22.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 301/214


BESLUIT Nr. 1/2022 VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-OEKRAÏNE IN HANDELSBEZETTING

van 25 oktober 2022

met betrekking tot de actualisering van bijlage XV (Aanpassing van de douanewetgeving) van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds [2022/2286]

HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-OEKRAÏNE IN HANDELSBEZETTING,

Gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (1), en met name artikel 465, lid 3, en artikel 84,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (de “overeenkomst”) werd op 21 maart en 27 juni 2014 ondertekend en is op 1 september 2017 in werking getreden.

(2)

Bij Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad (2), heeft de Associatieraad aan het Associatiecomité in handelsbezetting de bevoegdheid overgedragen om bijlage XV bij de overeenkomst te actualiseren.

(3)

In de preambule van de overeenkomst wordt de wens van de partijen bevestigd om de hervormingen in Oekraïne te ondersteunen door middel van aanpassing van de wetgeving, en aldus bij te dragen tot verdere economische integratie en verdieping van de politieke associatie.

(4)

Overeenkomstig artikel 84 van de overeenkomst heeft Oekraïne zich ertoe verbonden zich geleidelijk aan de douanewetgeving van de Unie aan te passen zoals bepaald in bijlage XV (Aanpassing van de douanewetgeving) bij de overeenkomst.

(5)

Aangezien het acquis van de Unie vermeld in bijlage XV (Aanpassing van de douanewetgeving) bij de overeenkomst, ingrijpend is geëvolueerd sinds de sluiting van de onderhandelingen over de overeenkomst, dient die evolutie in die bijlage tot uiting te komen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XV (Aanpassing van de douanewetgeving) bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Oekraïense taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 25 oktober 2022.

Voor het Associatiecomité EU-Oekraïne in handelsbezetting

De voorzitter

Taras KACHKA

De secretarissen

Oleksandra NECHYPORENKO

Alberto FERNÁNDEZ-DÍEZ


(1)  PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.

(2)  Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad EU-Oekraïne van 15 december 2014 inzake de overdracht van enkele bevoegdheden van de Associatieraad aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken [2015/980] (PB L 158 van 24.6.2015, blz. 4).


BIJLAGE

“BIJLAGE XV BIJ HOOFDSTUK 5

AANPASSING VAN DE DOUANEWETGEVING

Douanewetboek van de Unie

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

Tijdschema: de bepalingen van bovengenoemde verordening worden, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4 en 26, artikel 42, lid 3, artikel 46, leden 3, 5, 6 en 7, artikel 49, artikel 50, de artikelen 64 tot en met 68, artikel 88, punt c), artikel 112, lid 2, tweede en derde alinea, artikel 114, lid 1, tweede en derde alinea, artikel 136, de artikelen 179, 180 en 181, artikel 204, artikel 206, punt b), artikel 208, artikel 209, artikel 234 en de artikelen 278 tot en met 288, binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Oekraïense wetgeving opgenomen.

De aanpassing aan de artikelen 5 tot en met 8, de artikelen 16 en 17, de artikelen 18 tot en met 21, de artikelen 52 tot en met 55, de artikelen 56 en 57, de artikelen 77 tot en met 87, artikel 88, punten a) en b), de artikelen 89 tot en met 111, artikel 112, leden 1, 3 en 4, artikel 112, lid 2, eerste alinea, artikel 113, artikel 114, lid 1, eerste alinea, artikel 114, leden 2, 3 en 4, de artikelen 115 tot en met 126, de artikelen 133, 134 en 135, de artikelen 137 en 138, de artikelen 182 tot en met 187, artikel 203, leden 3 en 4, de artikelen 205, 211, 212, 213, 218 en 219, de artikelen 222 tot en met 225, de artikelen 254 en 255, de artikelen 261 en 262, de artikelen 263 tot en met 276 en artikel 277 van Verordening (EU) nr. 952/2013 geschiedt naar beste vermogen.

Gemeenschappelijk douanevervoer en enig document

Overeenkomst van 20 mei 1987 inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer

Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

Tijdschema: de bepalingen van bovengenoemde overeenkomsten, ook door een mogelijke toetreding van Oekraïne tot die overeenkomsten, worden binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Oekraïense wetgeving opgenomen.

Douanevrijstellingen

Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen

Tijdschema: de titels I en II van de bovengenoemde verordening worden uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Oekraïense wetgeving opgenomen.

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten

Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

Tijdschema: de bepalingen van bovengenoemde verordening, met uitzondering van artikel 26, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Oekraïnse wetgeving opgenomen. De verplichting tot aanpassing aan Verordening (EU) nr. 608/2013 verplicht Oekraïne als zodanig niet tot toepassing van maatregelen wanneer een intellectuele-eigendomsrecht volgens zijn materiële wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendom niet wordt beschermd.

Toelichting:

Voor de toepassing van deze bijlage wordt onder “aanpassing” verstaan de verplichting van Oekraïne om de relevante bepalingen van het Unierecht in het Oekraïense recht op te nemen en voortdurend uit te voeren in overeenstemming met artikel 84 van de overeenkomst.

Voor de toepassing van deze bijlage wordt onder “aanpassing naar beste vermogen” verstaan de verplichting van Oekraïne om de relevante bepalingen van het Unierecht zo veel mogelijk en indien praktisch haalbaar in het Oekraïense recht op te nemen en voortdurend uit te voeren, teneinde de doelstellingen van artikel 76 van de overeenkomst te verwezenlijken.