31970R2566

Verordening (EEG) nr. 2566/70 van de Commissie van 18 december 1970 houdende aanvulling van Verordening (EEG) nr. 497/70 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verlening van restituties bij de uitvoer van groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 275 van 19/12/1970 blz. 0023 - 0023
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0135
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0135
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(III) blz. 0772
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(III) blz. 0872
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 6 blz. 0083
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0102
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0102


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 2566/70 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 1970

houdende aanvulling van Verordening ( EEG ) nr . 497/70 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verlening van restituties bij de uitvoer van groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening nr . 159/66/EEG van de Raad van 25 oktober 1966 houdende aanvullende bepalingen inzake de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit ( 1 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2515/69 ( 2 ) , en met name op artikel 11 bis , lid 4 ,

Overwegende dat het , wanneer een verhoging van de restitutie voorzien is om rekening te houden met de noodzaak dat bepaalde produkten via Kaap de Goede Hoop naar hun bestemming worden gebracht , nodig is zich er van te verzekeren dat de goederen inderdaad deze route hebben genomen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Aan Verordening ( EEG ) nr . 497/70 ( 3 ) wordt een artikel 2 bis toegevoegd met de volgende tekst :

" Artikel 2 bis

Voor de produkten waarvoor een verhoging van het bedrag van de restitutie voorzien is met het oog op de noodzaak dat zij naar hun bestemming worden vervoerd via Kaap de Goede Hoop , wordt deze verhoging slechts betaald indien de belanghebbende aantoont dat deze route inderdaad genomen is voor het vervoer van de goederen .

Dit bewijs wordt geleverd door het overleggen van een dienstig scheepsdocument . "

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 5 december 1970 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 18 december 1970 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Franco M . MALFATTI

( 1 ) PB nr . 192 van 27 . 10 . 1966 , blz . 3286/66 .

( 2 ) PB nr . L 318 van 18 . 12 . 1969 , blz . 10 .

( 3 ) PB nr . L 62 van 18 . 3 . 1970 , blz . 15 .