31979R0684

Verordening (EEG) nr. 684/79 van de Commissie van 5 april 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief, ten aanzien van de nomenclatuur voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

Publicatieblad Nr. L 086 van 06/04/1979 blz. 0013 - 0014


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 684/79 VAN DE COMMISSIE

van 5 april 1979

tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief , ten aanzien van de nomenclatuur voor maïshybriden voor zaaidoeleinden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 234/79 ( 2 ) , en met name op artikel 6 , lid 5 ,

Overwegende dat de toepassing van artikel 6 van Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 meebrengt dat uiteenlopende compenserende heffingen bij invoer worden vastgesteld voor de verschillende soorten maïshybriden voor zaaidoeleinden ; dat elk van deze produkten derhalve afzonderlijk moet worden omschreven in de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief opdat de heffingen correct kunnen worden toegepast ;

Overwegende dat ter uitvoering van artikel 8 bis van Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 de uit de toepassing van deze verordening voortvloeiende tariefnomenclatuur wordt opgenomen in het gemeenschappelijk douanetarief gevoegd bij Verordening ( EEG ) nr . 950/68 van de Raad van 28 juni 1968 ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2800/78 ( 4 ) ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor zaaizaad ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Het gemeenschappelijk douanetarief dat als bijlage gevoegd is bij Verordening ( EEG ) nr . 950/68 wordt als volgt gewijzigd :

post 10.05 A wordt gelezen :

Nummer * Omschrijving * Invoerrecht *

* * autonoom % of heffing ( H ) * conventioneel % *

1 * 2 * 3 * 4 *

10.05 * Maïs : * * *

* A . Maïshybriden voor zaaidoeleinden ( a ) : * * *

* I . dubbele hybriden en topcross hybriden * vrij ( b ) * 4 *

* II . Driewegshybriden * vrij ( b ) * 4 *

* III . enkelvoudige hybriden * vrij ( b ) * 4 *

* IV . andere * vrij ( b ) * 4 *

( a ) ( de bestaande voetnoot blijft ) .

( b ) onder bepaalde voorwaarden wordt naast het invoerrecht een compenserende heffing toegepast .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 1979 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 5 april 1979 .

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

( 1 ) PB nr . L 246 van 5 . 11 . 1971 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 34 van 9 . 2 . 1979 , blz . 2 .

( 3 ) PB nr . L 172 van 27 . 7 . 1968 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 335 van 1 . 12 . 1978 , blz . 1 .