29.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 305/21


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 55/2017

van 17 maart 2017

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/1819]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/950 van de Commissie van 15 juni 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl, Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamide, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesaat, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazaat, imazamox, iodosulfuron, iprodion, isoxaflutool, linuron, maleïnehydrazide, mesotrione, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam en trifloxystrobin (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/952 van de Commissie van 15 juni 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1424 van de Commissie van 25 augustus 2016 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof thifensulfuron-methyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1.

In punt 13a (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32016 R 0950: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/950 van de Commissie van 15 juni 2016 (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 3),

32016 R 0952: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/952 van de Commissie van 15 juni 2016 (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 10),

32016 R 1424: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1424 van de Commissie van 25 augustus 2016 (PB L 231 van 26.8.2016, blz. 25),

32016 R 1429: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie van 26 augustus 2016 (PB L 232 van 27.8.2016, blz. 1).”.

2.

Na punt 13zzzzzzn (Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1426 van de Commissie) worden de volgende punten ingevoegd:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/952 van de Commissie van 15 juni 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1424 van de Commissie van 25 augustus 2016 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof thifensulfuron-methyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 231 van 26.8.2016, blz. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1429 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens stam MBI 600 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 232 van 27.8.2016, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2016/950, 2016/952, 2016/1424 en 2016/1429 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 18 maart 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 159 van 16.6.2016, blz. 3.

(2)  PB L 159 van 16.6.2016, blz. 10.

(3)  PB L 231 van 26.8.2016, blz. 25.

(4)  PB L 232 van 27.8.2016, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.