31978L0687

Richtlijn 78/687/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde

Publicatieblad Nr. L 233 van 24/08/1978 blz. 0010 - 0014
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0006
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 3 blz. 0021
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0006
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0040
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0040


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 25 juli 1978

inzake de coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde

( 78/687/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 49 , 57 , 66 en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat de vergelijkbaarheid van de opleidingen in de Lid-Staten het mogelijk maakt ter verwezenlijking van de onderlinge erkenning van de diploma's , certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde , zoals deze in Richtlijn 78/686/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge erkenning van diploma's , certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde , tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten ( 3 ) wordt voorgeschreven , de coordinatie op dit gebied te beperken tot de eis van inachtneming van minimumnormen , terwijl de Lid-Staten voor het overige worden vrijgelaten in het organiseren van hun onderwijs ;

Overwegende dat , met het oog op de onderlinge erkenning van de diploma's , certificaten en andere titels van de specialist in de tandheelkunde en ten einde alle beroepsbeoefenaars die onderdaan zijn van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap op zekere voet van gelijkheid te plaatsen , een bepaalde coordinatie van de opleidingseisen van de specialist in de tandheelkunde noodzakelijk is gebleken ; dat te dien einde enige minimumcriteria moeten worden vastgesteld , zowel voor de toegang tot de gespecialiseerde opleiding als voor de minimumduur van deze opleiding , de wijze waarop en de plaats waar deze moet plaatsvinden , alsmede voor het toezicht dat erop moet worden uitgeoefend ; dat deze criteria slechts betrekking hebben op die specialisaties die verscheidene Lid-Staten gemeen hebben ;

Overwegende dat men om redenen van volksgezondheid binnen de Gemeenschap moet streven naar een gemeenschappelijke afbakening van het werkterrein van de betrokken beroepsbeoefenaars ; dat deze richtlijn in dit stadium niet de mogelijkheid biedt tot een volledige coordinatie te komen van het werkterrein van de beoefenaar der tandheelkunde in de verschillende Lid-Staten ;

Overwegende dat de Lid-Staten verzekeren dat de opleiding van de beoefenaar der tandheelkunde hem vanaf de toepassing van deze richtlijn de nodige kundigheden verschaft voor alle werkzaamheden verband houdende met het voorkomen , de diagnose en de behandeling van afwijkingen en ziekten van tanden , mond , kaken en omliggende weefsels ;

Overwegende dat de door deze richtlijn beoogde coordinatie van de uitoefeningsvoorwaarden een verdere coordinatie evenwel niet uitsluit ;

Overwegende dat de bij deze richtlijn beoogde coordinatie betrekking heeft op de beroepsopleiding van de beoefenaar der tandheelkunde ; dat er in de meeste Lid-Staten momenteel geen onderscheid bestaat tussen de opleiding van beoefenaars der tandheelkunde in loondienst en die van zelfstandige beoefenaars der tandheelkunde ; dat het voor een werkelijke bevordering van het vrije verkeer van deze beroepsbeoefenaars in de Gemeenschap derhalve noodzakelijk lijkt het toepassingsgebied van deze richtlijn uit de breiden tot de beoefenaars der tandheelkunde in loondienst ;

Overwegende dat de werkzaamheden van de tandheelkunde ten tijde van de kennisgeving van deze richtlijn in Italië uitsluitend worden uitgeoefend door artsen , ongeacht of zij al dan niet gespecialiseerd zijn in odontostomatologie ; dat deze richtlijn tot gevolg heeft dat Italië ertoe wordt verplicht een nieuwe categorie beroepsbeoefenaars in te stellen die de werkzaamheden van de tandheelkunde onder een andere titel dan die van arts mogen uitoefenen ; dat de invoering van een nieuw beroep in Italië niet alleen de invoering van een specifieke opleiding conform de criteria van de richtlijn vergt , maar ook vereist dat het nieuwe beroep wordt gestructureerd , bij voorbeeld door oprichting van de beroepsorde ; dat dientengevolge , gezien de omvang van de vast te stellen maatregelen , Italië meer tijd moet krijgen om aan deze richtlijn te voldoen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

HOOFDSTUK I

OPLEIDINGSVOORWAARDEN

Artikel 1

1 . De Lid-Staten stellen de toegang tot de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde , die worden uitgeoefend onder de in artikel 1 van Richtlijn 78/686/EEG bedoelde titels , en de uitoefening ervan afhankelijk van het bezit van een diploma , certificaat of andere titel als bedoeld in artikel 3 van dezelfde richtlijn , waardoor wordt gewaarborgd dat de betrokkene gedurende zijn totale opleidingstijd :

a ) voldoende kennis heeft verworven van de wetenschappen waarop de tandheelkunde berust , alsmede een goed inzicht heeft verkregen in de wetenschappelijke methoden en met name de beginselen van de meting van biologische functies , in de beoordeling van wetenschappelijk vastgestelde feiten alsmede in het analyseren van gegevens ;

b ) voldoende kennis heeft verworven van het gestel , de fysiologie en het gedrag van gezonde en zieke personen , alsmede van de wijze waarop de gezondheidstoestand van de mens wordt beïnvloed door zijn natuurlijke en sociale omgeving ; een en ander voor zover dat in relatie staat tot de tandheelkunde ;

c ) voldoende kennis heeft verworven van structuur en functie van de tanden , de mond , de taken en de omliggende weefsels , zowel in gezonde als zieke toestand , en de relatie daarvan tot de algemene gezondheidstoestand en het fysiek en sociaal welzijn van de patiënt ;

d ) voldoende kennis heeft verworven van de klinische studievakken en methoden , die een samenhangend beeld geven van de anomalieën , kwetsuren en ziekten van tanden , mond , kaken en omliggende weefsels , alsmede van de odontologie ter zake van preventie , diagnose en therapie ;

e ) voldoende klinische ervaring heeft opgedaan onder deskundige leiding .

Deze opleiding moet hem de nodige kundigheden verschaffen voor alle werkzaamheden verband houdende met het voorkomen , de diagnose en de behandeling van afwijkingen en ziekten van tanden , mond , kaken en omliggende weefsels .

2 . Deze tandheelkundige opleiding omvat in totaal ten minste vijf studiejaren full-time theoretisch en praktisch onderwijs in de in de bijlage genoemde vakken aan een universiteit , aan een hoger instituut van een als gelijkwaardig erkend niveau of onder toezicht van een universiteit .

3 . Voor de toelating tot deze opleiding wordt het bezit vereist van een diploma of certificaat dat in een Lid-Staat voor de desbetreffende studie toegang geeft tot inrichtingen van universitair onderwijs of hogere instituten van een als gelijkwaardig erkend niveau .

4 . Deze richtlijn laat de mogelijkheid voor de Lid-Staten om op hun eigen grondgebied volgens hun eigen regeling de toegang tot de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde en de uitoefening ervan toe te staan aan de houders van diploma's , certificaten en andere titels die niet in een Lid-Staat zijn behaald , geheel onverlet .

Artikel 2

1 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de opleiding voor het behalen van een diploma , certificaat of andere titel van specialist in de tandheelkunde ten minste aan de volgende voorwaarden voldoet :

a ) in het kader van de in artikel 1 bedoelde opleidingscyclus zijn met goed gevolg vijf studiejaren full-time theoretisch en praktisch onderwijs afgesloten of betrokkene is houder van de documenten , bedoeld in artikel 7 , lid 1 , van Richtlijn 78/686/EEG ;

b ) zij omvat theoretisch en praktisch onderwijs ;

c ) zij is full-time gedurende ten minste drie jaar en staat onder controle van de bevoegde autoriteiten of instanties ;

d ) zij heeft plaats in een universitair centrum , in een centrum voor ziekenverpleging , onderwijs en onderzoek , of eventueel in een daartoe door de bevoegde autoriteiten of instanties erkende inrichting voor gezondheidszorg ;

e ) zij houdt in dat de aankomend specialist in de tandheelkunde persoonlijk deelneemt aan de werkzaamheden van de betrokken diensten en daarvoor verantwoordelijkheid draagt .

2 . De Lid-Staten stellen de afgifte van een diploma , certificaat of andere titel van specialist in de tandheelkunde afhankelijk van de voorwaarde dat men in het bezit is van een der in artikel 1 bedoelde diploma's , certificaten of andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde , of in het bezit van de documenten als bedoeld in artikel 7 , lid 1 , van Richtlijn 78/686/EEG .

3 . De Lid-Staten wijzen binnen de in artikel 8 gestelde termijn de autoriteiten of instanties aan die bevoegd zijn tot het afgeven van de in lid 1 bedoelde diploma's , certificaten en andere titels .

4 . De Lid-Staten kunnen afwijken van lid 1 , sub a ) . De begunstigden van deze afwijking kunnen zich niet beroepen op artikel 4 van Richtlijn 78/686/EEG .

Artikel 3

1 . Onverminderd het beginsel van de full-time opleiding , vervat in artikel 2 , lid 1 , sub c ) , en in afwachting van de besluiten die de Raad zal nemen overeenkomstig lid 3 , kunnen de Lid-Staten , indien een full-time opleiding wegens bewezen omstandigheden niet kan worden verwezenlijkt , een part-time specialistenopleiding toestaan op voorwaarden waarmee de bevoegde nationale autoriteiten instemmen .

2 . De totale duur van de specialistenopleiding kan niet worden verkort uit hoofde van lid 1 . Het niveau van de opleiding mag noch door het part-time karakter van de opleiding noch door de uitoefening van betaalde privé beroepswerkzaamheden in gevaar worden gebracht .

3 . Uiterlijk vier jaar na kennisgeving van deze richtlijn , zal de Raad in het licht van een nieuwe bestudering van de situatie en op voorstel van de Commissie , met inachtneming van de mogelijkheid dat een part-time opleiding moet blijven bestaan in bepaalde omstandigheden die naar gelang van het specialisme moeten worden onderzocht , besluiten of het in de leden 1 en 2 bepaalde moet worden gehandhaafd of gewijzigd .

Artikel 4

Als overgangsmaatregel en in afwijking van artikel 2 , lid 1 , sub c ) , en van artikel 3 , kunnen de Lid-Staten die op het tijdstip van kennisgeving van de richtlijn wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen hebben waarbij een vorm van part-time opleiding tot specialist wordt ingesteld , deze bepalingen blijven toepassen voor kandidaten die hun part-time opleiding tot specialist uiterlijk vier jaar na deze kennisgeving zijn begonnen . Deze periode kan worden verlengd indien de Raad geen besluit heeft genomen in de zin van artikel 3 , lid 3 .

HOOFDSTUK II

WERKTERREIN

Artikel 5

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de beoefenaars der tandheelkunde algemeen toegang hebben tot de werkzaamheden verband houdende met het voorkomen , de diagnose en de behandeling van afwijkingen en ziekten van tanden , mond , kaken en omliggende weefsels , en tevens die werkzaamheden mogen uitoefenen , onder eerbiediging van de reglementaire bepalingen en de voorschriften inzake deontologie die voor het beroep gelden op het tijdstip van kennisgeving van deze richtlijn .

De Lid-Staten die dergelijke bepalingen en voorschriften niet hebben , kunnen de uitoefening van bepaalde , in de eerste alinea bedoelde werkzaamheden nader omschrijven of beperken in een mate die vergelijkbaar is met die welke voorkomt in de overige Lid-Staten .

HOOFDSTUK III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 6

Er wordt van uitgegaan dat door de begunstigden van artikel 19 van Richtlijn 78/686/EEG aan de voorwaarden van artikel 2 , lid 1 , sub a ) , is voldaan .

Voor de toepassing van artikel 2 , lid 2 , zijn de begunstigden van artikel 19 van Richtlijn 78/686/EEG gelijkgesteld met de houders van een van de diploma's , certificaten of andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde als bedoeld in artikel 1 .

Artikel 7

Deze richtlijn is eveneens van toepassing op de onderdanen van de Lid-Staten die , overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap ( 4 ) een van de werkzaamheden ( zullen ) uitoefenen die worden bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 78/686/EEG .

Artikel 8

1 . De Lid-Staten treffen de maatregelen die nodig zijn om binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen en stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis . Italië neemt deze maatregelen evenwel binnen een tijdsbestek van maximaal zes jaar .

2 . De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle belangrijke bepalingen van intern recht mede , die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen .

Artikel 9

Wanneer zich , bij de toepassing van deze richtlijn , op bepaalde terreinen ernstige moeilijkheden mochten voordoen voor een Lid-Staat , onderzoekt de Commissie deze moeilijkheden samen met die Staat en wint zij het advies in van het Comité van hooggeplaatse ambtenaren van volksgezondheid , ingesteld bij Besluit 75/365/EEG ( 5 ) , laatstelijk gewijzigd bij Besluit 78/689/EEG ( 6 ) . In voorkomend geval legt de Commissie passende voorstellen aan de Raad voor .

Artikel 10

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 25 juli 1978 .

Voor de Raad

De Voorzitter

K . von DOHNANYI

( 1 ) PB nr . C 101 van 4 . 8 . 1970 , blz . 19 .

( 2 ) PB nr . C 36 van 28 . 3 . 1970 , blz . 19 .

( 3 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

( 4 ) PB nr . L 257 van 19 . 10 . 1968 , blz . 2 .

( 5 ) PB nr . L 167 van 30 . 6 . 1975 , blz . 19 .

( 6 ) Zie blz . 17 van dit Publikatieblad .

BIJLAGE

Studieprogramma voor de beoefenaars der tandheelkunde

Het studieprogramma dat tot de diploma's , certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde leidt , omvat ten minste de hierna volgende vakken . Een of meer van deze vakken kunnen als onderdeel van of in samenhang met de overige vakken worden gedoceerd .

a ) Basisvakken

Scheikunde .

Natuurkunde .

Biologie .

b ) Medisch-biologische en algemeen medische vakken

Anatomie .

Embryologie .

Histologie met inbegrip van de cytologie .

Fysiologie .

Biochemie ( of fysiologische scneikunde ) .

Pathologische anatomie .

Algemene pathologie .

Farmacologie .

Microbiologie .

Hygiëne .

Preventieve geneeskunde en epidemiologie .

Radiologie .

Fysiotherapie .

Algemene chirurgie .

Interne geneeskunde met inbegrip van kindergeneeskunde .

Keel - , neus - en oorheelkunde .

Dermatologie en venerologie .

Algemene psychologie , psychopathologie en neuropathologie .

Anesthesiologie .

c ) Specifiek tandheelkundige vakken

Protheseleer .

Tandheelkundige materiaalkunde .

Conserverende tandheelkunde .

Preventieve tandheelkunde .

Anesthesiologie in de tandheelkunde .

Mond - en kaakchirurgie .

Mond - en kaakpathologie .

Praktische klinische tandheelkunde .

Pedodontie .

Orthodontie .

Parodontologie .

Odontologische radiologie .

Gebitsfunctieleer .

Beroepsorganisatie , beroepsethiek en wetgeving .

Sociale aspecten van de odontologische praktijk .