31971R1182

Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden

Publicatieblad Nr. L 124 van 08/06/1971 blz. 0001 - 0002
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 1 Deel 1 blz. 0071
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1971(II) blz. 0311
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 1 Deel 1 blz. 0071
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1971(II) blz. 0354
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 01 Deel 1 blz. 0131
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 01 Deel 1 blz. 0149
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 01 Deel 1 blz. 0149


++++

VERORDENING ( EEG , EURATOM ) Nr . 1182/71 VAN DE RAAD

van 3 juni 1971

houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen , data en aanvangs - en vervaltijden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , inzonderheid op artikel 203 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Overwegende dat talrijke rechtshandelingen van de Raad en de Commissie termijnen , data of aanvangs - en vervaltijden vaststellen en de begrippen werkdag of feestdag bezigen ;

Overwegende dat ten aanzien hiervan uniforme algemene regels dienen te worden vastgesteld ;

Overwegende dat het in uitzonderingsgevallen noodzakelijk kan blijken dat in bepaalde rechtshandelingen van de Raad of de Commissie van deze algemene regels wordt afgeweken ;

Overwegende dat het , ter verwezenlijking van de doeleinden van de Gemeenschappen , noodzakelijk is de uniforme toepassing van het gemeenschapsrecht te verzekeren en derhalve de algemene regels die van toepassing zijn op termijnen , data en aanvangs - en vervaltijden , vast te stellen ;

Overwegende dat de Verdragen niet voorzien in de bevoegdheden om zodanige regels vast te stellen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Behoudens andersluidende bepalingen , is deze verordening van toepassing op door de Raad en de Commissie krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie vastgestelde of vast te stellen rechtshandelingen .

HOOFDSTUK I

Termijnen

Artikel 2

1 . De voor de toepassing van deze verordening in aanmerking te nemen feestdagen zijn alle dagen die als zodanig zijn erkend in de Lid-Staat of bij de Instelling van de Gemeenschappen waar een handeling dient te worden verricht .

Elke Lid-Staat deelt daartoe aan de Commissie de lijst mede van de in zijn wetgeving als feestdag erkende dagen . De Commissie maakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen de door de Lid-Staten medegedeelde lijsten bekend , welke lijsten worden aangevuld met de bij de Instellingen van de Gemeenschappen als feestdag erkende dagen .

2 . De voor de toepassing van deze verordening in aanmerking te nemen werkdagen zijn alle dagen , die niet feestdagen , zondagen of zaterdagen zijn .

Artikel 3

1 . Wanneer een in uren omschreven termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of een handeling plaatsvindt , wordt het uur waarin deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt , niet bij de termijn inbegrepen .

Wanneer een in dagen , weken , maanden of jaren omschreven termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of handeling plaatsvindt , wordt de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt , niet bij de termijn inbegrepen .

2 . Behoudens het bepaalde in de leden 1 en 4 :

a ) gaat een in uren omschreven termijn in bij de aanvang van het eerste uur ervan en loopt deze termijn af bij het einde van het laatste uur ervan ;

b ) gaat een in dagen omschreven termijn in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag ervan en loopt deze termijn af bij het einde van het laatste uur van de laatste dag ervan ;

c ) gaat een in weken , maanden of jaren omschreven termijn in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag van de termijn en loopt deze termijn af bij het einde van het laatste uur van de dag die - in de laatste week , de laatste maand of het laatste jaar - dezelfde naam of cijferaanduiding heeft als de dag waarop de termijn ingaat . Indien in de laatste maand van een termijn die is omschreven in maanden of jaren , de dag die bepalend is voor het einde van de termijn , ontbreekt , dan loopt deze termijn af bij het einde van het laatste uur van de laatste dag van deze maand ;

d ) wordt , indien een termijn gedeelten van een maand omvat , voor de berekening van deze gedeelten een maand geacht uit dertig dagen te bestaan .

3 . Feestdagen , zondagen en zaterdagen zijn bij de termijnen inbegrepen , behalve indien deze dagen daarvan uitdrukkelijk zijn uitgesloten of indien de termijnen in werkdagen zijn omschreven .

4 . Indien de laatste dag van een anders dan in uren omschreven termijn een feestdag , een zondag of een zaterdag is , dan loopt deze termijn af bij het einde van het laatste uur van de daaropvolgende werkdag .

Deze bepaling is niet van toepassing op termijnen die met terugwerkende kracht vanaf een bepaalde datum of gebeurtenis worden berekend .

5 . Elke termijn van twee of meer dagen bevat ten minste twee werkdagen .

HOOFDSTUK II

Data en aanvangs - en vervaltijden

Artikel 4

1 . Behoudens het bepaalde in dit artikel , is artikel 3 , met uitzondering van de leden 4 en 5 daarvan , van toepassing op de termijnen van in werking treden , van kracht worden , van toepassing worden , buiten werking treden , niet meer van kracht zijn of niet meer van toepassing zijn van rechtshandelingen van de Raad of de Commissie , of van bepalingen van die rechtshandelingen .

2 . Wanneer is bepaald dat rechtshandelingen van de Raad of de Commissie , dan wel bepalingen van zodanige rechtshandelingen , op een bepaalde datum in werking treden , van kracht worden of van toepassing worden , dan geschiedt dit bij de aanvang van het eerste uur van de dag waarop die datum valt .

Deze bepaling is eveneens van toepassing wanneer voornoemde rechtshandelingen of bepalingen op een gegeven aantal dagen vanaf het ogenblik waarop een gebeurtenis of een handeling plaatsvindt , in werking dienen te treden , van kracht dienen te worden of van toepassing dienen te worden .

3 . Wanneer is bepaald dat rechtshandelingen van de Raad of de Commissie , dan wel bepalingen van zodanige rechtshandelingen , op een bepaalde datum buiten werking treden , niet meer van kracht zijn of niet meer van toepassing zijn , dan geschiedt dit bij het einde van het laatste uur van de dag waarop die datum valt .

Deze bepaling is eveneens van toepassing , wanneer voornoemde rechtshandelingen of bepalingen op een gegeven aantal dagen vanaf het ogenblik waarop een gebeurtenis of een handeling plaatsvindt , buiten werking dienen te treden , niet meer van kracht dienen te zijn of niet meer van toepassing dienen te zijn .

Artikel 5

1 . Behoudens het bepaalde in dit artikel , is artikel 3 , met uitzondering van de leden 4 en 5 daarvan , van toepassing wanneer een handeling , ter uitvoering van een rechtshandeling van de Raad of de Commissie , op een gegeven ogenblik kan of moet worden verricht .

2 . Wanneer een handeling ter uitvoering va een rechtshandeling van de Raad of de Commissie , op een bepaalde datum kan of moet worden verricht , kan of moet dit geschieden tussen de aanvang van het eerste uur en het einde van het laatste uur van de dag waarop die datum valt .

Deze bepaling is eveneens van toepassing wanneer , ter uitvoering van een rechtshandeling van de Raad of de Commissie , een handeling kan of moet worden verricht op een gegeven aantal dagen vanaf het ogenblik waarop een gebeurtenis of een andere handeling plaatsvindt .

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1971 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg , 3 juni 1971 .

Voor de Raad

De Voorzitter

R . PLEVEN

( 1 ) PB nr . C 51 van 29 . 4 . 1970 , blz . 25 .