31987R4139

Verordening (EEG) nr. 4139/87 van de Commissie van 9 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde aardolieprodukten, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die produkten is onderworpen

Publicatieblad Nr. L 387 van 31/12/1987 blz. 0070 - 0073


VERORDENING (EEG) Nr. 4139/87 VAN DE COMMISSIE

van 9 december 1987

tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde aardolieprodukten, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die produkten is onderworpen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), inzonderheid op artikel 11,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 950/68 van de Raad van 28 juni 1968 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3529/87 (3), het gemeenschappelijk douanetarief is vastgesteld op basis van de nomenclatuur van het Verdrag van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven;

Overwegende dat op basis van Verordening (EEG) nr. 97/69 van de Raad van 16 januari 1969 betreffende de maatregelen die moeten worden getroffen voor de uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douane-

tarief (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2055/84 (5), de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde aardolieprodukten, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming ervan is onderworpen, bij Verordening (EEG) nr. 1775/77 van de Commissie (6) zijn vastgesteld;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, enerzijds, Verordening (EEG) nr. 950/68 door de vaststelling van de nieuwe, op het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen gebaseerde tarief- en statistieknomenclatuur (gecombineerde nomenclatuur) en, anderzijds, Verordening (EEG) nr. 97/69 zijn ingetrokken en vervangen; dat het derhalve dienstig is Verordening (EEG) nr. 1775/77 voor alle duidelijkheid te vervangen door een nieuwe verordening waarin de nieuwe nomenclatuur en de nieuwe rechtsgrondslag zijn opgenomen;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2658/87 is bepaald dat de invoerrechten voor de in de bijlage bij deze verordening opgenomen produkten:

- niet worden geheven wanneer deze produkten niet bestemd zijn om als motorbrandstof of als andere brandstof te worden gebezigd (onderverdelingen 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2711 12 19, 2901 10 90, 2902 20 90, 2902 30 90 en 2902 44 90 van de gecombineerde

nomenclatuur) of bestemd zijn voor de vervaardiging

van produkten bedoeld bij post 2803 van de gecombineerde nomenclatuur (onderverdelingen 2707 99 91 en 2713 90 10 van de gecombineerde nomenclatuur),

- zijn verlaagd voor smeeroliën en andere oliën welke bestemd zijn om overeenkomstig de voorwaarden van aanvullende aantekening (gecombineerde nomenclatuur) 6 op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur te worden ge- of vermengd (onderverdeling 2710 00 95 van de gecombineerde nomenclatuur),

- zijn geschorst voor de produkten die bestemd zijn om hetzij een aangewezen behandeling te ondergaan, hetzij chemisch te worden verwerkt, welke bewerkingen zijn gedefinieerd in aanvullende aantekening (gecombineerde nomenclatuur) 4 op hoofdstuk 27 of in de toelichtingen op aanvullende aantekeningen (gecombineerde nomenclatuur) 4 en 5 op genoemd hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur;

dat de toepassing van deze vrijstelling, verlaging of schorsing van de rechten afhankelijk wordt gesteld van de naleving van de op dit gebied in de communautaire voorschriften vastgestelde voorwaarden en bepalingen;

Overwegende dat, ten einde eenvormige toepassing van de gecombineerde nomenclatuur te waarborgen, ter vaststelling van deze voorwaarden en bepalingen voorschriften nodig zijn;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 4142/87 van de Commissie van 9 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen (7), zowel de algemene als de minimumvoorwaarden en -bepalingen zijn vastgesteld waaraan de betrokken goederen zijn onderworpen; dat de bepalingen van die verordening dus tevens op de betrokken aardolieprodukten van toepassing dienen te zijn;

Overwegende evenwel, dat, vanwege de eisen welke rechtstreeks verband houden met de aard en het gebruik van deze produkten, alsmede met de kenmerken van de bewerkingen waaraan zij worden onderworpen, bijzondere bepalingen dienen te worden vastgesteld met betrekking tot het eventueel opleggen van bepaalde bijzondere verplichtingen aan de belanghebbende, enerzijds, en ten aanzien van de opslag, anderzijds; dat bovendien voor de in de aanvullende aantekeningen (gecombineerde nomenclatuur) 4, onder n), en 5 op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur bedoelde gevallen de gebruikstermijn van zes maanden dient te worden gehandhaafd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité nomenclatuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Onverminderd de artikelen 2 tot en met 5 is op aardolieprodukten Verordening (EEG) nr. 4142/87 van toepassing.

2. Voor de toepassing van de onderhavige verordening wordt onder "aardolieprodukten'' verstaan, de goederen die in de bijlage bij de onderhavige verordening zijn opgenomen.

Artikel 2

De belanghebbende dient, op verzoek van de bevoegde autoriteiten, aan deze de volgende gegevens te verstrekken:

a) bij het aanvragen van de vergunning, een summiere aanduiding van de behandelingseenheden die voor de beoogde behandeling zullen worden gebruikt;

b) de aard van de beoogde behandeling;

c) de soort en de hoeveelheid van de in behandeling genomen produkten;

d) bij toepassing van de aanvullende aantekeningen (gecombineerde nomenclatuur) 4, onder n), en 5 op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur, de soort en de hoeveelheid van de verkregen produkten, alsmede de omschrijving daarvan volgens de gecombineerde nomenclatuur.

De belanghebbende moet de bevoegde autoriteiten bovendien in staat stellen om, te hunnen genoegen, de produkten in de vestiging, onderscheidenlijk de vestigingen, van het bedrijf, tijdens het technische verwerkingsproces, te volgen.

Artikel 3

Artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 4142/87 is van toepassing op aardolieprodukten, tenzij in de aanvullende aantekeningen (gecombineerde nomenclatuur) 4, onder n), en 5 op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur anders is bepaald.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4142/87 kunnen de bevoegde autoriteiten toestaan dat de met toepassing van voornoemde verordening in het vrije verkeer gebrachte aardolieprodukten gemengd met andere aardolieprodukten of met ruwe aardolie van onderverdeling 2709 00 00 van de gecombineerde nomenclatuur worden opgeslagen.

2. De opslag in de vorm van een mengsel van de in lid 1 bedoelde produkten die niet van dezelfde soort of van dezelfde hoedanigheid zijn en niet dezelfde technische en fysieke kenmerken hebben, mag slechts worden toegestaan indien het gehele mengsel een van de in de aanvullende aantekeningen (gecombineerde nomenclatuur) 4, onder n), en 5 op hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur voorgeschreven behandelingen zal ondergaan.

Artikel 5

Artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 4142/87 is niet van toepassing op de in de vorm van een mengsel opgeslagen produkten bedoeld in artikel 4, lid 2, tenzij het gehele mengsel wordt uitgevoerd of vernietigd.

Artikel 6

Verordening (EEG) nr. 1775/77 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Elke Lid-Staat stelt de Commissie in kennis van de maatregelen die hij op het niveau van de centrale overheid voor de toepassing van deze verordening treft.

De Commissie geeft deze inlichtingen onverwijld door aan de overige Lid-Staten.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 9 december 1987.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter

SPA:L888UMBH19.95

FF: 8UH0; SETUP: 01; Hoehe: 879 mm; 182 Zeilen; 8627 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 172 van 22. 7. 1968, blz. 1.

(3) PB nr. L 336 van 26. 11. 1987, blz. 3.

(4) PB nr. L 14 van 21. 1. 1969, blz. 1.

(5) PB nr. L 191 van 19. 7. 1984, blz. 1.

(6) PB nr. L 195 van 2. 8. 1977, blz. 5.

(7) Zie bladzijde 81 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>