31977Y0427(01)

Gemeenschappelijke verklaring van het Europese Parlement, de Raad en de Commissie /* BETREFFENDE DE EERBIEDIGING VAN DE FUNDAMENTELE RECHTEN EN HET EUROPESE VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN */

Publicatieblad Nr. C 103 van 27/04/1977 blz. 0001 - 0002


++++

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

van het Europese Parlement , de Raad en de Commissie

HET EUROPESE PARLEMENT , DE RAAD EN DE COMMISSIE ,

Overwegende dat de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen berusten op het beginsel van de eerbiediging van het recht ;

Overwegende dat , zoals erkend door het Hof van Justitie , dit recht , naast de regels die zijn neergelegd in de Verdragen en in het afgeleide communautaire recht , de algemene rechtsbeginselen en in het bijzonder de fundamentele rechten , beginselen en rechten waarop het constitutionele recht van de Lid-Staten berust , omvat ;

Overwegende met name dat alle Lid-Staten partij zijn bij het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ,

HEBBEN DE VOLGENDE VERKLARING AANGENOMEN :

1 . Het Europese Parlement , de Raad en de Commissie benadrukken het allergrootste belang dat zij hechten aan de eerbiediging van de fundamentele rechten , zoals deze met name volgen uit de grondwetten van de Lid-Staten en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funamentele vrijheden .

2 . In de uitoefening van hun bevoegdheden en bij het nastreven van de doelstellingen van de Europese Gemeenschappen eerbiedigen zij deze rechten en zullen zij deze blijven eerbiedigen .

Gedaan te Luxemburg , de vijfde april negentienhonderdzevenenzeventig .

Voor het Europese Parlement

E . COLOMBO

Voor de Raad

D . OWEN

Voor de Commissie

R . JENKINS