14.7.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 225/53


BESLUIT Nr. 1/2020 VAN HET BIJ HET AKKOORD INZAKE DE TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND UIT DE EUROPESE UNIE EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE INGESTELDE GEMENGD COMITÉ

van 12 juni 2020

tot wijziging van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie [2020/1022]

HET GEMENGD COMITÉ,

Gezien het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (1) (hierna “het terugtrekkingsakkoord” genoemd), en met name artikel 164, lid 5, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 164, lid 5, onder d), van het terugtrekkingsakkoord kan het bij artikel 164, lid 1, daarvan ingestelde Gemengd Comité (hierna “het Gemengd Comité” genoemd) besluiten vaststellen tot wijziging van dat akkoord, mits dergelijke wijzigingen nodig zijn om fouten te corrigeren, omissies of andere tekortkomingen te verhelpen, of op te treden in verband met situaties die niet waren voorzien toen het akkoord werd ondertekend, en mits dergelijke besluiten geen wijzigingen inhouden van de essentiële elementen van het akkoord. Krachtens artikel 166, lid 2, van het terugtrekkingsakkoord zijn de besluiten van het Gemengd Comité bindend voor de Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Unie en het Verenigd Koninkrijk moeten deze besluiten, die hetzelfde rechtsgevolg hebben als het terugtrekkingsakkoord, uitvoeren.

(2)

Ten behoeve van de rechtszekerheid en in verband met aanpassingen die nodig zijn wegens de later dan oorspronkelijk voorziene inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord, dienen de artikelen 135, 137, 143, 144 en 150 van het akkoord te worden gewijzigd.

(3)

Artikel 145 van het terugtrekkingsakkoord bevat geen bepalingen over subsidies uit het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal die aan in het Verenigd Koninkrijk gevestigde begunstigden zijn toegekend vóór het einde van de overgangsperiode. Artikel 145 van het terugtrekkingsakkoord moet derhalve worden gewijzigd om deze tekortkoming te verhelpen en rechtszekerheid te verschaffen over lopende subsidies.

(4)

Deel I van bijlage I bij het terugtrekkingsakkoord moet worden gewijzigd om twee besluiten van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels die er niet in waren opgenomen, toe te voegen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het terugtrekkingsakkoord wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 135 worden in de titel de woorden “begrotingen van de Unie voor de jaren 2019 en 2020” door de woorden “begroting van de Unie voor het jaar 2020” en in lid 1 de woorden “de jaren 2019 en” door de woorden “het jaar” vervangen en het woord “begrotingen” wordt vervangen door het woord “begroting”.

2)

In artikel 137, in de titel en in de eerste alinea van lid 1, worden de woorden “2019 en” geschrapt.

3)

Artikel 143, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de tweede alinea wordt “31 juli 2019” vervangen door “31 juli 2020”;

b)

de derde alinea wordt vervangen door:

“In de geconsolideerde rekeningen van de Unie voor 2020 worden de betalingen uit de voorzieningen bedoeld in de tweede alinea, onder b), vanaf de datum van inwerkingtreding van dit akkoord tot en met 31 december 2020 openbaar gemaakt voor dezelfde financiële verrichtingen als de verrichtingen die in dit lid worden bedoeld, maar waartoe op of na de datum van inwerkingtreding van dit akkoord wordt besloten.”.

4)

In artikel 144, lid 1, tweede alinea, wordt “31 juli 2019” vervangen door “31 juli 2020”.

5)

Aan artikel 145 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Ten aanzien van projecten waarvoor vóór het einde van de overgangsperiode subsidieovereenkomsten zijn ondertekend in het kader van het bij Protocol 37 bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie opgerichte Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal, blijft het toepasselijke recht van de Unie na het einde van de overgangsperiode, tot de afsluiting van de projecten, van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Het toepasselijke recht van de Unie omvat met name de volgende bepalingen, en alle eventuele wijzigingen van die bepalingen, ongeacht de datum van vaststelling, inwerkingtreding of toepassing van de wijziging:

a)

Beschikkingen 2003/76/EG, 2003/77/EG en 2008/376/EG van de Raad;

b)

de in artikel 138, lid 2, onder a), c), d) en e), bedoelde handelingen.”.

6)

Artikel 150 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 4 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de vierde zin wordt “15 december” vervangen door “15 oktober” en “2019” door “2020”;

ii)

in de vijfde zin wordt “15 december 2030” vervangen door “15 oktober 2031”;

b)

lid 8 wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de eerste alinea wordt “2019” vervangen door “2020”;

ii)

in de eerste zin van de tweede alinea wordt “2020” vervangen door “2021”.

7)

In deel I van bijlage I bij het terugtrekkingsakkoord worden de volgende handelingen toegevoegd:

In het punt “Elektronische uitwisseling van gegevens (E-reeks)”: Besluit nr. E7 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels betreffende praktische regelingen voor samenwerking en gegevensuitwisseling totdat het systeem voor de elektronische uitwisseling van gegevens betreffende sociale zekerheid (EESSI) volledig ten uitvoer wordt gelegd in de lidstaten;

In het punt “Gezinsuitkeringen (F-reeks)”: Besluit nr. F3 van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels betreffende de interpretatie van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 883/2004 met betrekking tot de methode voor de berekening van de aanvullende toeslag.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2020.

Voor het Gemengd Comité

De medevoorzitters

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  PB L 29 van 31.1.2020, blz. 7.