31988L0233

Tiende Richtlijn 88/233/EEG van de Commissie van 2 maart 1988 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

Publicatieblad Nr. L 105 van 26/04/1988 blz. 0011 - 0014
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 17 blz. 0058
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 17 blz. 0058


*****

TIENDE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 2 maart 1988

tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

(88/233/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/137/EEG (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2,

Overwegende dat bepaalde, voorlopig toegestane kleurstoffen en conserveermiddelen op grond van de beschikbare informatie definitief kunnen worden toegestaan, terwijl andere definitief moeten worden verboden of nog voor een bepaalde tijd moeten worden toegestaan;

Overwegende dat het gebruik van 3,4,5-Tribroomsalicylanilide, van Phytolacca Spp en de preparaten daarvan, van retinolzuur, alsmede het gebruik van bepaalde stoffen die als haarkleurmiddel worden gebruikt, ter bescherming van de volksgezondheid moet worden verboden;

Overwegende dat ter bescherming van de volksgezondheid maatregelen moeten worden getroffen met betrekking tot de gebruiksaanwijzing en de verplichting om op het etiket van kosmetische produkten die thioglycolzuur en zouten en esters daarvan bevatten, waarschuwingen aan te brengen;

Overwegende dat op basis van de beschikbare gegevens voor 8-hydroxyquinoleïne en zijn sulfaat het toepassingsgebied moet worden uitgebreid;

Overwegende dat op grond van het meest recente wetenschappelijk en technisch onderzoek het gebruik van etidronzuur en de zouten daarvan voor haarverzorging alsmede het gebruik in bepaalde soorten zeep onder bepaalde voorwaarden kan worden toegestaan;

Overwegende dat voor het conserveermiddel glyceron-p-chloorfenylether (Chloorfenesin) ieder ander gebruik moet worden uitgesloten;

Overwegende dat de in deze richtlijn getroffen maatregelen stroken met het advies van het Comité voor de aanpassing van de richtlijnen aan de vooruitgang van de techniek, tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de kosmetische produkten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. In bijlage II:

- bij de nummers 350 en 351 worden de woorden »behalve als verontreinigingen van tribroomsalicylanilide volgens de criteria die in bijlage IV, eerste deel, zijn vastgelegd" geschrapt;

- bij nummer 367 worden de woorden »behalve als verontreiniging van hexachlorofeen onder de in bijlage VI, eerste deel, bij nummer 6 genoemde voorwaarde" geschrapt;

- de volgende nummers worden toegevoegd:

»373. 3,4,5-Tribroomsalicylanilide (Tribromsalen)

374. Phytolacca Spp en preparaten daarvan

375. Tretinoïne (retinezuur en zouten daarvan)

376. 1-Methoxy-2,4-diaminobenzeen (2,4-diaminoanisool - CI 76050)

377. 1-Methoxy-2,5-diaminobenzeen (2,5-diaminoanisool)

378. Kleurstof CI 12140

379. Kleurstof CI 26105

380. Kleurstof CI 42555

Kleurstof CI 42555-1

Kleurstof CI 42555-2";

2. In bijlage III, eerste deel:

- worden de rangnummers 2 en 51 als volgt gelezen:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // 1.2.3.4 // »2a // Thioglycolzuur en zouten daarvan // a) Produkten voor krullen en ontkrullen van haren: // // // // - particulier gebruik // - 8 % gereed voor gebruik pH 7 tot 9,5 // // // - gebruik door vakmensen // - 11 % gereed voor gebruik pH 7 tot 9,5 // // // b) Ontharings- middelen // - 5 % gereed voor gebruik pH 7 tot 12,7 // // // c) Andere haarbehandelingsmiddelen die na het aanbrengen worden verwijderd // - 2 % gereed voor gebruik pH 7 tot 9,5 Bovenstaande percentages zijn berekend in thioglycolzuur 1.2 // a) b) c) De in de nationale of officiële taal (talen) opgestelde gebruiksaanwijzing dient de volgende zinnen te bevatten: - Aanraking met de ogen vermijden - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen - Daarvoor geëigende handschoenen dragen (alleen voor a) en c)) // a) - Bevat zouten van thioglycolzuur - De gebruiksaanwijzing volgen - Buiten het bereik van kinderen bewaren - Alleen door vakmensen te gebruiken b) en c) - Bevat zouten van thioglycolzuur - De gebruiksaanwijzing volgen - Buiten het bereik van kinderen bewaren 1.2.3.4 // 2b // Esters van thioglycolzuur // Produkten voor krullen en ontkrullen van haren: // // // // - particulier gebruik // - 8 % gereed voor gebruik pH 6 tot 9,5 // // // - gebruik door vakmensen // - 11 % gereed voor gebruik pH 6 tot 9,5 // // // // Bovenstaande percentages zijn berekend in thioglycolzuur 1.2 // De in de nationale of officiële taal (talen) opgestelde gebruiksaanwijzing dient de volgende zinnen te bevatten: - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid - Aanraking met de ogen vermijden - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen - Daarvoor geëigende handschoenen dragen // - Bevat esters van thioglycolzuur - De gebruiksaanwijzing volgen - Buiten het bereik van kinderen te bewaren - Alleen door vakmensen te gebruiken

1.2.3.4.5.6 // 51 // 8-Hydroxyquino- leïne en zijn sulfaat // Stabilisator voor peroxyde in haarverzorgingspreparaten die bestemd zijn om te worden uitgespoeld // 0,3 % berekend als base // // // // // Stabilisator voor peroxyde in haarverzorgingspreparaten die niet worden uitgespoeld // 0,03 % berekend als base" // // // // // // // //

- worden de rangnummers 53 en 54 toegevoegd:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // a // b // c // d // e // f // // // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // »53 // Etidronzuur en zouten daarvan (1-hydroxyethyli- deendiphosfonzuur en zouten daarvan) // a) Haarverzorgings- produkten b) Zeep // 1,5 % 0,2 % // uitgedrukt in etidronzuur // // Bevat etidronzuur // // // // // // // // 54 // Fenoxypropanol // - Uitsluitend voor produkten die worden weggespoeld - Verboden in middelen voor mondhygiëne // 2,0 % // // Als conserveermiddel: zie bijlage VI, eerste deel, nr. 43" // // // // // // // //

3. In bijlage III, tweede deel, wordt:

a) kleurstof Acid Red 195 opgenomen met:

- kleur: rood

- toepassingsgebied: 3;

b) nr. 13 065 geschrapt;

4. Bijlage IV, eerste deel, wordt als volgt gewijzigd:

a) de datum »31. 12. 1987" in kolom g wordt voor de volgende rangnummers vervangen door »31. 12. 1989":

nr. 2. 1,1,1-Trichloorethaan

nr. 4 Pyrithiondisulfide + magnesiumsulfaat;

b) de rangnummers 3 en 5, »3,4,5-Tribroomsalicylanilide" respectievelijk »Fenoxypropanol", worden geschrapt;

5. In bijlage IV, tweede deel:

a) worden de nummers 12 700, 44 025, 73 312 en Acid Red 195 geschrapt;

b) wordt voor de volgende nummers: 13 065, 21 110, 42 535, 44 045, 61 554 en 73 900 in de kolom »Toegelaten tot" de datum »31. 12. 1987" vervangen door »31. 12. 1988";

c) wordt voor het nummer 13 065 de tekst in de kolom »Andere bepalingen en eisen" geschrapt;

6. a) In bijlage VI, eerste deel, worden de volgende rangnummers opgenomen:

1.2.3.4.5 // // // // // // a // b // c // d // e // // // // // // »41 // Chlooracetamide // 0,3 % // // Bevat chlooracetamide // // // // // // 42 // Bis-(p-chloorfenyldiguanide)- 1,6-hexaan (+): acetaat, gluconaat en chloorhydraat (chloorhexidine) // 0,3 % uitgedrukt in chloorhexidine // // // // // // // // 43 // Fenoxypropanol // 1,0 % // Uitsluitend voor produkten die na gebruik worden weggespoeld" // // // // // //

b) voor stof nr. 19 wordt de tekst in kolom d geschrapt;

7. In bijlage VI, tweede deel:

a) worden de volgende rangnummers geschrapt:

»7. 5-Broom-5-nitro-1,3-dioxaan

8. Undecyleenzuur: esters, amiden, mono- en di-ethanolamiden en sulfosuccinaten (+)

10. N-methylol chlooracetamide

11. Bis (N-oxypyridyl-2-thio)-aluminiumcamfosulfonaat-(Pyrithionalumi camsilaat) camfosulfonaat

14. Fenoxypropanol 18. 5-bis Amino (ethyl-2-hexyl)-1,3 methyl-5-perhydropyrimidine (+)-(Hexetidine)

22. Chlooracetamide

23. Dodecylguanidine-acetaat (+)

24. Bis-(p-chloorfenyldiguanide)-1,6-hexaan (+): acetaat, gluconaat en chloorhydraat (chloorhexidine)";

b) voor rangnummer 2, chloorfenesin, wordt het symbool (+) in kolom b geschrapt; in kolom c wordt de concentratie »0,5 %" vervangen door »0,3 %" en in kolom f wordt de datum »31. 12. 1987" vervangen door »31. 12. 1989";

c) voor de stof met rangnummer 16, Alkyl (C8-C18) dimethylbenzylammoniumchloride, -bromide en -saccharinaat (+), wordt de datum »31. 12. 1987" in kolom f vervangen door »31. 12. 1988";

d) voor de stof met rangnummer 17, N-(Hydroxymethyl)-N-(1,3-dihydroxymethyl-2,5-

dioxo-4-imidazolidinyl-N'-(hydroxymethyl) ureum, wordt de datum »31. 12. 1987" in kolom f vervangen door »31. 12. 1989";

e) voor de stof met rangnummer 21, Benzylformal, wordt de naam in kolom b vervangen door »Benzylhemiformal" en wordt de datum »31. 12. 1987" in kolom f vervangen door »31. 12. 1989".

Artikel 2

1. Onverminderd de in artikel 1, punten 4, 5 en 7, genoemde toelatingsdata nemen de Lid-Staten de nodige maatregelen om met ingang van 1 januari 1989 voor de in artikel 1, punt 1, genoemde stoffen en met ingang van 1 januari 1990 voor de in artikel 1, punten 2, 3, 6 en 7, genoemde stoffen te beletten dat de in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten en importeurs produkten op de markt brengen die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen.

2. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te beletten dat de in lid 1 bedoelde produkten die de in artikel 1, punt 1, genoemde stoffen bevatten na 31 december 1989 of de in artikel 1, punten 2, 3, 6 en 7, genoemde stoffen bevatten na 31 december 1991 aan de eindverbruiker worden verkocht of overgedragen.

Artikel 3

1. De Lid-Staten doen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 september 1988 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2. De Lid-Staten delen aan de Commissie de tekst mede van de bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 2 maart 1988.

Voor de Commissie

Grigoris VARFIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 169.

(2) PB nr. L 56 van 26. 2. 1987, blz. 20.