31968R0259(02)

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden) TWEEDE DEEL : REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN - CF 368R0259

Publicatieblad Nr. L 056 van 04/03/1968 blz. 0001 - 0007


++++

VERORDENING ( EEG , EURATOM , EGKS ) Nr . 259/68 VAN DE RAAD

van 29 februari 1968

tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen , alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn

HOOFDSTUK III

Overgangs - en slotbepalingen

Artikel 9

Op de inrichtingsvergoeding , de inrichtingsvergoeding bij beëindiging van de dienst en de uitkering bij vertrek , waarop aanspraak kan worden gemaakt door de ambtenaar die in 1968 in vaste dienst wordt aangesteld , in een andere standplaats wordt tewerkgesteld of de dienst definitief beëindigt , wordt een aanpassingscoëfficiënt van 117,5 % toegepast .

Artikel 10

Tot de installatie van het Personeelscomité , die uiterlijk 31 december 1968 moet plaatsvinden , worden de bevoegheden van dit Comité uitgeoefend door een comité dat bestaat uit de leden van het Personeelscomité of de Personeelscomités die v}}r de inwerkingtreding van deze verordening zijn gekozen .

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 29 februari 1968 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . COUVE DE MURVILLE