31975R2762

Verordening (EEG) nr. 2762/75 van de Raad van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 282 van 01/11/1975 blz. 0017 - 0018
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 14 blz. 0017


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2762/75 VAN DE RAAD

van 29 oktober 1975

tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees ( 1 ) , inzonderheid op artikel 4 , lid 5 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat krachtens artikel 4 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 2759/75 tot interventiemaatregelen kan worden besloten , wanneer op de representatieve markten van de Gemeenschap de communautaire marktprijs voor geslachte varkens een peil bereikt dat lager is dan 103 % van de basisprijs en verwacht mag worden dat hij op dat niveau zal blijven ;

Overwegende dat het , om de toepassing van deze bepaling mogelijk te maken , noodzakelijk is de lijst van de representatieve markten vast te stellen ; dat voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens gebruik dient te worden gemaakt van de markten of noteringscentra alsook van de plaatsen waar zich beroepsorganisaties bevinden die de aankoopprijzen vaststellen , die gezamenlijk voor elke Lid-Staat een representatieve markt vormen ;

Overwegende dat in de Bondsrepubliek Duitsland , in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk de door de overheids - en particuliere abatooirs betaalde prijzen worden geconstateerd door één of meer noteringscentra voor de verschillende gebieden ; dat in België , Italië , Luxemburg en Ierland de prijzen direct worden geconstateerd op de belangrijkste verkoopplaatsen , terwijl in Denemarken en Nederland de aankoopprijzen worden vastgesteld door de beroepsorganisaties ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De representatieve markten in de zin van artikel 4 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 2759/75 zijn de in de bijlage vermelde negen markten .

Artikel 2

1 . Verordening nr . 213/67/EEG van de Raad van 27 juni 1967 tot vaststelling van de lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap ( 2 ) , laatstelijk gewijzigd door Verordening ( EEG ) nr . 1785/75 ( 3 ) , wordt ingetrokken .

2 . Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken verordening moeten worden gelezen als verwijzingen naar de onderhavige verordening .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 november 1975 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 29 oktober 1975 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . MARCORA

( 1 ) Zie blz . 1 van dit Publikatieblad .

( 2 ) PB nr . 135 van 30 . 6 . 1967 , blz . 2887/67 .

( 3 ) PB nr . L 182 van 12 . 7 . 1975 , blz . 8 .

BIJLAGE

Lijst van de representatieve markten voor de sector varkensvlees in de Gemeenschap

1 . De gezamenlijke markten van :

Genk , Lokeren , Charleroi , Brugge , Herve en Anderlecht

2 . Het noteringscentrum van :

Koebenhavn

3 . De gezamenlijke noteringscentra van :

Rennes , Angers , Caen , Lille , Paris , Lyon , Toulouse , Metz

4 . De gezamenlijke noteringscentra van :

Kiel , Hamburg , Bremen , Hannover , Oldenburg , Muenster , Bielefeld , Krefeld , Duesseldorf , Mainz , Frankfurt am Main , Stuttgart , Nuernberg , Muenchen

5 . De gezamenlijke markten van :

Cavan , Rooskey , Limerick , Roscrea , Cork

6 . De gezamenlijke markten van :

Milano , Cremona , Mantova , Modena , Parma , Reggio Emilia , Macerata/Perugia

7 . De gezamenlijke markten van :

Luxembourg , Esch

8 . De gezamenlijke noteringscentra van :

Arnhem , Boxtel , Oss , Cuyck/Maas

9 . Het noteringscentrum van Bletchley voor alle volgende gebieden :

Scotland , Northern Ireland , Wales and Western England , Northern England , Eastern England