31985D0373

85/373/Euratom: Besluit van de Raad van 25 juli 1985 tot aanvulling van Besluit 84/1/Euratom, EEG met het oog op de bouw van een tritiumlaboratorium

Publicatieblad Nr. L 210 van 07/08/1985 blz. 0028 - 0028
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 12 Deel 5 blz. 0007
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 12 Deel 5 blz. 0007


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 juli 1985

tot aanvulling van Besluit 84/1/Euratom, EEG met het oog op de bouw van een tritiumlaboratorium

(85/373/Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 7,

Gezien het voorstel van de Commissie (1), ingediend na raadpleging van het Wetenschappelijk en Technisch Comité,

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in het kader van het gemeenschappelijk beleid op het gebied van wetenschap en technologie het meerjarenprogramma voor onderzoek een van de voornaamste middelen vormt waardoor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie kan bijdragen tot de veiligheid en de ontwikkeling van kernenergie en tot de verwerving en verspreiding van kennis op het gebied van kernenergie;

Overwegende dat het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in de periode 1984-1987 een centrale rol moet blijven spelen in het onderzoekbeleid van de Gemeenschap en moet doorgaan met de werkzaamheden van gemeenschappelijk belang, met middelen waarvan het niveau gelijkwaardig is aan het niveau van het vorige meerjarenprogramma;

Overwegende, meer in het algemeen, dat het programma van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in overeenstemming dient te zijn met de conclusies van de Raad van 10 maart 1983 ten aanzien van Europese onderzoekactiviteiten van bijzonder belang;

Overwegende dat in Besluit 84/1/Euratom, EEG van de Raad van 22 december 1983 tot vaststelling van een onderzoekprogramma, uit te voeren door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en voor de Europese Economische Gemeenschap (1984-1987) (4), de nadruk wordt gelegd op de bijzondere rol van het Centrum op het gebied van de fusietechnologie en -veiligheid,

BESLUIT:

Artikel 1

De projecten van Europees belang, bedoeld in Besluit 84/1/Euratom, EEG, betreffen de bouw van een tritiumlaboratorium in de inrichting van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Ispra.

Artikel 2

De bouw en exploitatie van het tritiumlaboratorium maken integrerend deel uit van het programma van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor 1984-1987 als deel van het subprogramma »Fusietechnologie en -veiligheid". In bijlage A bij Besluit 84/1/Euratom, EEG wordt het project »Studies inzake een tritiumlaboratorium" vervangen door het project »Bouw van een tritiumlaboratorium".

Artikel 3

In bijlage B bij Besluit 84/1/Euratom, EEG wordt de lijn »Specifieke kredieten voorzien voor projecten van Europees belang" opgenomen in het programma »Kernfusie" in de rubriek »Fusietechnologie en -veiligheid".

Gedaan te Brussel, 25 juli 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. POOS

(1) PB nr. C 198 van 27. 7. 1984, blz. 6.

(2) PB nr. C 25 van 28. 1. 1985, blz. 9.

(3) PB nr. C 46 van 18. 2. 1985, blz. 72.

(4) PB nr. L 3 van 5. 1. 1984, blz. 21.