31.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 311/1


Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

De volgende delen van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, ondertekend te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014, worden vanaf 1 november 2014 voorlopig toegepast op grond van artikel 4 van de besluiten van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van de overeenkomst (1), het tweede als gewijzigd (2), voor zover zij betrekking hebben op aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van de Unie vallen:

 

titel I;

 

de artikelen 4, 5 en 6 van titel II;

 

titel III: de artikelen 14 en 19;

 

titel V: hoofdstuk 1 (met uitzondering van artikel 338, punt k), en de artikelen 339 en 342), hoofdstuk 6 (met uitzondering van artikel 361, artikel 362, lid 1, punt c), artikel 364 en artikel 365, punten a en c), hoofdstuk 7 (met uitzondering van artikel 368, lid 3, en artikel 369 (3), punten a) en d)), hoofdstuk 12 en hoofdstuk 17 (met uitzondering van artikel 404, punt h)), hoofdstuk 18 (met uitzondering van artikel 410, punt b), en artikel 411), de hoofdstukken 20, 26 en 28, alsmede de artikelen 353 en 428;

 

titel VI;

 

titel VII (met uitzondering van artikel 479, lid 1), voor zover de bepalingen van deze titel enkel strekken tot de voorlopige toepassing van de overeenkomst;

 

bijlage XXVI, bijlage XXVII (met uitzondering van nucleaire aangelegenheden), de bijlagen XXVIII tot en met XXXVI (met uitzondering van punt 3 van bijlage XXXII),

 

de bijlagen XXXVIII tot en met XLI en de bijlagen XLIII en XLIV, alsmede protocol III.


(1)  PB L 161 van 29.5.2014, blz. 1.

PB L 278 van 20.9.2014, blz. 1.

(2)  PB L 289 van 3.10.2014, blz. 1.

(3)  De verwijzing in artikel 369, punt c), naar de „uitwerking van financieringsstrategieën voor onderhoud, capaciteitsknelpunten en ontbrekende infrastructuurverbindingen” schept geen financieringsverplichtingen voor de lidstaten.