31964R0045

Verordening Nº45/64/EEG van de Commissie van 28 april 1964 betreffende de bij het E.O.G.F.L. ingediende aanvragen om bijstand - Afdeling Oriëntatie

Publicatieblad Nr. 071 van 06/05/1964 blz. 1117 - 1120
Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1963-1964 blz. 0127
Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1963-1964 blz. 0135
Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 1 blz. 0102


++++

( 1 ) PB no . 34 van 27 . 2 . 1964 , blz . 586/64 .

VERORDENING No . 45/64/EEG VAN DE COMMISSIE

van 28 april 1964

betreffende de bij het E.O.G.F.L . ingediende aanvragen om bijstand _ Afdeling Oriëntatie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

Gelet op Verordening no . 17/64/EEG van de Raad van 5 februari 1964 betreffende de voorwaarden voor het verlenen van bijstand door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de landbouw ( 1 ) , in het bijzonder op artikel 20 , lid 5 ,

Overwegende dat de aanvragen om bijstand door het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de landbouw , afdeling Oriëntatie , gegevens dienen te bevatten welke door de aanvragers op dezelfde wijze moeten worden voorgelegd ten einde het onderzoek naar de overeenstemming daarvan met de Verordening no . 17/64/EEG alsmede de in dezen door de Commissie te nemen besluiten te vergemakkelijken ;

Overwegende dat de in deze verordening voorziene maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de Landbouwstructuur ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de Commissie ingediende aanvragen om bijstand uit het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds , Afdeling Oriëntatie , dienen de gegevens te bevatten welke in overeenstemming zijn met de rubrieken , onderwerp uitmakende van de bijlage aan deze verordening .

Artikel 2

De aanvragen moeten in vijfvoud worden ingediend .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Brussel , 28 april 1964 .

Voor de Commissie

De Voorzitter

Walter HALLSTEIN

BIJLAGE

bij Verordening no . 45/64/EEG van de Commissie

A _ GEGEVENS BETREFFENDE HET PROJECT

1 . Aanvrager : ( 1 )

_ naam of firma

_ adres of zetel

_ indien het betreft een rechtspersoon :

_ vorm

_ verwijzing naar wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen , die zijn bestaan regelen

_ zijn statuten en de controlevoorschriften waaraan hij onderworpen is

_ zo nodig , een uittreksel uit het handelsregister ,

_ onderwerp , aard en omvang van de belangrijkste activiteiten van de aanvrager

_ geografisch gebied waarover deze activiteiten zich uitstrekken

_ hoedanigheid van de aanvrager met betrekking tot het project

_ in voorkomende gevallen , vermelding van het lichaam in wiens naam de aanvraag om bijstand wordt ingediend

2 . Begunstigden in de zin van artikel 22 , lid 1 ( 2 )

a ) rechtsperso ( o ) n ( en ) :

_ vorm :

_ verwijzing naar wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen , die zijn bestaan regelen

_ zijn statuten en de controlevoorschriften waaraan hij onderworpen is

_ zo nodig , een uittreksel uit het handelsregister

_ adres of zetel

_ onderwerp , aard en omvang van de belangrijkste activiteiten van de begunstigde

_ geografisch gebied waarover zijn activiteiten zich uitstrekken

_ economische situatie ( b.v . balans met toelichting )

_ juridische , economische en financiële banden met de aanvrager ( 1 )

b ) natuurlijke perso ( o ) n ( en ) :

_ adres of , in het geval van meerdere personen , woongebied

_ aantal

_ onderwerp , aard en omvang van de belangrijkste activiteiten van de begunstigde ( n )

_ economische en sociale situatie

_ juridische , economische en financiële banden met de aanvrager ( 1 )

3 . Overwogen maatregelen of werkzaamheden in de zin van artikel 11

_ beschrijving van de huidige situatie ter beoordeling van de belangrijkheid van de overwogen maatregelen of werkzaamheden

_ in welke behoeften voorziet het ingediende project ?

_ in hoeverre worden de desbetreffende behoeften momenteel gedekt ?

_ geografische ligging

_ algemene economische omschrijving van de overwogen maatregelen of werkzaamheden

_ gedetailleerde technische omschrijving van de overwogen maatregelen of werkzaamheden

( 1 ) In het geval dat de aanvrager een andere persoon is dan de begunstigde .

( 2 ) De verwijzingen naar de artikelen betreffen steeds Verordening no . 17/64/EEG .

_ globale raming van de totale kosten der maatregelen of werkzaamheden ( 1 )

( aangeven de grondslagen van de berekening en de datum der schattingen ; bewijsstukken bijvoegen )

_ raming van de kosten van het gedeelte dat op de verbetering van de landbouwstructuur betrekking heeft ( artikel 13 , lid 3 )

( met vermelding van uitgangspunten en tijdstip waarop de raming gemaakt is )

_ voorziene tijdschema van de overwogen maatregelen of werkzaamheden

_ nadere omschrijving van de werkzaamheden of maatregelen en overwogen termijnen van uitvoering

_ voorzien tijdstip waarop de werkzaamheden of maatregelen een aanvang nemen en eindigen

_ wijze van uitvoering

_ voor de uitvoering van de maatregelen of werkzaamheden verantwoordelijke autoriteiten

_ plaats van het project in de algemene economie , eventueel in de nationale plannen , op regionaal en plaatselijk niveau

_ op landbouwtechnisch en op economisch en sociaal niveau verwachte resultaten , en indien mogelijk de invloed daarvan op de inkomens , de omvang van de produktie en de werkgelegenheid

_ bedrag van de particuliere en de overheidsinvesteringen , die gelijktijdig of later als noodzakelijke of nuttige aanvulling dienen te worden verricht om het ingediende project een volledig effect te doen sorteren

4 . Overwogen financiering :

_ verdeling van de middelen naar oorsprong en naar aard

_ bijdrage van de aanvrager

_ met eigen middelen

_ door leningen ( voorwaarden vermelden )

_ in de vorm van prestaties in natura ( wijze van en grondslag voor de berekening vermelden )

_ bijdrage van de begunstigden

_ met eigen middelen

_ door leningen ( voorwaarden vermelden )

_ in de vorm van prestaties in natura ( wijze van en grondslag voor de berekening vermelden )

_ bijdrage van de Lid-Staat , andere overheids - of semi-overheidsinstellingen

_ kapitaalsubsidies ) voorwaarden vermelden

_ rentesubsidies )

_ leningen )

_ garanties )

_ andere vormen van bijstand )

_ andere vormen van bijstand van buiten met vermelding van de voorwaarden

_ in hoeverre en onder welke voorwaarden dragen de begunstigden de aan de uitvoering van de maatregelen verbonden financiële lasten ? ( bijvoorbeeld de lasten van aflossing , rentebetaling en andere kosten )

_ vervaldagen der aangegane verplichtingen en betalingen

5 . Gevraagde bijstand :

Bedrag van de bijstand en de voorwaarden waarop de verstrekking hiervan gevraagd wordt ( bijvoorbeeld vermelding van de betalingstermijnen )

6 . Criteria :

Gegevens welke nodig zijn om na te gaan of voor het project aan de volgende criteria wordt voldaan :

( 1 ) De bedragen voorkomende in de aanvragen tot bijstand dienen in de nationale munteenheid te worden uitgedrukt .

_ Algemene criteria :

_ inpassing van het project in een programma van de Gemeenschap ( artikel 14 , lid 1 a ) , behalve in het geval van de toepassing van de laatste alinea van artikel 14 , lid 1

_ verwijzing naar het nummer van het programma van de Gemeenschap

_ overeenstemming met het programma van de Gemeenschap ( artikel 14 , lid 1 a )

_ verband met de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( artikel 14 , lid 1 b )

_ duurzaam economisch effect van de werkzaamheden of maatregelen ( artikel 14 , lid 1 c

_ Bijzondere criteria eigen aan de structuurverbetering van de produktie en de oriëntatie van de produktie ( artikel 11 , lid 1 a ) en b )

_ economische levensvatbaarheid en concurrentievermogen van de landbouwbedrijven ( artikel 14 , lid 2 a )

_ voorlichting en beroepsopleiding ( artikel 14 , lid 2 b )

_ sociale en economische positie van degenen die in de landbouw werkzaam zijn ( artikel 14 , lid 2 c )

_ Criterium inzake de prioriteit : eventuele inpassing van het project in een complex van maatregelen ter bevordering van de regionale ontwikkeling ( artikel 15 , lid 1 )

7 . Andere bewijsstukken waarvan de aanvrager het nuttig of noodzakelijk oordeelt deze bij te voegen en welke ter beoordeling van de aanvragen kunnen dienen

B _ GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE LID-STAAT OP WIENS GRONDGEBIED HET PROJECT MOET WORDEN UITGEVOERD

1 . Advies van de betrokken Lid-Staat ( artikel 20 , lid 3 )

2 . Aanwijzing van het orgaan of de organen door tussenkomst waarvan de middelen worden verstrekt ( artikel 22 , lid 1 )

3 . Aanwijzing van het lichaam of de lichamen door tussenkomst waarvan gedurende de uitvoering van het project de vereiste controle wordt uitgeoefend ( artikel 22 , lid 2 )

4 . In voorkomende gevallen , vermelding van de redenen waarom niet in een financiële deelneming door de Lid-Staat is voorzien ( artikel 18 , lid 1 , tweede alinea ) .