31976L0766

Richtlijn 76/766/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholtabellen

Publicatieblad Nr. L 262 van 27/09/1976 blz. 0149 - 0152
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 5 blz. 0178
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 13 Deel 4 blz. 0123
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 5 blz. 0178
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 5 blz. 0188
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 5 blz. 0188


++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 juli 1976

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholtabellen

( 76/766/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat in verschillende Lid-Staten wetgevingen bestaan waarin het alcoholgehalte van een mengsel van water en alcohol wordt gedefinieerd ; dat deze wetgevingen van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen en daardoor een belemmering vormen voor het handelsverkeer ; dat een harmonisatie op dit gebied , die leidt tot een gemeenschappelijke definitie , op communautair niveau derhalve noodzakelijk is ;

Overwegende dat de Raad , in zijn resolutie van 17 december 1973 betreffende het industrieel beleid ( 3 ) , de Commissie heeft verzocht hem voor 1 december 1974 een voorstel voor een richtlijn betreffende alcoholmeting en alcoholmeters toe te zenden ;

Overwegende dat de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de methode ter bepaling van het alcoholgehalte op basis van de meetresultaten eveneens noodzakelijk is ter aanvulling van de harmonisatie betreffende alcoholmeters en areometers voor alcohol , ten einde elke dubbelzinnigheid en kans op betwisting uit te sluiten ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Met deze richtlijn wordt de wijze bepaald waarop het alcoholvolumegehalte of het alcohol-massagehalte , als omschreven in de bijlage , moet worden uitgedrukt en een formule gegeven met behulp waarvan de tabellen kunnen worden vastgesteld die moeten dienen om dit gehalte , uitgaande van de verrichte metingen , te berekenen .

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 1980 mogen de Lid-Staten niet de alcoholgehalten betwisten die zijn bepaald met behulp van de alcoholtabellen die op basis van de in de bijlage aangegeven formule worden vastgesteld en aan de hand van de metingen die worden verricht met alcoholmeters of areometers voor alcohol , voorzien van de E.E.G.-merken en -tekens of met instrumenten met een ten minste gelijkwaardige nauwkeurigheid om redenen in verband met het gebruik van deze tabellen of deze instrumenten .

Artikel 3

De symbolen die worden gebruikt om de in artikel 2 bedoelde alcoholgehalten aan te geven zoals die zijn omschreven in de bijlage , moeten de volgende zijn :

" % vol " voor het alcohol-volumegehalte ;

" % mas " voor het alcohol-massagehalte .

Artikel 4

De Lid-Staten verbieden met ingang van 1 januari 1980 het gebruik van alcoholgehalten die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van deze richtlijn .

Artikel 5

1 . Binnen 24 maanden na kennisgeving van deze richtlijn voeren de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtlijke bepalingen in om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen en maken deze bepalingen bekend . Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis .

Zij passen deze bepalingen uiterlijk met ingang van 1 januari 1980 toe .

2 . De Lid-Staten brengen de tekst van alle nationale wettelijke bepalingen die zij aanvaarden op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is , ter kennis van de Commissie .

Artikel 6

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 27 juli 1976 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . van der STOEL

( 1 ) PB nr . C 76 van 7 . 4 . 1975 , blz . 39 .

( 2 ) PB nr . C 248 van 29 . 10 . 1975 , blz . 22 .

( 3 ) PB nr . C 117 van 31 . 12 . 1973 , blz . 1 .

BIJLAGE

ALCOHOLGEHALTE

1 . DEFINITIES

Het " alcohol-volumegehalte " van een mengsel van water en alcohol is de verhouding tussen het volume zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 * C , dat dit mengesel bevat , en het totale volume van het mengsel bij die temperatuur .

Het " alcohol-massagehalte " van een mengsel van water en alcohol is de verhouding tussen de massa van de alcohol , die dit mengsel bevat , en de totale massa van dit mengsel .

2 . AANDUIDING VAN HET ALCOHOLGEHALTE

Het alcoholgehalte wordt uitgedrukt in delen alcohol op 100 delen mengsel .

De symbolen zijn :

" % vol " voor het alcohol-volumegehalte ,

" % mas " voor het alcohol-massagehalte .

3 . BEPALING VAN HET ALCOHOLGEHALTE

Ter bepaling van het alcoholgehalte met behulp van de instrumenten , bedoeld in de richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholmeters en areometers voor alcohol ( 1 ) moeten de volgende handelingen worden verricht

- het aflezen van de alcoholmeter of de areometer bij de temperatuur van het mengsel ,

- het meten van de temperatuur van het mengsel .

Het alcoholgehalte wordt vervolgens afgeleid uit de internationale alcoholtabellen .

4 . FORMULE AAN DE HAND WAARVAN DE INTERNATIONALE ALCOHOLTABELLEN VOOR MENGSELS VAN ETHANOL EN WATER KUNNEN WORDEN BEREKEND

De dichtheid r , uitgedrukt in kilogram per kubieke meter ( kg/m2 ) , van een mengsel van ethanol en water bij een temperatuur t , uitgedrukt in graden Celsius , wordt berekend aan de hand van de volgende formule , als functie van :

- het massagehalte p , uitgedrukt in een decimaal getal ( 2 )

- de temperatuur t , uitgedrukt in graden Celsius ( IPTS-68 )

- de hiernavolgende numerieke coëfficiënten .

De formule geldt voor temperaturen tussen - 20 * C en + 40 * C .

r = A1 + S ( 12 , k = 2 ) A k p k-1 + S ( 6 , k = 1 ) B k ( t - 20 * C)k + S ( n , i = 1 ) S ( m1 , k = 1 ) C i,k p k ( t - 20 * C)i ,

n = 5

m1 = 11

m2 = 10

m3 = 9

m4 = 4

m5 = 2

NUMERIEKE COEFFICIENTEN VAN DE FORMULE

A k * B k *

k * kg/m3 * *

1 * 9,982 012 300 * 10 2 * - 2,061 851 3 * 10 -1 kg / ( m3 * * C ) *

2 * - 1,929 769 495 * 10 2 * - 5,268 254 2 * 10 -3 kg / ( m3 * * C2 ) *

3 * 3,891 238 958 * 10 2 * 3,613 001 3 * 10 -6 kg / ( m3 * * C3 ) *

4 * - 1,663 103 923 * 10 3 * - 3,895 770 2 * 10 -7 kg / ( m3 * * C4 ) *

5 * 1,352 215 441 * 10 4 * 7,169 354 0 * 10 -9 kg / ( m3 * * C5 ) *

6 * - 8,829 278 388 * 10 4 * - 9,973 973 1 * 10 -11 kg / ( m3 * * C6 ) *

7 * 3,062 874 042 * 10 5 * *

8 * - 6,138 381 234 * 10 5 * *

9 * 7,470 172 998 * 10 5 * *

10 * - 5,478 461 354 * 10 5 * *

11 * 2,234 460 334 * 10 5 * *

12 * - 3,903 285 426 * 10 4 * *

* C 1,k * C 2,k *

k * kg / ( m3 * * C ) * kg / ( m3 * * C2 ) *

1 * 1,693 443 461 530 087 * 10 -1 * - 1,193 013 005 057 010 * 10 -2 *

2 * - 1,046 914 743 455 169 * 10 1 * 2,517 399 633 803 461 * 10 -1 *

3 * 7,196 353 469 546 523 * 10 1 * - 2,170 575 700 536 993 *

4 * - 7,047 478 054 272 792 * 10 2 * 1,353 034 988 843 029 * 10 1 *

5 * 3,924 090 430 035 045 * 10 3 * - 5,029 988 758 547 014 * 10 1 *

6 * - 1,210 164 659 068 747 * 10 4 * 1,096 355 666 577 570 * 10 2 *

7 * 2,248 646 550 400 788 * 10 4 * - 1,422 753 946 421 155 * 10 2 *

8 * - 2,605 562 982 188 164 * 10 4 * 1,080 435 942 856 230 * 10 2 *

9 * 1,852 373 922 069 467 * 10 4 * - 4,414 153 236 817 392 * 10 1 *

10 * - 7,420 201 433 430 137 * 10 3 * 7,442 971 530 188 783 *

11 * 1,285 617 841 998 974 * 10 3 * *

* C 3,k * C 4,k * C 5,k *

k * kg / ( m3 * * C3 ) * kg / ( m3 * * C4 ) * kg / ( m3 * * C5 ) *

1 * - 6,802 995 733 503 803 * 10 -4 * 4,075 376 675 622 027 * 10 -6 * - 2,788 074 354 782 409 * 10 -8 *

2 * 1,876 837 790 289 664 * 10 -2 * - 8,763 058 573 471 110 * 10 -6 * 1,345 612 883 493 354 * 10 -8 *

3 * - 2,002 561 813 734 156 * 10 -1 * 6,515 031 360 099 368 * 10 -6 * t *

4 * 1,022 992 966 719 220 * - 1,515 784 836 987 210 * 10 -6 * *

5 * - 2,895 696 483 903 638 * * *

6 * 4,810 060 584 300 675 * * *

7 * - 4,672 147 440 794 683 * * *

8 * 2,458 043 105 903 461 * * *

9 * - 5,411 227 621 436 812 * 10 -1 * * *

( 1 ) Zie blz . 143 van dit Publikatieblad .

( 2 ) Voorbe d : bij een massagehalte van 12 % : p = 0,12 .