verkoop aan de eindverbruiker.

Artikel 7

Voorschriften die gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid worden slechts na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor levensmiddelen vastgesteld.

Artikel 8

1. Indien een Lid-Staat op basis van een uitvoerige motivering op grond van nieuwe gegevens of een nieuwe beoordeling van bestaande gegevens, ter beschikking gekomen of tot stand gekomen na de aanneming van deze richtlijn of van één van de in artikel 5 bedoelde richtlijnen, vaststelt:

- dat de aanwezigheid van een van de in de bijlagen opgenomen stoffen of de toegelaten maximumgehaltes, hoewel in overeenstemming met deze richtlijn, of

- dat het gebruik van aroma's, hoewel in overeenstemming met de bepalingen van de desbetreffende richtlijn of van de onderhavige richtlijn, of

- dat de aanwezigheid van een zelfde soort als de in de bijlagen opgenomen stoffen,

gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, kan deze Lid-Staat de toepassing van de betrokken bepalingen op zijn grondgebied tijdelijk schorsen of beperken. Hij stelt de andere Lid-Staten en de Commissie daarvan onverwijld in kennis onder opgave van de redenen die tot zijn besluit hebben geleid. 2. De Commissie onderzoekt zo spoedig mogelijk in het Permanent Comité voor levensmiddelen de argumenten die de betrokken Lid-Staat heeft aangevoerd, waarna zij onverwijld advies uitbrengt en passende maatregelen neemt, die in de plaats kunnen treden van de in lid 1 bedoelde maatregelen.

3. Indien de Commissie wijzigingen van deze richtlijn of van een van de in artikel 5 bedoelde richtlijnen noodzakelijk acht om het hoofd te bieden aan de in lid 1 genoemde moeilijkheden en de gezondheid van de mens te beschermen, leidt zij de procedure van artikel 10 in ten einde deze wijzigingen vast te stellen; in dat geval kan de Lid-Staat die vrijwaringsmaatregelen heeft genomen, deze handhaven totdat de wijzigingen in werking treden.

Artikel 9

1. Aroma's die niet bestemd zijn voor de verkoop aan de eindverbruiker mogen slechts in de handel worden gebracht indien op de verpakkingen of recipiënten de volgende aanduidingen zijn aangebracht, die gemakkelijk zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar moeten zijn:

a) de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant of verpakker, of van een in de Gemeenschap gevestigde verkoper;

b) de verkoopbenaming: ofwel het woord »aroma", ofwel een meer specifieke naam of een beschrijving van het aroma.

De Lid-Staten kunnen voor een periode van drie jaar volgende op de aanneming van deze richtlijn meer specifieke benamingen handhaven voor de aanduiding van de aroma's die uit mengsels van aromatiserende preparaten en aromastoffen bestaan.

Voordat die periode afloopt wordt volgens de procedure van artikel 10 een besluit genomen over de eventuele opneming van deze benamingen in deze richtlijn;

c) of de vermelding »voor levensmiddelen", of een meer specifieke verwijzing naar het levensmiddel waarvoor het aroma is bestemd;

d) de opsomming, in dalende volgorde van de gewichtshoeveelheid, van de aanwezige aromastoffen en aromatiserende preparaten volgens onderstaande indeling:

- natuurlijke aromastoffen voor de in artikel 1, lid 2, onder b), i), omschreven aromastoffen,

- natuuridentieke aromastoffen voor de in artikel 1, lid 2, onder b), ii), omschreven aromastoffen,

- kunstmatige aromastoffen voor de in artikel 1, lid 2, onder b), iii), omschreven aromastoffen,

- aromatiserende preparaten voor de in artikel 1, lid 2, onder c), omschreven preparaten,

- verwerkingsaroma's, voor de in artikel 1, lid 2, onder d), omschreven aroma's,

- rookaroma's, voor de in artkel 1, lid 2, onder e), omschreven aroma's;

e) in geval van een mengsel van aroma's met andere stoffen of materialen bedoeld in artikel 6, punt 1, eerste en tweede streepje, de opsomming, in dalende volgorde van de gewichtshoeveelheid, in het mengsel:

- van de categorieën aroma's volgens de indeling onder d),

- van de naam van de andere stoffen of materialen of, in voorkomend geval, het »EEG"-nummer daarvan;

f) de vermelding van de maximumhoeveelheid van elk bestanddeel of elke groep van bestanddelen waarvoor een kwantitatieve beperking in een levensmiddel geldt, of adequate informatie, op grond waarvan de koper de voor dat levensmiddel geldende communautaire voorschriften of, bij ontstentenis ervan, nationale voorschriften kan naleven;

g) een vermelding ter identificatie van de partij;

h) de nominale hoeveelheid uitgedrukt in massa-eenheden of volume-eenheden.

2. Onverminderd lid 1, onder d), mag de term »natuurlijk" of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft, alleen worden gebruikt voor aroma's waarvan de aromatiserende component uitsluitend aromatiserende preparaten bevat als omschreven in artikel 1, lid 2, onder c).

Indien de verkoopbenaming van het aroma een verwijzing bevat naar een levensmiddel of een uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's, mag de term »natuurlijk" of elke andere uitdrukking die in wezen dezelfde betekenis heeft alleen worden gebruikt wanneer de aromatiserende component is geïsoleerd door geschikte fysische dan wel enzymatische of microbiologische procédés of door traditionele levensmiddelenbereidingswijzen, uitsluitend of vrijwel uitsluitend uitgaande van het betrokken levensmiddel of het betrokken uitgangsmateriaal voor de bereiding van aroma's.

3. In afwijking van lid 1, behoeven de in lid 1, onder d), e) en f), genoemde aanduidingen alleen in de vóór of bij levering te verstrekken handelsdocumenten betreffende de partij te worden vermeld, mits de aanduiding »bestemd voor de vervaardiging van levensmiddelen, niet voor de verkoop in het klein" op een goed zichtbare plaats van de verpakking of de recipiënt van het betrokken produkt voorkomt.

4. Ten aanzien van de wijze waarop de voorgeschreven vermeldingen moeten worden aangeduid, onthouden de Lid-Staten zich van het stellen van eisen die verder gaan dan hetgeen in dit artikel is bepaald.

De in dit artikel bedoelde vermeldingen moeten in een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal zijn gesteld, tenzij andere maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat deze wordt ingelicht. Deze bepaling belet niet dat dergelijke vermeldingen in verscheidene talen worden aangeduid.

Artikel 10

1. In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzitter de procedure in bij het Permanent Comité voor levensmiddelen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat. 2. De vertegenwoordiger van de Commissie dient een ontwerp in van de te nemen maatregelen. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van het betrokken vraagstuk. Het spreekt zich uit met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen als bepaald in artikel 148, lid 2, van het Verdrag. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

3. a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Comité.

b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité of indien geen advies is uitgebracht, doet de Commissie de Raad onverwijld een voorstel inzake de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Indien de Raad drie maanden na de indiening van het voorstel geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

Artikel 11

1. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op aroma's die bestemd zijn voor gebruik in en op levensmiddelen die in de Gemeenschap worden ingevoerd.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op aroma's of levensmiddelen bestemd voor export naar landen buiten de Gemeenschap.

Artikel 12

1. De Lid-Staten mogen het in de handel brengen en het gebruik van aroma's die voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn of van de in artikel 5 bedoelde richtlijnen niet op grond van de samenstelling, de etikettering van de aroma's of het gedrag ervan in levensmiddelen, verbieden, beperken of belemmeren.

2. Lid 1 doet geen afbreuk aan de nationale bepalingen die van toepassing zijn zolang de in artikel 5 bedoelde richtlijnen niet zijn aangenomen.

Artikel 13

1. De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om binnen 18 maanden na de aanneming van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. De aldus vastgestelde maatregelen moeten van dien aard zijn dat:

- twee jaar na de aanneming van deze richtlijn het in de handel brengen en het gebruik van aroma's die voldoen aan deze richtlijn, is toegestaan;

- drie jaar na de aanneming van deze richtlijn het in de handel brengen en het gebruik van aroma's die niet voldoen aan deze richtlijn, wordt verboden.

2. Lid 1 doet geen afbreuk aan de nationale bepalingen die, bij gebreke van in artikel 5 bedoelde richtlijnen, van toepassing zijn op bepaalde aroma's of waarin wordt vastgesteld in of op welke levensmiddelen de aroma's die aan deze richtlijn voldoen, kunnen worden gebruikt.

Artikel 14

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 1988.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. BANGEMANN

(1) PB nr. C 144 van 13. 6. 1980, blz. 9, en PB nr. C 103 van 24. 4. 1982, blz. 7.

(2) PB nr. C 66 van 15. 3. 1982, blz. 117, en besluit van 9 maart 1988 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. C 138 van 9. 6. 1981, blz. 42.

(4) Zie bladzijde 67 van dit Publikatieblad.

(1) PB nr. L 291 van 19. 11. 1969, blz. 9.

BIJLAGE I

Maximumgehaltes voor bepaalde ongewenste stoffen die in levensmiddelen zoals deze worden verbruikt, aanwezig zijn als resultaat van het gebruik van aroma's

Stof // Levensmiddelen // Dranken // // // // 3,4-Benzopyreen // 0,03 µg/kg // 0,03 µg/kg

BIJLAGE II

Maximumgehaltes voor bepaalde stoffen die afkomstig zijn van aroma's en andere ingrediënten van levensmiddelen met aromatiserende eigenschappen en die aanwezig zijn in levensmiddelen, zoals deze worden verbruikt, waarin aroma's zijn gebruikt

Stoffen // Levens- middelen mg/kg // Dranken mg/kg // Uitzonderingen en/of bijzondere beperkingen // // // // // // // // // Agarinezuur (1) // 20 // 20 // 100 mg/kg in alcoholische dranken en levensmiddelen die champignons bevatten // Aloïne (1) // 0,1 // 0,1 // 50 mg/kg in alcoholische dranken // Beta-asaron (1) // 0,1 // 0,1 // 1 mg/kg in alcoholische dranken en in voor snacks gebruikte kruiden // Berberine (1) // 0,1 // 0,1 // 10 mg/kg in alcoholische dranken // Cumarine (1) // 2 // 2 // 10 mg/kg in bepaalde soorten caramelsuikergoed // // // // 50 mg/kg in kauwgum // // // // 10 mg/kg in alcoholische dranken // Cyaanwaterstofzuur (1) // 1 // 1 // 50 mg/kg in noga, marsepein en vervangingsmiddelen ervan of gelijkaardige produkten // // // // 1 mg/% vol alcohol in alcoholische dranken // // // // 5 mg/kg in conserven van steenvruchten // Hypericine (1) // 0,1 // 0,1 // 10 mg/kg in alcoholische dranken // // // // 1 mg/kg in suikergoed // Pulegon (1) // 25 // 100 // 250 mg/kg in dranken die met pepermunt of munt zijn gearomatiseerd // // // // 350 mg/kg in muntsuikergoed // Quassine (1) // 5 // 5 // 10 mg/kg in suikergoed in de vorm van pastilles // // // // 50 mg/kg in alcoholische dranken // Safrol en isosafrol (1) // 1 // 1 // 2 mg/kg in alcoholische dranken met een alcoholgehalte tot 25 % vol // // // // 5 mg/kg in alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25 % vol // // // // 15 mg/kg in voedsel dat foelie of notemuskaat bevat // Santonine (1) // 0,1 // 0,1 // 1 mg/kg in alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25 % vol // Thyon (alfa en beta) (1) // 0,5 // 0,5 // 5 mg/kg in alcoholische dranken met een alcoholgehalte tot 25 % vol // // // // 10 mg/kg in alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25 % vol // // // // 25 mg/kg in voedsel dat preparaten op basis van salie bevat // // // // 35 mg/kg in bitters // // // //

(1) Mag niet als zodanig aan levensmiddelen of aan aroma's worden toegevoegd. Mag in het levensmiddel aanwezig zijn, hetzij van nature, hetzij door toevoeging van uit natuurlijke stoffen bereide aroma's.