22.11.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/44


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 35/2017

van 3 februari 2017

tot wijziging van bijlage IX (Financiële diensten) bij de EER-overeenkomst [2018/1769]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit 2014/752/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Japan voor centrale tegenpartijen met de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Uitvoeringsbesluit 2014/753/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Singapore voor centrale tegenpartijen aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsbesluit 2014/754/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Hongkong voor centrale tegenpartijen met de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Uitvoeringsbesluit 2014/755/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Australië voor centrale tegenpartijen aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2038 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van de Republiek Korea voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2039 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Zuid-Afrika voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (6) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2040 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van bepaalde provincies van Canada voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (7) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2041 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Mexico voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (8) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2042 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Zwitserland voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (9) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(10)

Bijlage IX bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IX bij de EER-overeenkomst worden na punt 31bc (Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende punten ingevoegd:

„31bcaa.

32014 D 0752: Uitvoeringsbesluit 2014/752/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Japan voor centrale tegenpartijen met de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 55).

31bcab.

32014 D 0753: Uitvoeringsbesluit 2014/753/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Singapore voor centrale tegenpartijen aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 58).

31bcac.

32014 D 0754: Uitvoeringsbesluit 2014/754/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Hongkong voor centrale tegenpartijen met de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 62).

31bcad.

32014 D 0755: Uitvoeringsbesluit 2014/755/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Australië voor centrale tegenpartijen aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 311 van 31.10.2014, blz. 66).

31bcae.

32015 D 2038: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2038 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van de Republiek Korea voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 298 van 14.11.2015, blz. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2039 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Zuid-Afrika voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 298 van 14.11.2015, blz. 29).

31bcag.

32015 D 2040: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2040 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van bepaalde provincies van Canada voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 298 van 14.11.2015, blz. 32).

31bcah.

32015 D 2041: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2041 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Mexico voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 298 van 14.11.2015, blz. 38).

31bcai.

32015 D 2042: Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2042 van de Commissie van 13 november 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Zwitserland voor centrale tegenpartijen aan de vereisten van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 298 van 14.11.2015, blz. 42).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Uitvoeringsbesluiten (EU) nr. 2014/752, (EU) nr. 2014/753, (EU) nr. 2014/754, (EU) nr. 2014/755, (EU) 2015/2038, (EU) 2015/2039, (EU) 2015/2040, (EU) 2015/2041 en (EU) 2015/2042 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 februari 2017, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1), of op de dag van inwerkingtreding van Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 206/2016 van 30 september 2016 (10), als dat later is.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2017.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Claude MAERTEN


(1)  PB L 311 van 31.10.2014, blz. 55.

(2)  PB L 311 van 31.10.2014, blz. 58.

(3)  PB L 311 van 31.10.2014, blz. 62.

(4)  PB L 311 van 31.10.2014, blz. 66.

(5)  PB L 298 van 14.11.2015, blz. 25.

(6)  PB L 298 van 14.11.2015, blz. 29.

(7)  PB L 298 van 14.11.2015, blz. 32.

(8)  PB L 298 van 14.11.2015, blz. 38.

(9)  PB L 298 van 14.11.2015, blz. 42.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

(10)  PB L 46 van 23.2.2017, blz. 53.