5.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/10


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 208/2016

van 28 oktober 2016

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2018/529]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) 2016/479 van de Commissie van 1 april 2016 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van steviolglycosiden (E 960) als zoetstof in bepaalde dranken met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie (3) wordt bij Verordening (EU) 2016/127 met ingang van 22 februari 2020 ingetrokken en moet derhalve met ingang van 22 februari 2020 uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(4)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(5)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 77a (Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„77b.

32016 R 0127: Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters (PB L 25 van 2.2.2016, blz. 1).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt gelezen:

a)

In bijlage VI, deel A, wordt het volgende toegevoegd:

In het IJslands: „Ungbarnablanda” en „Stoðblanda”

in het Noors: „Morsmelkerstatning” en „Tilskuddsblanding”;

b)

In bijlage VI, deel B, wordt het volgende toegevoegd:

In het IJslands: „Ungbarnamjólk” en „Mjólkurstoðblanda”

in het Noors: „Morsmelkerstatning basert på melk” en „Tilskuddsblanding basert på melk”.”.

2)

In punt 54zzzzr (Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32016 R 0479: Verordening (EU) 2016/479 van de Commissie van 1 april 2016 (PB L 87 van 2.4.2016, blz. 1).”.

3)

De tekst van punt 54zzzv (Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie) wordt geschrapt met ingang van 22 februari 2020.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 en Verordening (EU) 2016/479 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 29 oktober 2016, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 oktober 2016.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  PB L 25 van 2.2.2016, blz. 1.

(2)  PB L 87 van 2.4.2016, blz. 1.

(3)  PB L 401 van 30.12.2006, blz. 1.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.