31974R3330

Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 359 van 31/12/1974 blz. 0001 - 0017
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 11 blz. 0134


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3330/74 VAN DE RAAD

van 19 december 1974

houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 42 , 43 en 227 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat in de basisbepalingen inzake de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker sinds hun aanneming een groot aantal wijzigingen is aangebracht ; dat deze bepalingen opnieuw ingrijpend moeten worden gewijzigd , met name omdat de overgangsbepalingen over korte tijd hun geldigheid verliezen ; dat de betrokken basisbepalingen gezien deze omstandigheden opnieuw moeten worden bewerkt ;

Overwegende dat de werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt voor de landbouwprodukten gepaard moeten gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat dit beleid met name een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten dient te omvatten die verschillende vormen kan aannemen naar gelang van de produkten ;

Overwegende dat , om aan de suikerbieten - en suikerrietproducenten van de Gemeenschap de noodzakelijke waarborgen op het gebied van de werkgelegenheid en de levensstandaard te blijven verzekeren , dient te worden voorzien in passende maatregelen tot stabilisatie van de suikermarkt ; dat te dien einde jaarlijks voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker dienen te worden vastgesteld en voor andere gebieden van de Gemeenschap afgeleide interventieprijzen , dit laatste rekening houdend met enerzijds de regionale prijsverschillen die het gevolg zijn van de natuurlijke voorwaarden van de prijsvorming op de markt bij een normale oogst en anderzijds met het verwerkingsstadium ; dat het bovenvermelde doel kan worden bereikt door voor te schrijven dat de interventiebureaus aankopen verrichten tegen de interventieprijzen ; dat daarnaast een stelsel van verevening van de opslagkosten van suiker vervaardigd uit grondstoffen , melasse inbegrepen , die van communautaire oorsprong zijn , tot hetzelfde doel kan leiden ;

Overwegende dat moet worden verzekerd dat deze regeling van de suikermarkt invloed heeft op de produktie van suikerbieten en suikerriet ; dat het derhalve gewenst is minimumprijzen voor suikerbieten vast te stellen die bij de aankopen door de suikerfabrikanten in acht moeten worden genomen , communautaire raamvoorschriften uit te vaardigen voor de contracten tussen de kopers en verkopers van suikerbieten , zulks met inachtneming van de concurrentievoorschriften , alsmede passende bepalingen vast te stellen , om dit doel te bereiken , voor de suikerrietproducenten ;

Overwegende dat de totstandbrenging van één suikermarkt voor de gehele Gemeenschap naast een uniforme prijsregeling steeds de instelling van een gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer aan de buitengrenzen van de Gemeenschap medebrengt ; dat naast het interventiestelsel een regeling van het handelsverkeer die een stelsel van heffingen bij de invoer en restituties bij de uitvoer omvat , eveneens tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt bijdraagt en met name voorkomt dat schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen ; dat derhalve dient te worden voorzien in het opleggen van een heffing bij invoer uit derde landen en het toekennen van een restitutie bij uitvoer naar derde landen , beide ter overbrugging van het verschil tussen de buiten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen wanneer de wereldmarktprijzen lager zijn dan de prijzen van de Gemeenschap ;

Overwegende dat , ter aanvulling van het hierboven beschreven stelsel en voor zover nodig voor de goede werking daarvan , de mogelijkheid dient te worden geschapen voorschriften vast te stellen voor de toepassing van het zogenaamde stelsel van het actieve veredelingsverkeer en deze toepassing uit te sluiten voor zover de marktsituatie zulks vereist ;

Overwegende dat in een situatie van schaarste op de wereldmarkt waardoor de wereldmarktprijzen hoger komen te liggen dan de prijzen van de Gemeenschap of in geval van moeilijkheden bij de normale voorziening van de gehele Gemeenschap of van een van de gebieden van de Gemeenschap , dient te worden voorzien in passende bepalingen om tijdig te voorkomen dat regionale overschotten naar derde landen worden uitgevoerd en dat als gevolg van een abnormale prijsstijging in de Gemeenschap de levering aan verbruikers tegen redelijke prijzen niet meer kan worden verzekerd ; dat daarnaast dient te worden voorzien in bepalingen tot invoering van een stelsel voor een minimumvoorraad bij de suikerondernemingen , hetgeen een van de meest doeltreffende maatregelen is om deze doeleinden te verwezenlijken ;

Overwegende dat het , ten einde bij te dragen tot de veiligstelling van de voorziening van de gehele Gemeenschap of van een van de gebieden van de Gemeenschap , dienstig blijkt bepalingen vast te stellen waardoor in bepaalde gevallen passende interventiemaatregelen kunnen worden genomen ;

Overwegende dat de bevoegde instanties in staat moeten worden gesteld de ontwikkeling van het handelsverkeer met derde landen permanent te volgen ten einde de ontwikkeling hiervan te kunnen beoordelen en eventueel de bij deze verordening voorgeschreven maatregelen toe te passen die deze ontwikkeling vereist ; dat te dien einde behoort te worden voorzien in de afgifte van in - of uitvoercertificaten waaraan het stellen van een waarborg wordt gekoppeld als garantie dat de in - of uitvoer waarvoor de certificaten worden aangevraagd , zal plaatsvinden ;

Overwegende dat het stelsel van heffingen het mogelijk maakt af te zien van iedere andere beschermende maatregel aan de buitengrenzen van de Gemeenschap ; dat het stelsel van gemeenschappelijke prijzen en heffingen echter in uitzonderlijke omstandigheden tekort kan schieten ; dat , ten einde de markt van de Gemeenschap in dergelijke gevallen niet zonder bescherming te laten tegen de verstoringen die hieruit dreigen voort te vloeien , aangezien de voorheen bestaande invoerbelemmeringen zullen zijn opgeheven , de Gemeenschap in staat dient te worden gesteld snel de vereiste maatregelen te nemen ;

Overwegende dat de produktie van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke samenstelling tijdens de laatste jaren in een aanvaardbare verhouding ten opzichte van de consumptie kon worden gehandhaafd ; dat in de voor de suikerbietenteelt het minst geschikte gebieden de produktie nog net binnen de basisquota is gebleven ; dat dank zij een zekere concurrentie , met name voor buiten de basisquota geproduceerde suiker , een belangrijke regionale specialisatie kon worden verwezenlijkt , dat voorts de produktie buiten de quota zich vrij heeft kunnen ontwikkelen , zodat zij tot een zekere hoogte tegen wereldmarktprijzen kon worden verkocht ; dat het stelsel van produktiequota , de Gemeenschap in deze omstandigheden in staat stelt om zowel het hoofd te bieden aan een situatie van overschot als aan een situatie van schaarste ; dat dit stelsel derhalve en gezien de nieuwe omstandigheden veroorzaakt door de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap , kan worden gehandhaafd voor een bepaalde periode met zekere aanpassingen in het licht van de ervaring , met name wat betreft een zekere regeling voor buiten de quota geproduceerde suiker ;

Overwegende dat de andere basisbepalingen dienen te worden gehandhaafd , voor zover zij betrekking hebben op de communautaire prijs - en afzetgarantie , die voor de hoeveelheden buiten het basisquotum wordt beperkt of uitgesloten naargelang deze hoeveelheden al dan niet een bepaalde maximumhoeveelheid overschrijden , alsmede de bepalingen welke betrekking hebben op de contracten voor de levering van suikerbieten en suikerriet en op het stelsel van overbrenging naar het volgende verkoopseizoen ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt die berust op een stelsel van gemeenschappelijke prijzen door de toepassing van bepaalde steunmaatregelen in gevaar zou worden gebracht ; dat het derhalve dienstig is dat de bepalingen van het Verdrag , die het mogelijk maken de door de Lid-Staten verleende steun te beoordelen en die steunmaatregelen welke onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt te verbieden , van toepassing worden verklaard op de sector suiker ;

Overwegende evenwel dat de suikerbieten - en suikerproduktie in Italië zich in een minder gunstige situatie bevindt om redenen van klimatologische aard en , meer in het bijzonder voor wat de suikerbietenproduktie betreft , ook wegens de moeilijkheden die worden veroorzaakt door de toepassing van de moderne produktiemethoden ; dat derhalve moet worden voorzien in de mogelijkheid om door Italië tijdelijk aanpassingssteun te laten verlenen aan de betrokken producenten ;

Overwegende dat de overgang naar de bij de onderhavige verordening ingestelde regeling onder de meest gunstige omstandigheden dient te verlopen ; dat daartoe bepaalde overgangsmaatregelen noodzakelijk kunnen blijken ; dat dezelfde noodzaak zich bij iedere overgang van het ene verkoopseizoen voor suiker naar het andere kan doen gevoelen ; dat derhalve dient te worden voorzien in de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen ;

Overwegende dat interventie onontbeerlijk is voor de prijsgarantie voor suiker ; dat het gezien de bijzondere betekenis van de suikerproduktie voor de economie van de Franse overzeese departementen , noodzakelijk is de bepalingen betreffende de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw op deze departementen toe te passen ;

Overwegende dat bij de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker gelijkelijk en op passende wijze rekening moet worden gehouden met de in artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden ;

Overwegende dat , om de uitvoering van de voorgenomen maatregelen te vergemakkelijken , dient te worden voorzien in een procedure waarbij in het kader van een Comité van beheer een nauwe samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie tot stand wordt gebracht ;

Overwegende dat Verordening nr . 1009/67/EEG van de Raad van 18 december 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2476/74 ( 2 ) , dient te worden ingetrokken ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat een prijsregeling en een regeling van het handelsverkeer en geldt ten aanzien van de volgende produkten :

Nummer van het Gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

a ) 17.01 * Beetwortelsuiker en rietsuiker , in vaste vorm *

b ) 12.04 * Suikerbieten , ook indien gesneden , vers , gedroogd of in poeder ; suikerriet *

c ) 17.03 * Melasse , ook indien ontkleurd *

d ) 17.02 C t/m F * Andere suikers ( met uitzondering van lactose ( melksuiker ) en glucose ( druivesuiker ) ) ; suikerstroop ( met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop ) ; kunsthonig ( ook indien met natuurhonig vermengd ) ; karamel *

17.05 C * Suiker ( met uitzondering van lactose ( melksuiker ) en glucose ( druivesuiker ) ) , stroop ( met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop ) en melasse , gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen ( vanillesuiker en vanillinesuiker daaronder begrepen ) , met uitzondering van vruchtesap , waaraan suiker is toegevoegd , ongeacht in welke verhouding *

e ) 23.03 B I * Bietenpulp , uitgeperst suikerriet ( ampas ) en andere afvallen van de suikerindustrie *

2 . In deze verordening wordt verstaan onder :

- witte suiker : suiker van post 17.01 van het gemeenschappelijk douanetarief , bevattende , in droge toestand , 99,5 of meer gewichtspercenten saccharose , bepaald volgens de polarimetrische methode ,

- ruwe suiker : suiker van post 17.01 van het gemeenschappelijk douanetarief , bevattende , in droge toestand , minder dan 99,5 gewichtspercenten saccharose , bepaald volgens de polarimetrische methode .

TITEL I

Prijsregeling

Artikel 2

1 . Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot wordt jaarlijks een richtprijs vastgesteld voor witte suiker . De richtprijs geldt voor witte suiker van een standaardkwaliteit , onverpakt , af fabriek , geladen op of in een vervoermiddel naar keuze van de koper .

2 . Jaarlijks wordt voor 1 augustus volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag de richtprijs vastgesteld die geldt voor het per 1 juli van het volgende jaar aanvangende verkoopseizoen voor suiker .

Volgens dezelfde procedure worden vastgesteld :

- de standaardkwaliteit voor witte suiker ,

- tegelijk met de richtprijs , het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot .

Artikel 3

1 . Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot wordt jaarlijks een interventieprijs vastgesteld voor witte suiker .

2 . Voor andere gebieden worden afgeleide interventieprijzen vastgesteld , rekening houdend met de regionale prijsverschillen voor suiker die verwacht kunnen worden bij een normale oogst en bij een vrij verkeer van suiker op basis van de natuurlijke voorwaarden voor de prijsvorming op de markt .

3 . De in de leden 1 en 2 bedoelde interventieprijzen gelden voor witte suiker van de standaardkwaliteit waarvoor de richtprijs van toepassing is , onverpakt , af-fabriek , geladen op of in een vervoermiddel naar keuze van de koper .

4 . Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker , fob , gestuwd zeeschip haven van verscheping .

Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld welke , rekening houdend met een uniforme verwerkingsmarge en een forfaitair rendement , worden afgeleid van de voor deze departementen vastgestelde interventieprijzen voor witte suiker .

5 . De interventieprijs die geldt voor het gebied met het grootste overschot wordt tegelijk met de richtprijs volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag vastgesteld .

6 . Op voorstel van de Commissie bepaalt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen :

- de standaardkwaliteit voor ruwe suiker ,

- ieder jaar voor 1 augustus , voor het volgende verkoopseizoen voor suiker , de in lid 2 bedoelde gebieden , alsmede de voor deze gebieden geldende afgeleide interventieprijzen .

Voor de Franse departementen Guadeloupe en Martinique zijn voor deze departementen voor een bepaald verkoopseizoen voor suiker vastgestelde afgeleide prijzen van toepassing op hun suikerproduktie tijdens het kalenderjaar waarin dat verkoopseizoen voor suiker begint .

Artikel 4

1 . Voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs is bepaald , worden jaarlijks vastgesteld :

- een minimumprijs voor suikerbieten overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 , 3 en 4 ,

- een minimumprijs voor suikerbieten buiten het basisquotum overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 .

Deze prijzen gelden voor een bepaald leveringsstadium en een bepaalde standaardkwaliteit .

2 . De minimumprijs voor suikerbieten wordt bepaald met inachtneming van de in het betrokken gebied geldende interventieprijs voor witte suiker en van waarden die voor de Gemeenschap forfaitair zijn en de volgende factoren tot uitdrukking brengen :

- de verwerkingsmarge ,

- het rendement ,

- de ontvangsten van de ondernemingen uit de verkoop van melasse ,

- eventueel , de kosten van levering van de suikerbieten aan de ondernemingen .

3 . Tegelijk met de vaststelling van de richtprijs wordt volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag overgegaan tot :

- de vaststelling van de in lid 1 , eerste streepje , bedoelde minimumprijs voor suikerbieten voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot ,

- de bepaling van het leveringsstadium en van de standaardkwaliteit voor suikerbieten .

4 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad , met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , tegelijk met de afgeleide interventieprijzen de in lid 1 , eerste streepje , bedoelde minimumprijs voor suikerbieten vast voor elk van de overige gebieden .

Artikel 5

1 . Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 29 en de uit hoofde van artikel 31 , lid 3 , vastgestelde bepalingen zijn de suikerfabrikanten verplicht bij de aankoop van suikerbieten die

a ) geschikt zijn om tot suiker te worden verwerkt en

b ) bestemd zijn om tot suiker te worden verwerkt ,

ten minste een minimumprijs te betalen welke is aangepast aan de hand van toeslagen of kortingen voor de kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit .

2 . De in lid 1 bedoelde minimumprijs komt

a ) voor suikerbieten die zullen worden verwerkt tot suiker vallende onder artikel 30 , lid 1 , sub a ) , overeen met de minimumprijs voor suikerbieten ;

b ) voor suikerbieten die zullen worden verwerkt tot suiker vallende onder artikel 30 , lid 1 , sub b ) , overeen met de minimumprijs voor suikerbieten buiten het basisquotum .

3 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel alsmede de toeslagen en kortingen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

Artikel 6

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen raamvoorschriften vast , in het bijzonder voor de algemene voorwaarden voor aankoop , levering , ontvangst en betaling van suikerbieten , aan welke voorschriften de overeenkomsten van het betrokken bedrijfsleven op communautair , regionaal of plaatselijk niveau , alsook de contracten tussen verkopers en kopers van suikerbieten moeten voldoen .

Artikel 7

1 . De voorwaarden voor de aankoop van suikerriet worden geregeld tussen suikerrietproducenten en suikerfabrikanten in overeenkomsten van het betrokken bedrijfsleven .

2 . Bij gebreke van dergelijke overeenkomsten worden de aankoopvoorwaarden en in het bijzonder het minimumgedeelte van de interventieprijs voor rietsuiker , dat de suikerfabrikanten aan de suikerrietverkopers moeten betalen , vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

Artikel 8

1 . Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 31 , lid 2 , worden de opslagkosten van witte suiker , ruwe suiker en bepaalde stropen die een tussenstadium in de produktie van vaste suiker vormen , vervaardigd uit in de Gemeenschap geoogste suikerbieten of uit in de Gemeenschap geoogst suikerriet , forfaitair door de Lid-Staten terugbetaald .

De Lid-Staten heffen van iedere suikerfabrikant een bijdrage :

- per gewichtseenheid geproduceerde suiker en

- per gewichtseenheid geproduceerde en als zodanig afgezette stropen als bedoeld in de voorgaande alinea .

Het bedrag van de terugbetaling is voor de gehele Gemeenschap gelijk . Dezelfde regel geldt voor de bijdrage .

2 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften voor de toepassing van lid 1 vast .

Het bedrag van de vergoeding en van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 . De overige uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden volgens dezelfde procedure vastgesteld .

Artikel 9

1 . Gedurende het gehele verkoopseizoen voor suiker zijn de door de suikerproducerende Lid-Staten aangewezen interventiebureaus , op de overeenkomstig de leden 5 en 6 te bepalen voorwaarden , verplicht de uit in de Gemeenschap geoogste suikerbieten of uit in de Gemeenschap geoogst suikerriet vervaardigde witte suiker en ruwe suiker die hun wordt aangeboden , te kopen .

De interventiebureaus verrichten hun aankopen tegen de interventieprijs die geldt voor het gebied waar de suiker zich op het ogenblik van de aankoop bevindt . Indien de kwaliteit van de suiker verschilt van de standaardkwaliteit waarvoor de interventieprijs is vastgesteld , wordt deze aan de hand van toeslagen of kortingen aangepast .

2 . Besloten kan worden denatureringspremies te verlenen voor suiker die ongeschikt is gemaakt voor menselijke consumptie .

3 . In geval van moeilijkheden bij de afzet van in de Franse overzeese departementen voortgebrachte suiker worden passende maatregelen vastgesteld .

4 . Besloten kan worden restituties bij de produktie te verlenen voor de in artikel 1 , lid 1 , sub a ) , genoemde produkten , alsmede voor de in artikel 1 , lid 1 , sub d ) , genoemde suikerstroop , indien deze produkten worden gebruikt bij de vervaardiging van bepaalde produkten van de chemische industrie .

5 . Op voorstel van de Commissie bepaalt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen :

- de algemene voorschriften voor de toepassing van de voorgaande leden ,

- de interventieprijzen voor ruwe bietsuiker ,

- de in lid 4 bedoelde produkten van de chemische industrie .

6 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden volgens de procedure van artikel 36 vastgesteld , en met name :

- de minimumkwaliteit en de minimumhoeveelheid waaraan moet zijn voldaan om voor interventie in aanmerking te komen ,

- de bij interventie geldende tabellen met toeslagen en kortingen ,

- de procedures en voorwaarden voor de overneming door de interventiebureaus ,

- de voorwaarden voor de toekenning van de denatureringspremies en het bedrag ervan ,

- de voorwaarden voor de toekenning van de restituties bij de produktie en het bedrag ervan .

Artikel 10

1 . Ten einde ertoe bij te dragen dat de bevoorrading van alle gebieden of van een gebied van de Gemeenschap veilig wordt gesteld , stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie de voorwaarden vast waarop bijzondere interventiemaatregelen genomen kunnen worden , indien artikel 17 wordt toegepast .

Deze maatregelen mogen echter niet tot gevolg hebben dat de suikerfabrikanten van de Gemeenschap verplicht worden suiker aan de interventiebureaus te verkopen .

2 . Over de aard en de toepassing van dergelijke interventiemaatregelen wordt volgens de procedure van artikel 36 besloten .

Artikel 11

1 . De interventiebureaus mogen suiker slechts verkopen tegen een prijs die hoger is dan de interventieprijs welke geldt voor het gebied waar de suiker is opgeslagen .

Er kan evenwel worden besloten dat de interventiebureaus suiker verkopen tegen een prijs die gelijk is aan of lager dan de desbetreffende interventieprijs , wanneer de suiker bestemd is :

- voor voederdoeleinden , of

- om als zodanig of na verwerking tot in bijlage II van het Verdrag genoemde produkten of tot in bijlage I van deze verordening opgenomen goederen , te worden uitgevoerd .

2 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften vast voor de verkoop van produkten waarop interventiemaatregelen zijn toegepast .

3 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

TITEL II

Regeling van het handelsverkeer met derde landen

Artikel 12

1 . Voor alle invoer in of uitvoer uit de Gemeenschap van de in artikel 1 , lid 1 , sub a ) , b ) , c ) en d ) , genoemde produkten moet een in - of uitvoercertificaat worden overgelegd , dat door de Lid-Staten wordt afgegeven aan elke belanghebbende die daartoe het verzoek doet , ongeacht zijn plaats van vestiging in de Gemeenschap .

Wanneer de heffing of de restitutie vooraf wordt vastgesteld , wordt de voorafgaande vaststelling opgenomen in het certificaat dat tot bewijs van deze voorafgaande vaststelling dient .

Het certificaat is geldig in de gehele Gemeenschap .

De afgifte van het certificaat is afhankelijk van het stellen van een waarborg , als garantie dat tijdens de geldigheidsduur van het certificaat aan de verplichting tot in - of uitvoer zal worden voldaan ; deze waarborg wordt geheel of gedeeltelijk verbeurd indien de in - of uitvoer niet of slechts ten dele binnen deze termijn plaatsvindt .

2 . De in dit artikel neergelegde regeling kan volgens de procedure van artikel 36 worden uitgebreid tot de produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , sub e ) . Volgens dezelfde procedure worden vastgesteld de geldigheidsduur van de certificaten en de overige uitvoeringsbepalingen van dit artikel , welke in het bijzonder betrekking kunnen hebben op een termijn voor de afgifte van de certificaten .

Artikel 13

1 . Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten : witte suiker , ruwe suiker en melasse .

2 . De drempelprijs voor witte suiker is gelijk aan de richtprijs welke geldt voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot , vermeerderd met de forfaitair berekende vervoerkosten van genoemd gebied naar het verst verwijderde consumptiegebied met een tekort binnen de Gemeenschap . Hij geldt voor dezelfde standaardkwaliteit als de richtprijs .

3 . De drempelprijs voor ruwe suiker wordt afgeleid van de drempelprijs voor witte suiker , rekening houdend met een verwerkingsmarge en een forfaitair rendement . Hij geldt voor dezelfde standaardkwaliteit als de interventieprijzen voor ruwe suiker .

4 . De drempelprijs voor melasse wordt zodanig vastgesteld dat de opbrengst van de melasseverkoop het niveau van de ontvangsten van de ondernemingen kan bereiken , waarmede uit hoofde van artikel 4 bij de vaststelling van de minimumprijzen voor suikerbieten rekening is gehouden . Hij geldt voor een standaardkwaliteit .

5 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , tegelijk met de afgeleide interventieprijzen , de drempelprijzen vast .

6 . De standaardkwaliteit voor melasse wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

Artikel 14

1 . Een cif-prijs wordt berekend voor een plaats van grensoverschrijding van de Gemeenschap voor elk van de volgende produkten : witte suiker , ruwe suiker en melasse . Bij deze berekening wordt uitgegaan van de gunstigste aankoopmogelijkheden op de wereldmarkt , welke voor elk produkt worden vastgesteld op grond van de noteringen of prijzen op deze markt , aangepast op basis van de eventuele kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit waarvoor de drempelprijs is vastgesteld .

2 . Indien de vrije prijsnoteringen op de wereldmarkt niet bepalend zijn voor de aanbiedingsprijs en indien deze prijs lager is dan de internationale prijsnoteringen , wordt de cif-prijs , uitsluitend voor de betrokken invoer , vervangen door een speciale cif-prijs , die berekend wordt aan de hand van de aanbiedingsprijs .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de plaats van grensoverschrijding vast .

4 . De wijze van berekening van de cif-prijzen wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 . De in lid 1 bedoelde aanpassingen worden volgens dezelfde procedure vastgesteld .

Artikel 15

1 . Bij de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub a ) , b ) , c ) en d ) , genoemde produkten wordt een heffing toegepast .

2 . De heffing op witte suiker , ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs , verminderd met de cif-prijs .

3 . De heffing op ruwe suiker wordt in voorkomend geval aangepast op basis van het rendement . Bij de invoer van niet voor raffinage bestemde ruwe suiker wordt de heffing toegepast die geldt voor witte suiker , indien deze hoger is dan de heffing op ruwe suiker . Indien de heffing op witte suiker hoger is dan de heffing op ruwe suiker , wordt de voor raffinage bestemde ruwe suiker onderworpen aan een douanecontrole of aan een administratieve controle die gelijkwaardige waarborgen biedt .

4 . De heffing op de in artikel 1 , lid 1 , sub b ) , genoemde produkten wordt forfaitair berekend op basis van het gehalte aan saccharose van elk van deze produkten en op basis van de heffing op witte suiker .

Voor andere gebruiksdoeleinden dan de vervaardiging van suiker kan in speciale gevallen volgens de procedure van artikel 36 tijdelijk gedeeltelijke vrijstelling van de heffing bij invoer worden verleend .

5 . De heffing op de in artikel 1 , lid 1 , sub d ) , genoemde produkten wordt in voorkomend geval forfaitair berekend op basis van het gehalte aan saccharose of aan andere suikers , omgerekend in saccharose , van het betrokken produkt en op basis van de heffing op witte suiker .

De heffingen op ahornsuiker en ahornsuikerstroop van post 17.02 van het gemeenschappelijk douanetarief worden evenwel beperkt tot het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het in het kader van het GATT geconsolideerde douanerecht .

6 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel , met name de marge waarbinnen de veranderingen van de berekeningselementen van de heffing geen wijziging van de heffing medebrengen , worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

7 . De Commissie stelt de in dit artikel bedoelde heffingen vast .

Artikel 16

1 . De toe te passen heffing is die welke op de dag van invoer geldt .

2 . Er kan evenwel worden besloten de heffing op de invoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub a ) en sub c ) , genoemde produkten vooraf vast te stellen .

In dat geval wordt op verzoek van de belanghebbende de op de dag van indiening van de aanvraag van een certificaat geldende heffing , aangepast op basis van de drempelprijs die op de dag van invoer zal gelden , toegepast op invoer welke tijdens de geldigheidsduur van het certificaat plaatsvindt ; het verzoek moet samen met de aanvraag van het certificaat en wel voor 13 uur worden ingediend . Een premie , die aan de heffing wordt toegevoegd , kan gelijktijdig met de heffing worden vastgesteld .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften voor de toepassing van dit artikel vast , met name de voorwaarden waaronder de voorafgaande vaststelling van toepassing is , alsmede de voorschriften voor de vaststelling van de premies .

4 . Wanneer de in lid 3 bedoelde voorwaarden vervuld zijn , wordt volgens de procedure van artikel 36 besloten tot toepassing van de in lid 2 bedoelde regeling . Wanneer deze voorwaarden niet meer vervuld zijn , wordt de maatregel volgens dezelfde procedure ingetrokken .

Volgens dezelfde procedure kan worden besloten de in lid 2 bedoelde regeling geheel of gedeeltelijk toe te passen op één of meer van de in artikel 1 , lid 1 , sub d ) , genoemde produkten .

5 . De uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voorafgaande vaststelling worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

6 . De premies worden door de Commissie vastgesteld .

7 . Wanneer het onderzoek van de marktsituatie aanleiding geeft tot het constateren van het bestaan van moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de bepalingen inzake de voorafgaande vaststelling van de heffing of wanneer het gevaar bestaat dat dergelijke moeilijkheden zich kunnen voordoen , kan volgens de procedure van artikel 36 worden besloten de toepassing van deze bepalingen voor de strikt noodzakelijke duur te schorsen .

In uiterst dringende gevallen kan de Commissie , na een onderzoek van de situatie aan de hand van alle informaties waarover zij beschikt , beslissen de voorafgaande vaststelling gedurende ten hoogste drie werkdagen te schorsen . Aanvragen om certificaten vergezeld van verzoeken om voorafgaande vaststelling die tijdens de schorsingsperiode worden ingediend , zijn niet ontvankelijk .

Artikel 17

1 . Wanneer het gevaar bestaat dat de suikervoorziening van de Gemeenschap of van een van de gebieden van de Gemeenschap niet meer kan geschieden tegen een prijspeil dat wordt begrensd door de drempelprijs , kan bij uitvoer van het betrokken produkt de toepassing van een heffing worden voorzien . Deze toepassing moet plaatsvinden wanneer de cif-prijs voor witte suiker of ruwe suiker hoger is dan de respectieve drempelprijs .

Behoudens door de Raad volgens de procedure van lid 3 vastgestelde andersluidende bepalingen , is de toe te passen heffing die welke op de dag van uitvoer geldt .

2 . Wanneer de cif-prijs voor witte suiker of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs kan worden besloten tot toekenning van een subsidie bij de invoer van het betrokken produkt .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften vast voor de toepassing van de leden 1 en 2 .

4 . Voor de in artikel 1 , lid 1 , sub b ) , c ) en d ) , genoemde produkten kunnen volgens de procedure van artikel 36 bepalingen worden vastgesteld welke overeenkomen met die van lid 1 , en met de ter uitvoering daarvan vastgestelde voorschriften .

5 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

6 . De Commissie stelt de uit de toepassing van dit artikel voorvloeiende heffingen vast .

Artikel 18

1 . Ten einde de normale voorziening van de gehele Gemeenschap of van een gebied van de Gemeenschap te verzekeren , zal een regeling inzake een minimumvoorraad worden ingesteld .

De minimumvoorraad bedraagt in beginsel 10 % van het basisquotum van iedere onderneming of 10 % van de produktie van een onderneming wanneer haar produktie lager is dan haar basisquotum .

2 . De kosten die ontstaan in samenhang met de minimumvoorraad worden in aanmerking genomen bij de vaststelling van de suikerprijzen .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor 1 oktober 1975 de bepalingen ter uitvoering van dit artikel vast .

Artikel 19

1 . In de mate nodig om de uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , sub a ) , c ) en d ) , genoemde produkten als zodanig of in de vorm van in bijlage I opgenomen goederen op basis van de noteringen of de prijzen op de werelmarkt voor de in artikel 1 , lid 1 , sub a ) en c ) , genoemde produkten mogelijk te maken , kan het verschil tussen deze noteringen of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer .

2 . De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap . Zij kan variëren naar gelang van de bestemming .

De vastgestelde restitutie wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende .

De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker .

Bij de vaststelling van de restitutie wordt in het bijzonder rekening gehouden met de noodzaak een evenwicht tot stand te brengen tussen het gebruik van de basisprodukten uit de Gemeenschap met het oog op de uitvoer van verwerkte goederen naar derde landen en het gebruik van de tot het veredelingsverkeer toegelaten produkten van deze landen .

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften vast betreffende de toekenning van de restituties , het bepalen van het restitutiebedrag en de voorafgaande vaststelling ervan .

De vaststelling van de restituties geschiedt periodiek volgens de procedure van artikel 36 . Zo nodig kan de Commissie de restituties tussentijds wijzigen op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften vast voor de restituties die worden toegekend in geval van toewijzing door middel van openbare inschrijving .

4 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

5 . Wanneer het onderzoek van de marktsituatie aanleiding geeft tot het constateren van moeilijkheden ten gevolge van de toepassing van de bepalingen inzake de voorafgaande vaststelling van de restitutie , of wanneer het gevaar bestaat dat dergelijke moeilijkheden zich kunnen voordoen , kan volgens de procedure van artikel 36 worden besloten de toepassing van deze bepalingen voor de strikt noodzakelijke duur te schorsen .

In uiterst dringende gevallen kan de Commissie , na een onderzoek van de situatie aan de hand van alle informaties waarover zij beschikt , beslissen de voorafgaande vaststelling gedurende ten hoogste drie werkdagen te schorsen . Aanvragen van certificaten vergezeld van verzoeken om voorafgaande vaststelling die tijdens de schorsingsperiode worden ingediend , zijn niet ontvankelijk .

Artikel 20

Voor zover nodig voor de goede werking van de gemeenschappelijke ordening van de suikermarkten kan de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de toepassing van de regeling van het actieve veredelingsverkeer geheel of gedeeltelijk uitsluiten :

- voor de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten die bestemd zijn voor de vervaardiging van in artikel 1 , lid 1 , sub d ) , genoemde produkten ,

- en , in bijzondere gevallen , voor de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten die bestemd zijn voor de vervaardiging van in bijlage I genoemde goederen .

Artikel 21

1 . De algemene bepalingen voor de interpretatie van het gemeenschappelijk douanetarief en de bijzondere bepalingen voor de toepassing daarvan gelden voor de indeling van de produkten die onder de onderhavige verordening vallen ; de uit de toepassing van deze verordening voortvloeiende tariefnomenclatuur wordt opgenomen in het gemeenschappelijk douanetarief .

2 . Behoudens andersluidende bepalingen van deze verordening of afwijkingen waartoe de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit , zijn verboden :

- de toepassing van enig douanerecht op de in artikel 1 , lid 1 , sub a ) tot en met d ) , genoemde produkten ,

- de toepassing van enige heffing van gelijke werking als een douanerecht ,

- de toepassing van enige kwantitatieve beperking of maatregel van gelijke werking .

Als maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking wordt onder meer beschouwd de beperking van de toekenning van in - of uitvoercertificaten tot een bepaalde groep rechthebbenden .

Artikel 22

1 . Indien in de Gemeenschap de markt voor een of meer van de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten als gevolg van invoer of uitvoer ernstige verstoringen ondergaat of dreigt te ondergaan die de doeleinden van artikel 39 van het Verdrag in gevaar kunnen brengen , kunnen in het handelsverkeer met derde landen passende maatregelen worden toegepast totdat deze verstoring opgeheven of het gevaar daarvoor geweken is .

De Raad stelt op voorstel van de Commissie en met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de uitvoeringsbepalingen van dit lid vast en bepaalt in welke gevallen en binnen welke grenzen de Lid-Staten conservatoire maatregelen kunnen treffen .

2 . Indien de in lid 1 bedoelde situatie zich voordoet , beslist de Commissie op verzoek van een Lid-Staat of op eigen initiatief ter zake van de noodzakelijke maatregelen , die aan de Lid-Staten worden medegedeeld en die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien bij de Commissie een dergelijk verzoek van een Lid-Staat wordt ingediend , beslist zij hierover binnen de vierentwintig uur na ontvangst van het verzoek .

3 . Iedere Lid-Staat kan de maatregel van de Commissie , binnen de drie werkdagen volgende op de dag van de mededeling daarvan , aan de Raad voorleggen . De Raad komt onverwijld bijeen . Hij kan de betreffende maatregel met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wijzigen of vernietigen .

TITEL III

Quotaregeling

Artikel 23

1 . De artikelen 24 tot en met 31 gelden voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/1976 tot en met 1979/1980 .

2 . De Raad stelt voor 1 januari 1980 , volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , de regeling vast die met ingang van 1 juli 1980 van toepassing is .

Artikel 24

1 . De Lid-Staten kennen een basisquotum toe aan iedere onderneming die gedurende het verkoopseizoen voor suiker 1974/1975 zijn basisquotum heeft gebruikt .

2 . Onverminderd de krachtens lid 3 of lid 4 vastgestelde bepalingen en in voorkomend geval gelet op de tweede alinea , wordt dit basisquotum bepaald door de gemiddelde jaarlijkse suikerproduktie van de betrokken onderneming , welke produktie als zodanig wordt beschouwd krachtens Verordening nr . 1009/67/EEG , gedurende de verkoopseizoenen voor suiker 1968/1969 tot en met 1972/1973 , hierna genoemd " referentieproduktie " , te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die de verhouding weergeeft tussen de basishoeveelheid van de Lid-Staat of van een van zijn in de vierde alinea , sub c ) , bedoelde gebieden en de som van de referentieprodukties van de ondernemingen die in deze Lid-Staat of in het betrokken gebied zijn gelegen .

Wanneer de referentieproduktie van een onderneming lager is dan haar basisquotum voor het verkoopseizoen voor suiker 1974/1975 , komt dit quotum in de plaats van de referentie produktie .

Indien de som van de referentieprodukties van de ondernemingen in een Lid-Staat lager is dan de bij Verordening nr . 1009/67/EEG vastgestelde basishoeveelheid , kan deze Lid-Staat evenwel aan elke onderneming een basisquotum toekennen dat afwijkt van het quotum dat men verkrijgt door toepassing van de voorafgaande alinea's , voor zover de ontwikkeling van de produktie van deze onderneming tijdens de verkoopseizoenen voor suiker 1968/1969 tot en met 1974/1975 dit rechtvaardigt . Dit basisquotum mag niet lager zijn dan de produktie van de onderneming in het verkoopseizoen voor suiker 1974/1975 .

Deze basishoeveelheid bedraagt voor :

a ) Denemarken : 328 000 ton witte suiker ,

b ) Duitsland : 1 990 000 ton witte suiker ,

c ) Frankrijk : 2 996 000 ton witte suiker ,

waarvan :

- voor het moederland : 2 530 000 ton witte suiker ,

- voor de overzeese departementen : 466 000 ton witte suiker ,

d ) Ierland : 182 000 ton witte suiker ,

e ) Italië : 1 230 000 ton witte suiker ,

f ) Nederland : 690 000 ton witte suiker ,

g ) BLEU : 680 000 ton witte suiker ,

h ) het Verenigd Koninkrijk : 1 040 000 ton witte suiker .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften voor de toepassing van dit artikel en de eventuele afwijkingen van de bepalingen van dit artikel vast .

4 . Indien uitvoeringsbepalingen voor dit artikel nodig zijn , worden deze volgens de procedure van artikel 36 vastgesteld .

Artikel 25

1 . Aan iedere onderneming waarvoor een basisquotum is vastgesteld , kan een maximumquotum worden toegekend dat gelijk is aan haar basisquotum vermenigvuldigd met een coëfficiënt .

Voor het verkoopseizoen voor suiker 1976/1977 mag het maximumquotum van een onderneming niet lager zijn dan haar produktie binnen de quota tijdens het verkoopseizoen voor suiker 1975/1976 .

2 . Voor het verkoopseizoen voor suiker 1975/1976 bedraagt de in lid 1 , eerste alinea , bedoelde coëfficiënt 1,45 .

Voor de verkoopseizoenen voor suiker 1976/1977 tot en met 1979/1980 wordt de coëfficiënt tegelijk met de richtprijs vastgesteld volgens de procedure van artikel 43 , lid 2 , van het Verdrag , waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de produktie uit een oogpunt van specialisatie en anderzijds met de afzetmogelijkheden .

Artikel 26

1 . Behoudens toepassing van artikel 31 en het bepaalde in lid 2 en lid 3 , mag de gedurende een bepaald verkoopseizoen geproduceerde hoeveelheid suiker die het maximumquotum van de onderneming overschrijdt , niet op de interne markt van de Gemeenschap worden afgezet ; die hoeveelheid moet voor 1 januari volgende op het einde van het betreffende verkoopseizoen als zodanig worden uitgevoerd .

2 . Voor de in lid 1 bedoelde hoeveelheid die niet krachtens artikel 31 naar het volgende verkoopseizoen voor suiker wordt overgebracht , zijn de artikelen 8 , 9 , 17 en 19 niet van toepassing .

Bij wijze van uitzondering kan evenwel , voor zover zulks noodzakelijk is om de suikervoorziening van de Gemeenschap veilig te stellen , worden besloten dat artikel 17 van toepassing is . In dat geval wordt tegelijkertijd geconstateerd dat de betrokken hoeveelheid suiker volledig en definitief op de interne markt mag worden afgezet zonder dat het in lid 3 bedoelde bedrag wordt geheven .

3 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 . Zij moeten met name inhouden dat een bedrag wordt geheven op de hoeveelheid suiker als bedoeld in lid 2 , eerste alinea , die op de interne markt is afgezet of niet voor de in lid 1 bedoelde datum als zodanig is uitgevoerd .

Artikel 27

1 . Behoudens toepassing van artikel 31 passen de Lid-Staten op de hoeveelheid geproduceerde suiker welke ligt tussen het basisquotum en het maximumquotum , een produktieheffing toe ten laste van de betrokken suikerfabrikant .

2 . De produktieheffing wordt per gewichtseenheid berekend door de totale verliezen die het gevolg zijn van de afzet van de in de Gemeenschap boven de gegarandeerde hoeveelheid geproduceerde suiker , te delen door het totaal van de door de ondernemingen van de Gemeenschap boven het basisquotum geproduceerde hoeveelheden . De gegarandeerde hoeveelheid is gelijk aan de in witte suiker uitgedrukte menselijke consumptie in de Gemeenschap gedurende een nader te bepalen periode , verminderd met de in witte suiker uitgedrukte hoeveelheid die tijdens dezelfde periode tegen preferentiële voorwaarden wordt ingevoerd uit de in Protocol nr . 22 bij de Akte betreffende de toetreding bedoelde ontwikkelingslanden , uit de in artikel 118 van die Akte bedoelde landen en gebieden en uit India .

De gegarandeerde hoeveelheid mag evenwel niet minder bedragen dan de som van de basisquota .

Bij de in de eerste alinea bedoelde berekening :

- worden de genoemde totale verliezen verminderd met de heffingen bij uitvoer ;

- wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheden suiker die de maximumquota overschrijden noch met de krachtens artikel 31 naar het volgende verkoopseizoen overgebrachte hoeveelheden .

3 . De produktieheffing mag evenwel een maximumbedrag niet overschrijden . Dit bedrag mag niet hoger zijn dan 30 % van de interventieprijs .

4 . Indien het bedrag van de produktieheffing lager is dan het in lid 3 bedoelde maximumbedrag , zijn de suikerfabrikanten verplicht om tot een nader vast te stellen percentage de suikerbietenverkopers het verschil tussen het maximumbedrag van de produktieheffing en het definitieve bedrag van deze heffing te betalen .

Het per ton suikerbieten te betalen bedrag wordt vastgesteld voor de standaardkwaliteit .

De in artikel 5 bedoelde toeslagen en kortingen zijn van toepassing op dit bedrag .

5 . De suikerfabrikanten kunnen voor een hoeveelheid suikerriet overeenkomende met de hoeveelheid suiker waarvoor de produktieheffing wordt toegepast , van de suikerrietverkopers tot een nader vast te stellen percentage terugbetaling van deze heffing eisen .

6 . Aan de hand van de door de suikerfabrikanten verstrekte gegevens vergewissen de Lid-Staten zich ervan dat

a ) de betaling van de suikerbieten alsmede

b ) het totaal aan terugbetalingen dat de fabrikanten van de suikerrietverkopers hebben ontvangen ,

in overeenstemming zijn met de communautaire bepalingen ter zake .

7 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel , met name het in lid 4 , tweede alinea , bedoelde bedrag worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

Artikel 28

Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , tegelijk met de afgeleide interventieprijzen , vast :

- de minimumprijzen voor suikerbieten buiten het basisquotum , die gelden voor de in artikel 4 , lid 1 , bedoelde gebieden ,

- de in artikel 27 , leden 4 en 5 , bedoelde percentages ,

- het maximumbedrag van de produktieheffing , dat zodanig wordt berekend dat de minimumprijzen voor suikerbieten buiten het basisquotum in acht worden genomen .

Artikel 29

1 . De suikerfabrikanten kunnen suikerbieten , bestemd voor de produktie van suiker die het maximumquotum van de betrokken onderneming overschrijdt , kopen tegen een lagere prijs dan de in artikel 4 , lid 1 , bedoelde minimumprijzen voor suikerbieten .

2 . Voor de gekochte hoeveelheid suikerbieten die overeenstemt met de hoeveelheid suiker

- welke op de interne markt wordt afgezet krachtens artikel 26 , lid 2 , tweede alinea ,

of

- naar het volgende verkoopseizoen voor suiker wordt overgebracht krachtens artikel 31 ,

passen de betrokken suikerfabrikanten evenwel in voorkomend geval de aankoopprijs zodanig aan dat hij ten minste gelijk is aan de in artikel 4 , lid 1 , eerste streepje , bedoelde minimumprijs .

Artikel 30

1 . In de contracten voor de levering van suikerbieten bestemd voor de suikerproduktie wordt onderscheid gemaakt tussen de suikerbieten naar gelang de daaruit vervaardigde hoeveelheden suiker :

a ) binnen het basisquotum blijven ,

b ) het basisquotum overschrijden , doch binnen het maximumquotum blijven ,

c ) het maximumquotum overschrijden .

Voor elke onderneming stellen de suikerfabrikanten de Lid-Staat waarin de betrokken onderneming suiker produceert , in kennis van :

- de sub a ) bedoelde hoeveelheden suikerbieten waarvoor zij voor de uitzaai contracten hebben gesloten , alsmede het in het contract als grondslag genomen suikergehalte ,

- het hiermee overeenkomende voorziene rendement .

De Lid-Staten kunnen aanvullende gegevens verlangen .

2 . In afwijking van artikel 5 , lid 2 , sub b ) , en van artikel 29 , lid 1 , is elke suikerfabrikant die niet voor de uitzaai contracten voor de levering van een met het basisquotum overeenstemmende hoeveelheid suikerbieten heeft afgesloten tegen de in artikel 4 , lid 1 , eerste streepje , bedoelde minimumprijs , verplicht voor elke hoeveelheid suikerbieten die in de betrokken onderneming tot suiker wordt verwerkt , de hierboven bedoelde minimumprijs te betalen .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de algemene voorschriften voor de toepassing van lid 1 vast .

4 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 . Voor zover zij betrekking hebben op lid 2 , wordt rekening gehouden met de overbrenging krachtens artikel 31 .

Artikel 31

1 . Indien artikel 30 wordt toegepast kan iedere onderneming het gedeelte van haar produktie dat haar basisquotum overschrijdt , tot een maximumhoeveelheid van 10 % van haar basisquotum , overbrengen naar het volgende verkoopseizoen voor suiker onder aantekening op de produktie van dat verkoopseizoen .

Overbrenging naar het verkoopseizoen 1980/1981 is niet toegestaan .

2 . De ondernemingen mogen een deel van hun produktie slechts dan naar het volgende verkoopseizoen voor suiker overbrengen wanneer zij :

- de over te brengen hoeveelheid voor 1 februari aan de betrokken Lid-Staat hebben medegedeeld ,

- deze overgebrachte hoeveelheid gedurende het tijdvak van 1 februari tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar opslaan ; de opslagkosten voor deze periode worden niet vergoed volgens de bepalingen van artikel 8 .

Ten aanzien van de ondernemingen die gelegen zijn in de Franse departementen Guadeloupe en Martinique wordt evenwel de in de eerste alinea , eerste streepje , genoemde datum 1 februari vervangen door 1 mei en wordt het tijdvak van 1 februari tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar , genoemd in dezelfde alinea , tweede streepje , vervangen door het tijdvak van 1 mei tot en met 30 april van het daaropvolgende jaar . Indien de uiteindelijke produktie van het betrokken verkoopseisoen voor suiker lager is dan de raming die werd gemaakt op het tijdstip waarop tot overbrenging werd besloten , kan de overgebrachte hoeveelheid voor 1 augustus van het daaropvolgende verkoopseizoen met terugwerkende kracht worden herzien .

3 . Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de voorschriften vast betreffende :

- de betaling van de voor de vervaardiging van de overgebrachte hoeveelheid suiker gebruikte suikerbieten ,

- de deelneming van de suikerbieten - of suikerrietverkopers in de opslagkosten van de overgebrachte hoeveelheden ,

- de overeenstemming tussen de suikerbieten - of suikerrietverkopers en de suikerfabrikanten als voorwaarde van overbrenging .

4 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

Artikel 32

1 . Iedere Lid-Staat die artikel 31 van Verordening nr . 1009/67/EEG heeft toegepast , kan besluiten dat de in artikel 30 voorziene bepalingen op zijn vroegst met ingang van het verkoopseizoen voor suiker 1976/1977 niet op zijn grondgebied worden toegepast .

2 . Onder bepaalde voorwaarden en volgens voorschriften die de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vaststelt , kan iedere Lid-Staat het toepassingsgebied van het in lid 1 bedoelde besluit evenwel beperken tot bepaalde ondernemingen .

3 . Een Lid-Staat kan het besluit inzake het niet-toepassen van de in artikel 30 voorziene bepalingen slechts voor een bepaald tijdvak nemen . Wanneer dit besluit wordt genomen , wordt voor elke betrokken onderneming een bijzonder maximumquotum vastgesteld , dat wordt berekend door het basisquotum te vermenigvuldigen met een voor genoemd tijdvak geldende coëfficiënt .

In dit geval en indien het in de voorgaande alinea bedoelde tijdvak meer beslaat dan een verkoopseizoen voor suiker , stellen de Lid-Staten voor elk verkoopseizoen voor suiker van het betrokken tijdvak uiterlijk op 28 februari voor de betrokken onderneming het voor het lopende verkoopseizoen voor suiker geldende maximumquotum in afwijking van artikel 25 vast . Voor het betrokken tijdvak moet het totaal van de maximumquota voor elke onderneming gelijk zijn aan het bijzondere maximumquotum dat voor deze onderneming is vastgesteld .

Het maximumquotum van een onderneming mag niet hoger zijn dan het volgens de in artikel 25 , lid 2 , voorziene berekeningsmethode vastgestelde maximumquotum .

4 . Voor het tijdvak of de tijdvakken na 30 juni 1976 stelt de Raad op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen het volgende vast :

- de duur van elk tijdvak waarvoor het besluit inzake het niet-toepassen van de in artikel 30 voorziene bepalingen kan worden genomen ,

- de coëfficiënt die van toepassing is op het basisquotum van de betrokken onderneming voor een nader te bepalen verkoopseizoen voor suiker en die wordt gebruikt voor de vaststelling van een bijzonder maximumquotum dat voor het betrokken tijdvak geldt .

5 . Zo nodig worden de algemene voorschriften voor de toepassing van lid 3 vastgesteld volgens de procedure van lid 4 .

6 . De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

TITEL IV

Algemene bepalingen

Artikel 33

De bepalingen die noodzakelijk zijn ter voorkoming van een verstoring van de suikermarkt als gevolg van een wijziging van het prijspeil bij de overgang van het ene verkoopseizoen voor suiker naar het andere , kunnen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

Artikel 34

De Lid-Staten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de toepassing van deze verordening benodigde gegevens . De wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld en verspreid , wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 36 .

Artikel 35

1 . Er wordt een Comité van beheer voor suiker ingesteld , hierna te noemen het " Comité " , dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en onder voorzitterschap staat van een vertegenwoordiger van de Commissie .

2 . In het Comité worden de stemmen van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig het bepaalde in artikel 148 , lid 2 , van het Verdrag . De voorzitter neemt geen deel aan de stemming .

Artikel 36

1 . In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure , leidt de voorzitter deze procedure bij het Comité in , hetzij op eigen initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie dient een ontwerp in van de te nemen maatregelen . Het Comité brengt over deze maatregelen advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie der aan een onderzoek onderworpen vraagstukken . Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van eenenveertig stemmen .

3 . De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van toepassing zijn . Indien echter deze maatregelen niet in overeenstemming zijn met het door het Comité uitgebrachte advies , worden zij door de Commissie onverwijld ter kennis van de Raad gebracht ; in dat geval kan de Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij heeft besloten tot ten hoogste een maand na deze kennisgeving uitstellen .

De Raad kan binnen een maand met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen .

Artikel 37

Het Comité kan elk ander vraagstuk onderzoeken dat door zijn voorzitter , hetzij op diens initiatief , hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat , aan de orde wordt gesteld .

Artikel 38

1 . Gedurende de verkoopseizoenen voor suiker 1975/1976 tot en met 1979/1980 is de Italiaanse Republiek gemachtigd een aanpassingssteun toe te kennen die in totaal niet meer mag bedragen dan 5,9 rekeneenheden per ton tot suiker verwerkte suikerbieten met een suikergehalte van 16 % .

De steun mag slechts worden verleend voor de hoeveelheid suikerbieten die wordt gebruikt voor de produktie van de hoeveelheid witte suiker die gelijk is aan de basishoeveelheid voor Italië .

2 . Om bij te dragen tot verbetering van de economische structuur in de suiker - en suikerbietensectoren , mag een deel van de steun worden toegekend aan de suikerbieten-verwerkende industrie . In dit geval mag deze steun niet meer bedragen dan 1,46 rekeneenheid voor 100 kg witte suiker , vervaardigd uit in Italië geproduceerde suikerbieten . De steun mag slechts worden verleend voor een hoeveelheid witte suiker die niet groter is dan de basishoeveelheid voor Italië .

Artikel 39

1 . De bepalingen betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn van toepassing op de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten .

2 . Artikel 40 , lid 4 , van het Verdrag en de ter uitvoering van dat artikel vastgestelde bepalingen zijn voor de markten van de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten van toepassing op de Franse overzeese departementen , voor zover het de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw betreft .

Artikel 40

De in artikel 1 , lid 1 , genoemde goederen waarin produkten welke noch in artikel 9 , lid 2 , noch in artikel 10 , lid 1 , van het Verdrag zijn bedoeld , verwerkt zijn , of die uit zodanige produkten zijn verkregen , worden niet toegelaten tot het vrije verkeer binnen de Gemeenschap .

Artikel 41

Behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening zijn de artikelen 92 tot en met 94 van het Verdrag van toepassing op de produktie van en de handel in de in artikel 1 , lid 1 , genoemde produkten .

Artikel 42

Deze verordening moet zodanig worden toegepast dat gelijkelijk en op passende wijze rekening wordt gehouden met de in de artikelen 39 en 110 van het Verdrag gestelde doeleinden .

Artikel 43

Indien overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn ter vergemakkelijking van de overgang naar de in de onderhavige verordening vervatte regeling , met name wanneer de toepassing van deze regeling met ingang van de vastgestelde datum op aanmerkelijke moeilijkheden zou stuiten , worden deze maatregelen volgens de procedure van artikel 36 vastgesteld . Zij zijn uiterlijk tot en met 30 juni 1976 van toepassing .

Artikel 44

1 . Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

2 . Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 juli 1975 , met uitzondering van :

- de artikelen 6 , 7 , 10 , 24 , 25 , 30 en 43 , die met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening van toepassing zijn voor het verkoopseizoen voor suiker 1974/1975 , en

- artikel 3 , lid 6 , tweede alinea , dat met ingang van 1 januari 1975 van toepassing is .

3 . Verordening nr . 1009/67/EEG wordt op 30 juni 1975 ingetrokken .

4 . De aanhalingen van en verwijzigingen naar Verordening nr . 1009/67/EEG , weergegeven in de besluiten die worden genomen ter uitvoering van deze verordening , gelden als aanhalingen van en verwijzigingen naar de onderhavige verordening .

De aanhalingen van en verwijzigingen naar de artikelen van genoemde verordening moeten worden gelezen volgens de concordantietabel van bijlage II .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 19 december 1974 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . P . FOURCADE

( 1 ) PB nr . 308 van 18 . 12 . 1967 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 264 van 1 . 10 . 1974 , blz . 70 .

BIJLAGE I

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

17.04 * Suikerwerk zonder cacao : *

* B . Kauwgom *

* C . witte chocolade *

* D . ander *

18.06 * Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten *

19.02 * Meel - , gries - , griesmeel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50 gewichtspercenten cacao *

19.08 * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke verhouding ) cacao bevatten *

21.06 * Natuurlijke gist , ook indien inactief ; samengestelde bakpoeders : *

* A . levende natuurlijke gist : *

* II . Bakkersgist *

21.07 * Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begrepen *

22.02 * Limonade ( gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spuitwater daaronder begrepen ) en ander alcoholvrije dranken , met uitzondering van de vruchte - en groentesappen bedoeld bij post 20.07 *

22.06 * Vermout en andere wijn van verse druiven , bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen *

22.09 * Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een sterkte van minder dan 80 graden ; gedistilleerde dranken , likeuren en andere alcoholhoudende dranken ; samengestelde alcoholische preparaten ( geconcentreerde extracten ) voor de vervaardiging van dranken : *

* C . gedistilleerde dranken , likeuren en andere alcoholhoudende dranken : *

* V . andere *

29.04 * Acyclische alcoholen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - , en nitrosoderivaten daarvan : *

* C . meerwaardige alcoholen : *

* II . Mannitol *

* III . Sorbitol *

29.10 * Acetalen , hemiacetalen en acetalen en hemiacetalen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , alsmede , halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : *

* ex B . andere : *

* - methylglucosiden *

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief * Omschrijving *

29.14 * Eenwaardige carbonzuren , daarvan afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : *

* ex A . verzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) : *

* - Esters van mannitol en esters van sorbitol *

* ex B . onverzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) *

* - Esters van mannitol en esters van sorbitol *

29.15 * Meerwaardige carbonzuren , daarvan afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - , en nitrosoderivaten daarvan : *

* A . meerwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) : *

* ex V . andere : *

* - Itaconzuur , alsmede zouten en esters daarvan *

29.16 * Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen , fenolische hydroxylgroepen , aldehyde - of ketengroepen en andere carbonzuren met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , van deze verbindingen afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - , en nitrosoderivaten daarvan : *

* A . Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen : *

* I . Melkzuur , alsmede zouten en esters daarvan *

* IV . Citroenzuur , alsmede zouten en esters daarvan *

* ex VIII . andere : *

* - Glucaarzuur , glycolzuur , saccharinezuur , isosaccharinezuur , heptasuikerzuur , alsmede zouten en esters daarvan *

29.35 * Heterocyclische verbindingen , nucleïnezuren daaronder begrepen : *

* ex Q . andere : *

* - watervrije verbindingen van mannitol en sorbitol met uitzondering van maltol en isomaltol *

29.43 * Suikers , chemisch zuiver , met uitzondering van saccharose , van glucose en van lactose ; ethers en esters van suiker en zouten daarvan , andere dan de produkten bedoeld bij de posten 29.39 , 29.41 en 29.42 : *

* ex B . andere : *

* - Sorbose , alsmede de zouten en esters daarvan *

29.44 * Antibiotica : *

* A . Penicillinen *

38.19 * Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën ( mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen ) , elders genoemd noch elders onder begrepen ; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën , elders genoemd noch elders onder begrepen : *

* Q . Bindmiddelen voor gietkernen , op basis van synthetische harsen *

* ex T . andere : *

* - Crackingsprodukten uit sorbitol *

BIJLAGE II

CONCORDANTIETABEL

Verordening nr . 1009/67/EEG * Huidige verordening *

artikel 9 , lid 5 * artikel 9 , lid 3 *

artikel 9 , lid 6 * artikel 9 , lid 4 *

artikel 9 , lid 7 * artikel 9 , lid 5 *

artikel 9 , lid 8 * artikel 9 , lid 6 *

artikel 10 * artikel 11 *

artikel 11 * artikel 12 *

artikel 12 * artikel 13 *

artikel 13 * artikel 14 *

artikel 14 , lid 1 , eerste zin * artikel 15 , lid 1 *

artikel 14 , lid 2 * artikel 15 , lid 2 *

artikel 14 , lid 3 * artikel 15 , lid 3 *

artikel 14 , lid 4 * artikel 15 , lid 4 *

artikel 14 , lid 5 * artikel 15 , lid 5 *

artikel 14 , lid 6 * artikel 15 , lid 6 *

artikel 14 , lid 7 * artikel 15 , lid 7 *

artikel 15 * artikel 16 *

artikel 16 , lid 1 , eerste alinea * artikel 17 , lid 1 , eerste alinea , tweede zin *

artikel 16 , lid 1 , tweede alinea * artikel 17 , lid 1 , eerste alinea , eerste zin *

artikel 16 , lid 1 , derde alinea * artikel 17 , lid 1 , tweede alinea *

artikel 16 , lid 2 * artikel 17 , lid 2 *

artikel 16 , lid 3 * artikel 17 , lid 3 *

artikel 16 , lid 4 * artikel 17 , lid 4 *

artikel 16 , lid 5 , eerste alinea * artikel 17 , lid 5 *

artikel 16 , lid 5 , tweede alinea * artikel 17 , lid 6 *

artikel 17 * artikel 19 *

artikel 19 , lid 1 * artikel 20 *

artikel 20 * artikel 21 *

artikel 21 * artikel 22 *

artikel 25 , lid 1 , eerste alinea * artikel 26 , lid 1 *

artikel 25 , lid 2 * artikel 26 , lid 2 *

artikel 25 , lid 3 * artikel 26 , lid 3 *

artikel 27 , lid 3 * artikel 27 , lid 3 , eerste zin *

artikel 31 , lid 1 en 2 * artikel 32 , lid 1 en 2 *

artikel 31 , lid 3 , eerste tot en met derde alinea * artikel 32 , lid 3 *

artikel 31 , lid 4 tot en met lid 6 * artikel 32 , lid 4 tot en met lid 6 *

artikel 32 * artikel 31 *

artikel 35 , lid 2 * artikel 40 *

artikel 36 * artikel 41 *

artikel 37 , lid 2 * artikel 33 *

artikel 38 * artikel 34 *

artikel 39 * artikel 35 *

artikel 40 * artikel 36 *

artikel 41 * artikel 37 *

artikel 43 , lid 1 en 2 * artikel 39 *

artikel 44 * artikel 42 *

artikel 45 , lid 1 , eerste zin * artikel 43