7.11.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/1


Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering

De Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika hebben elkaar kennis gegeven van de voltooiing van de noodzakelijke procedures voor de voorlopige toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (1). Bijgevolg wordt de overeenkomst, op grond van artikel 10, lid 2, onder a), ervan, voorlopig toegepast met ingang van 7 november 2017.

Krachtens artikel 3 van Besluit (EU) 2017/1792 van de Raad (2) betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst, wordt de overeenkomst, onder de daarin vervatte voorwaarden, voorlopig toegepast overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de overeenkomst, in afwachting van de voltooiing van de noodzakelijke procedures voor de sluiting van de overeenkomst.


(1)  PB L 258 van 6.10.2017, blz. 4.

(2)  PB L 258 van 6.10.2017, blz. 1.