31970R1728

Verordening (EEG) nr. 1728/70 van de Commissie van 25 augustus 1970 houdende vaststelling van de tabellen van toeslagen en kortingen in de sector ruwe tabak

Publicatieblad Nr. L 191 van 27/08/1970 blz. 0018 - 0022
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0084
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(II) blz. 0532
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 3 blz. 0084
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(II) blz. 0603
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0194
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0043
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 4 blz. 0043


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1728/70 VAN DE COMMISSIE

van 25 augustus 1970

houdende vaststelling van de tabellen van toeslagen en kortingen in de sector ruwe tabak

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak ( 1 ) , en met name op artikel 5 , lid 6 , en artikel 6 , lid 10 ,

Overwegende dat op grond van artikel 2 , lid 3 , en van artikel 6 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 de interventieprijzen voor tabaksbladeren en voor verpakte tabak worden vastgesteld voor een referentiekwaliteit van elke soort ;

Overwegende dat voor elke soort tabak verschillende kwaliteiten bestaan , met name naar gelang bladhoogte , uiterlijke kenmerken , droging en bewaring ; dat de prijzen voor deze kwaliteiten hoger of lager zijn dan die voor de referentiekwaliteiten ; dat in artikel 5 , lid 3 , en in artikel 6 , lid 7 , van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 is voorzien in de vaststelling van tabellen van toeslagen en kortingen die het mogelijk maken bij aanbieding van produkten waarvan de kwaliteit niet overeenkomt met de referentiekwaliteit de interventieprijzen aan te passen ;

Overwegende dat in de bijlagen I en II van Verordening ( EEG ) nr . 1727/70 van de Commissie van 25 augustus 1970 betreffende uitvoeringsbepalingen voor de interventie in de sector ruwe tabak ( 2 ) de kwaliteitsindeling voor elke soort tabaksbladeren en verpakte tabak waarvoor een interventieprijs is vastgesteld , is opgenomen ;

Overwegende dat deze indeling , die gebaseerd is op handelsgebruiken en objectieve criteria , het mogelijk maakt tabellen van toeslagen en kortingen op te stellen ;

Overwegende dat de toeslagen en kortingen , uitgedrukt in indexcijfers ten opzichte van de referentiekwaliteit van iedere soort , worden vastgesteld overeenkomstig de in de Lid-Staten gebruikelijke prijzen ;

Overwegende dat , op grond van de handelsgebruiken voor de aankoop van verpakte tabak waarvoor voor de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening een prijsgarantie gold , de aankoopprijzen worden berekend met behulp van toeslagen en kortingen verband houdende met de brandbaarheid , de smaak , het aroma , het rendement , de presentatie en de bewaring van de betrokken tabak ; dat , met aanpassing aan de vereisten van de gemeenschappelijke regeling , dit stelsel gehandhaafd dient te worden ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor tabak ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De tabel van toeslagen en kortingen bedoeld in artikel 5 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 bestemd voor de aanpassing van de interventieprijs van tabaksbladeren , is vastgesteld in bijlage I .

2 . De tabel van toeslagen en kortingen bedoeld in artikel 6 , lid 7 , van Verordening ( EEG ) nr . 727/70 bestemd voor de aanpassing van de interventieprijs van verpakte tabak , is vastgesteld in bijlage II .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 25 augustus 1970 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Franco M . MALFATTI

( 1 ) PB nr . L 94 van 28 . 4 . 1970 , blz . 1 .

( 2 ) Zie blz . 5 van dit Publikatieblad .

BIJLAGE I

TABEL VAN TOESLAGEN EN KORTINGEN VOOR TABAKSBLADEREN

Volgnemmer * Soort * Bladstand * Klassen , kwaliteiten of categorieën en indexen ten opzichte van de referentiekwaliteit *

* * * Klasse I * Klasse II * Klasse III *

1 * a ) Badischer Geudertheimer * Grumpen ( Primings ) * 90 * 73 * 58 *

* b ) Forchheimer Havanna II c * Sandblatt ( Lugs ) * 109 * 88 * 71 *

* * Hauptgut ( Leaves ) * 100 ( 1 ) * 82 * 70 *

* * Obergut ( Tips ) * 67 * * *

* * * Klasse I * Klasse II * Klasse III *

2 * Badischer Burley E * Grumpen ( Primings ) * 114 * 89 * 56 *

* * Sandblatt ( Lugs ) * 122 * 98 * 76 *

* * Hauptgut ( Leaves ) * 100 ( 1 ) * 77 * 59 *

* * Obergut ( Tips ) * 50 * * *

* * * Klasse I * Klasse II * Klasse III *

3 * Virgin SCR * * 100 ( 1 ) * 57 * 22 *

* * * Klasse 1S * Klasse 1 * Klasse 2 * Klasse 3 *

4 * a ) Paraguay en de hybriden daarvan * Lage bladeren ( Lugs ) * 130 * 110 * 90 * 70 *

* b ) Dragon Vert en de hybriden daarvan * Middenbladeren ( Leaves ) * - * 120 * 100 ( 1 ) * 80 *

* * Topbladeren ( Tips ) * - * 100 * 80 * 60 *

* * * Klasse 1 * Klasse 2 * Klasse 3 *

5 * Nijkerk * Lage bladeren ( Leaves ) * 100 * 80 * 60 *

* * Topbladeren ( Tips ) * 120 * 100 ( 1 ) * 60 *

* * * Klasse 1 * Klasse 2 * Klasse 3 *

6 * Burley ( Burley maal Bel ) * Lage bladeren ( Lugs ) * 120 * 90 * 60 *

* * Midden-lage-bladeren ( Cutters ) * 130 * 100 * 80 *

* * Midden-boven-bladeren ( Leaves ) * 100 ( 1 ) * 80 * 60 *

* * Topblad ( Tips ) * 80 * 60 * 50 *

* * * 1e kwaliteit * 2e kwaliteit * 3e kwaliteit * 4e kwaliteit *

7 * a ) Misionero en de hybriden daarvan * * * * * *

* b ) Rio Grande en de hybriden daarvan * * 120 * 100 ( 1 ) * 80 * 60 *

8 * a ) Philippin * Zandblad ( Lugs ) * Categorie Z 90 *

* b ) Petit Grammont ( Flobecq ) * Klein middenblad ( Cutters ) * Categorie MK 100 *

* c ) Burley ( Ergo maal 6410 en Ergo maal Bursana ) * Groot middenblad ( Leaves ) * Categorie MG 100 ( 1 ) *

* * Topblad ( Tips ) * Categorie T 95 *

* * * Categorie TRI 50 *

Volgnummer * Soort * Bladstand * Klassen , kwaliteiten of categorieën en indexen ten opzichte van de referentiekwaliteit *

* * * Categorie G * Categorie P * Categorie TRI *

9 * a ) Semois * * 100 ( 1 ) * 90 * 50 *

* b ) Appelterre * * 100 ( 1 ) * 90 * 50 *

* * * Categorie A * Categorie B * Categorie C *

10 * Bright * * 100 ( 1 ) * 65 * 50 *

11 * a ) Burley I * * 100 ( 1 ) * 65 * 48 *

* b ) Maryland * * 100 ( 1 ) * 65 * 48 *

12 * a ) Kentucky en de hybriden daarvan * * 157 * 100 ( 1 ) * 60 *

* b ) Moro di Cori * * 157 * 100 ( 1 ) * 60 *

* c ) Salento * * 157 * 100 ( 1 ) * 60 *

13 * a ) Nostrano del Brenta * * 129 * 100 ( 1 ) * 76 *

* b ) Resistente 142 * * 129 * 100 ( 1 ) * 76 *

* c ) Gojano * * 129 * 100 ( 1 ) * 76 *

14 * Beneventano * * 128 * 100 ( 1 ) * 71 *

15 * Xanti-Yakà * * 116 * 100 ( 1 ) * 74 *

16 * Perustitza * * 109 * 100 ( 1 ) * 73 *

17 * Erzegovina en de hybriden daarvan * * 109 * 100 ( 1 ) * 71 *

18 * a ) Round Tip * * 86 * 100 ( 1 ) * 36 *

* b ) Scafati * * 86 * 100 ( 1 ) * 36 *

* c ) Sumatra I * * 86 * 100 ( 1 ) * 36 *

19 * a ) Brasile Selvaggio * * - * 100 ( 1 ) * 85 *

* b ) Andere soorten * * - * 100 ( 1 ) * 85 *

( 1 ) Referentiekwaliteit .

BIJLAGE II

TABEL VAN TOESLAGEN EN KORTINGEN VOOR VERPAKTE TABAK

A . Toeslagen en kortingen van toepassing op de categorieën van het klassement

Volgnummer * Soorten * Categorieën en indexen in verhouding tot de referentiekwaliteiten *

* * Categorie A * Categorie B * Categorie C *

10 * Bright * 100 ( 1 ) * 65 * 50 *

11 * a ) Burley I * 100 ( 1 ) * 65 * 48 *

* b ) Maryland * 100 ( 1 ) * 65 * 48 *

12 * a ) Kentucky en de hybriden daarvan * 157 * 100 ( 1 ) * 60 *

* b ) Moro di Cori * 157 * 100 ( 1 ) * 60 *

* c ) Salento * 157 * 100 ( 1 ) * 60 *

13 * a ) Nostrano del Brenta * 129 * 100 ( 1 ) * 76 *

* b ) Resistente 142 * 129 * 100 ( 1 ) * 76 *

* c ) Gojano * 129 * 100 ( 1 ) * 76 *

14 * Beneventano * 128 * 100 ( 1 ) * 71 *

15 * Xanti-Yakà * 116 * 100 ( 1 ) * 74 *

16 * Perustitza * 109 * 100 ( 1 ) * 73 *

17 * Erzegovina en de hybriden daarvan * 109 * 100 ( 1 ) * 71 *

18 * a ) Round Tip * 86 * 100 ( 1 ) * 36 *

* b ) Scafati * 86 * 100 ( 1 ) * 36 *

* c ) Sumatra I * 86 * 100 ( 1 ) * 36 *

( 1 ) Referentiekwaliteit .

B . Toeslagen en kortingen van toepassing op de gebruikskarakteristieken

Percentage van de afgeleide interventieprijs , waarop eventueelde in bijlage II - A voorziene index is toegepast

Gebruikskarakteristieken * Waardering * Soorten ( 1 ) * Waardering * Soorten ( 1 ) * Waardering * Soorten ( 1 ) *

* * I * II * III * * I * II * III * * I * II * III *

brandbaarheid * zeer goed * + 2 * + 2 * + 5 * voldoende * + 1 * + 1 * + 3 * middelmatig * - 1 * - 1 * - 1 *

smaak * aangenaam * + 4 * + 2 * + 4 * neutraal * + 3 * + 1 * * onvoldoende * - 2 * - 3 * - 2 *

* * * * * goed * * * + 2 * * * * *

aroma * fijn , maar * + 2 * + 1 * + 2 * zwak , maar * + 1 * + 1 * + 1 * onvoldoende * - 2 * - 2 * *

* typisch * * * * typisch * * * * middelmatig * * * - 1 *

rendement * zeer goed * + 3 * + 2 * + 5 * voldoende * + 1 * + 1 * + 2 * onvoldoende * - 2 * - 2 * *

* * * * * * * * * middelmatig * * * - 1 *

presentatie en bewaring * goed * + 4 * + 3 * + 4 * middelmatig * - * - * - * gebrekkig * - 3 * - 3 * - 4 *

( 1 ) Soorten volgens de volgnummers van bijlage II-A :

I = nrs . 10 , 11 , 13 , 14 en 18 ,

II = nrs . 15 , 16 en 17 ,

III = nr . 12 .