31983L0116

Richtlijn 83/116/EEG van de Commissie van 8 maart 1983 houdende wijziging van Richtlijn 82/287/EEG tot wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 66/401/EEG en 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, respectievelijk zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, en tot wijziging van de Richtlijnen 78/386/EEG en 78/388/EEG

Publicatieblad Nr. L 076 van 22/03/1983 blz. 0021 - 0021
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 16 blz. 0054
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 27 blz. 0101
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 16 blz. 0054
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 27 blz. 0101


*****

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 8 maart 1983

houdende wijziging van Richtlijn 82/287/EEG tot wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 66/401/EEG en 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, respectievelijk zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, en tot wijziging van de Richtlijnen 78/386/EEG en 78/388/EEG

(83/116/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 82/287/EEG (2), en met name op artikel 21 bis,

Overwegende dat er, in verband met de ontwikkeling van wetenschap en techniek bij Richtlijn 82/287/EEG, in bijlage I en bijlage II bij de Richtlijnen 66/401/EEG en 69/208/EEG wijzigingen zijn aangebracht, inclusief wijzigingen met betrekking tot de raszuiverheid van zaad van Poa spp.;

Overwegende dat er is bepaald dat op 1 januari 1983 de nodige voorschriften in werking moeten treden om aan die wijzigingen te voldoen;

Overwegende dat de voorschriften die ter zake zijn opgenomen in de regelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) inzake de keuring op ras van het voor de internationale handel bestemde zaaizaad momenteel in het kader van deze organisatie grondig worden onderzocht;

Overwegende dat de resultaten van dit onderzoek dienen te worden afgewacht;

Overwegende dat derhalve een meer geschikte datum moet worden vastgesteld voor de inwerkingtreding van de betrokken bepalingen, om te voorkomen dat er voorbarige maatregelen worden genomen;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In artikel 7, lid 1, tweede streepje, van Richtlijn 82/287/EEG worden de woorden »op 1 januari 1983" vervangen door de woorden »uiterlijk op 1 januari 1984".

2. In artikel 7, lid 2, van Richtlijn 82/287/EEG worden de woorden »het derde streepje" vervangen door de woorden »het tweede en het derde streepje".

Artikel 2

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 8 maart 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 125 van 11. 7. 1966, blz. 2298/66.

(2) PB nr. L 131 van 13. 5. 1982, blz. 24.