24.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/4


PROTOCOL

bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, inzake een Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Azerbeidzjan aan programma's van de Unie

DE EUROPESE UNIE, hierna „de Unie” genoemd,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK AZERBEIDZJAN, hierna „Azerbeidzjan” genoemd,

anderzijds,

hierna gezamenlijk „de partijen” genoemd,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Azerbeidzjan heeft een overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking met de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten gesloten („de overeenkomst”) (1), die op 1 juli 1999 in werking is getreden.

(2)

De Europese Raad heeft in zijn bijeenkomst van 17 en 18 juni 2004 zijn tevredenheid uitgesproken over de voorstellen van de Europese Commissie voor een Europees nabuurschapsbeleid (ENB) en zijn goedkeuring gehecht aan de conclusies van de Raad van 14 juni 2004.

(3)

In zijn conclusies heeft de Raad dit beleid herhaaldelijk bekrachtigd.

(4)

De Raad heeft op 5 maart 2007 zijn steun betuigd aan de algemene aanpak die is uiteengezet in de mededeling van de Europese Commissie van 4 december 2006, die tot doel heeft de ENB-partnerlanden, naar gelang van hun verdiensten en voor zover de rechtsgrondslagen dat mogelijk maken, aan communautaire agentschappen en programma's te laten deelnemen.

(5)

Azerbeidzjan heeft de wens geuit aan een aantal programma's van de Unie deel te nemen.

(6)

De specifieke voorwaarden betreffende de deelname van Azerbeidzjan aan de verschillende programma's van de Unie, met name de financiële bijdrage van Azerbeidzjan en de rapportage- en evaluatieprocedures, worden vastgesteld in onderling overleg tussen de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten van Azerbeidzjan,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Azerbeidzjan mag deelnemen aan alle huidige en toekomstige programma's van de Unie die overeenkomstig de bepalingen tot vaststelling van die programma's voor het land openstaan.

Artikel 2

Azerbeidzjan verstrekt financiële bijdragen aan de algemene begroting van de Europese Unie in overeenstemming met de specifieke programma's waaraan het deelneemt.

Artikel 3

Vertegenwoordigers van Azerbeidzjan mogen als waarnemers de vergaderingen bijwonen van de beheerscomités die belast zijn met het toezicht op de programma's van de Unie waaraan Azerbeidzjan een financiële bijdrage levert, voor zover deze betrekking hebben op onderwerpen die Azerbeidzjan aangaan.

Artikel 4

Ten aanzien van projecten en initiatieven die door deelnemers uit Azerbeidzjan worden ingediend, gelden in het kader van de betrokken programma's voor zover mogelijk dezelfde voorwaarden, regels en procedures als voor de lidstaten.

Artikel 5

1.   De specifieke voorwaarden betreffende de deelname van Azerbeidzjan aan de verschillende programma's van de Unie, met name de financiële bijdrage van Azerbeidzjan en de rapportage- en evaluatieprocedures, worden vastgesteld in onderling overleg tussen de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten van Azerbeidzjan, op grond van de criteria die in deze programma's zijn vastgesteld.

2.   Als Azerbeidzjan op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad (2) of van een soortgelijke toekomstige verordening betreffende externe bijstand van de Unie aan Azerbeidzjan, de Unie om externe bijstand voor deelname aan een bepaald programma van de Unie verzoekt, worden de voorwaarden voor het gebruik door Azerbeidzjan van de externe bijstand van de Unie in een financieringsovereenkomst vastgesteld, overeenkomstig met name artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1638/2006.

Artikel 6

1.   In volgens artikel 5 gesloten overeenkomsten wordt overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (3) bepaald dat financiële controles of audits en andere controles, zoals administratieve onderzoeken, worden verricht door of onder toezicht van de Europese Commissie, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en de Rekenkamer.

2.   Er worden gedetailleerde bepalingen in opgenomen inzake financiële controle en audits, administratieve maatregelen, sancties en invordering, waarbij aan de Europese Commissie, het OLAF en de Rekenkamer bevoegdheden worden toegekend die gelijkwaardig zijn met hun bevoegdheden ten aanzien van begunstigden of contractanten die in de Unie zijn gevestigd.

Artikel 7

1.   Dit protocol is van toepassing gedurende de looptijd van de overeenkomst.

2.   Dit protocol wordt door de partijen volgens hun eigen procedures ondertekend en goedgekeurd.

3.   Elk van beide partijen kan dit protocol opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Dit protocol verstrijkt zes maanden na de datum van die kennisgeving. De beëindiging van dit protocol als gevolg van opzegging door een van de partijen is niet van invloed op de controles die, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 5 en 6 worden uitgevoerd.

Artikel 8

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit protocol, en vervolgens iedere drie jaar, kunnen de partijen de tenuitvoerlegging van het protocol evalueren aan de hand van de werkelijke deelname van Azerbeidzjan aan programma's van de Unie.

Artikel 9

Dit protocol is van toepassing op enerzijds het grondgebied waar het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is, overeenkomstig de bepalingen van dat Verdrag, en anderzijds het grondgebied van Azerbeidzjan.

Artikel 10

1.   Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de partijen elkaar via diplomatieke kanalen ervan in kennis stellen dat de voor de inwerkingtreding vereiste procedures zijn voltooid.

2.   In afwachting van de inwerkingtreding van het protocol komen de partijen overeen dat zij dit protocol voorlopig zullen toepassen vanaf de datum van ondertekening ervan, onder voorbehoud van sluiting op een latere datum.

Artikel 11

Dit protocol maakt integrerend deel uit van de Overeenkomst.

Artikel 12

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Azerbeidzjaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds (PB L 246 van 17.9.1999, blz. 3).

(2)  Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1).

(3)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).